Informace o výplatě prostředků zrušeného fondu EUROCOM OPF podílníkům a informace o postupu v případě vrácených a nedoručitelných plateb

20.3.2015

Investiční společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. v souvislosti se zahájením výplaty prostředků zrušeného fondu EUROCOM otevřený podílový fond (dále jen „EUROCOM“ nebo „Fond“) podílníkům fondu tímto informuje o průběhu a ukončení procesu vypořádání pohledávek a závazků u fondu. Investiční společnost dále upozorňuje, že v případě vrácených, nedoručitelných nebo nevyzvednutých složenek, bude postupovat způsobem, popsaným v následujícím textu.

Průběh procesu vypořádání pohledávek a závazků u fondu

Fond byl pod názvem INVESCOM, a.s., investiční společnost – EUROCOM, otevřený podílový fond obhospodařován společností INVESCOM, a.s., investiční společnost, která vznikla na základě povolení vydaného MF dne 5. května 1994 pod č.j. 101/15 777/1994.

Na základě Rozhodnutí Komise pro cenné papíry čj. 51/Sk/51/2001/1 ze dne 3. 10. 2001 bylo investiční společnosti INVESCOM, a.s., investiční společnost odňato povolení k vydávání podílových listů za účelem vytvoření podílového fondu, čímž dle §35d odst. 1 písm. a) zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech a došlo ke zrušení podílového fondu.

Dnem 28. července 2006 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky č.j. 41/N/71/2006/1 o převedení obhospodařování fondu na společnost J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (nyní J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s.)

Zaměření a cíle investiční politiky fondu byly determinovány skutečností, že výše uvedeným rozhodnutím došlo ke zrušení fondu a společnost byla povinna prodat majetek ve fondu, vypořádat jeho pohledávky a závazky a vyplatit podílníky. Úkolem investiční společnosti tedy bylo dokončit likvidaci fondu, dokončit proces vypořádání jeho pohledávek a závazků a následně vyplatit podílníky.

Majetek fondu byl v posledních letech tvořen pouze finančními prostředky, které byly vedeny převážně na účtu fondu u jeho depozitáře, kterým je Komerční banka, a.s. Menší část finančních prostředků byla vedena na účtu číslo 206159 u zahraniční banky Natixis Bank, se sídlem 51, avenue J – F Kennedy, L 1855, Luxembourg, Lucemburské velkovévodství (dřívě Natixis Private Banking Luxembourg SA, dříve Banque Populaire du Luxembourg S.A., 47 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg). Tyto prostředky však byly na základě žádosti Městského státního zastupitelství v Praze ze dne 14. listopadu 2001 dlouhodobě zablokovány.

Fond, zastoupený investiční společností, se snažil stát se účastníkem trestního řízení proti fyzickým osobám, proti kterým bylo vedeno trestní řízení v souvislosti s vyvedením prostředků z fondu. Jak Policie České republiky, tak i Městské státní zastupitelství v Praze fondu odmítlo přiznat postavení poškozeného v trestním řízení s tím, že poškozenými jsou jednotliví vlastníci podílových listů fondu a ti se mohou k trestnímu stíhání připojit s žádostí o náhradu škody.

Rozdělení a zaslání prostředků fondu jednotlivým podílníkům tedy dlouhodobě blokovala poslední nevyřešená záležitost a to právě blokované finanční prostředky vedené na účtu u banky Natixis Bank. V roce 2013 Městský soud v Praze ve spolupráci s investiční společností a Českou národní bankou připravil žádost o právní pomoc, ve které požádal příslušné lucemburské justiční orgány, aby vydaly příkaz ke zrušení zajištění veškerých finančních prostředků a o to, aby po uvolnění blokace byly peníze ihned převedeny na účet fondu.

Tyto prostředky byly v závěru roku 2013 na žádost orgánů České republiky činných v trestním řízení sice skutečně odblokovány, ale dál s nimi nebylo možné nakládat, protože Natixis Bank nezačala s investiční společností vůbec jednat o převodu, a to i přes několik výzev investiční společnosti k převodu těchto prostředků.

Do snahy přimět Natixis Bank k zaslání odblokovaných peněžních prostředků na účet podílového fondu se postupně zapojil Městský soud v Praze a Česká národní banka. Jejich prostřednictvím se přes lucemburský orgán dohledu Commission de Surveillance du Secteur Financier po roce urgencí a soustředěného tlaku podařilo až v závěru roku 2014 přimět Natixis Bank k zaslání prostředků na účet fondu.

Investiční společnost následně spustila proces definitivního ukončení fondu a vyplacení prostředků.

 

Proces vyplacení prostředků podílníkům

Ke dni 31. prosince 2014 byly zaúčtovány i veškeré očekávané náklady související s provozem fondu, s tím, že veškeré případné další běžné náklady, spojené s existencí fondu, které by se objevily po tomto datu a nebyly zohledněny v účetnictví k tomuto datu, budou hrazeny již z prostředků investiční společnosti. Ze strany investiční společnosti ani depozitáře fondu tedy ode dne 31. prosince 2014 už vůči fondu nebyly dále účtovány žádné poplatky ani faktury.

Následně investiční společnost požádala Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (CDCP) o zrušení evidence zaknihovaných podílových listů. Ke zrušení podílových listů fondu v evidenci emise a na majetkových účtech vlastníků došlo ke dni 9. ledna 2015. Současně požádala o vyhotovení výpisu ze zrušené emise s údaji podle § 113 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, včetně všech zaregistrovaných práv třetích osob, zástav, PPN, případně jiných práv, a to k závěru dne zrušení emise, tedy ke dni 9. ledna 2015.

Na základě mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. prosince 2014 byla stanovena výše vlastního kapitálu fondu, určená k rozdělení mezi podílníky fondu, ve výši 5 987 321,89 Kč. Z předaného výpisu vyplývá, že CDCP evidovala počet podílových listů ve výši 47 377 336 kusů podílových listů. Na jeden podílový list tedy připadá částka 0,126375233297204 Kč. Každému podílníkovi tedy náleží částka ve výši součinu jím vlastněných podílových listů dle obdrženého výpisu z CDCP a částky 0,126375233297204 Kč.

Tato výsledná částka bude dále zaokrouhlena směrem dolů, a to tak, že v případě zaslání na účet bude zaokrouhlena na dvě desetinná místa, a v případě výplaty poštovní poukázkou nebo obdobným způsobem tak, aby ji bylo možné vyplatit v platných bankovkách a mincích. Takto zaokrouhlená částka bude snížena o částku ve výši poplatku poštovného České pošty, a.s. v případě platby složenkou nebo obdobným způsobem.

 

Postup v případě vrácených, nedoručitelných nebo nevyzvednutých složenek

Investiční společnost se v případě vrácených, nedoručitelných nebo nevyzvednutých složenek pokusí podílníky odpovídajícím způsobem vyhledat a oslovit s cílem vyplatit jim jejich podíl. Pokud společnost obdrží informace, na základě kterých bude oprávněna opětovně zaslat výplatu na oprávněnou osobu, zašle opětovně vyplácenou částku, sníženou o případné další poplatky za zaslání platby.

V případě, že se informace potřebné k doručení prostředků vyhledat nepodaří (např. v případě, kdy se podílník na kontaktní adrese nevyskytuje, zásilku si nevyzvedne, případně zemřel a dosud nebylo pravomocně rozhodnuto o dědictví nebo investiční společnost neobdržela informaci o dědicích apod.), je investiční společnost povinna nevyzvednuté a nedoručitelné peněžní prostředky, po ověření důvodu vrácení a ověření splnění podmínek pro náhradní splnění podle občanského zákoníku, složit v souladu se zákonem do soudní úschovy. V případě, kdy bude nevyplacený podíl v hodnotě menší než soudní poplatek za návrh na zahájení řízení o úschově, nevyplacený podíl se do soudní úschovy nesloží a připadne státu.

Podle § 185a odst. 1) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze u soudu složit do úschovy peníze, cenné papíry a jiné movité věci hodící se k úschově za účelem splnění závazku. Soudní poplatek za návrh na zahájení řízení o úschově za účelem splnění závazku dle Položky 14 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších změn, v případě peněz do 25 000,00 Kč včetně činí 250,00 Kč, v případě peněz v částce vyšší než 25 000,00 Kč činí poplatek 1,00 % z této částky. O tento poplatek investiční společnost sníží částku podílníka, v jehož prospěch prostředky do soudní úschovy skládá.

Investiční společnost tedy podá návrhy na uložení nevyplacených podílů do soudní úschovy (u částek vyšších než 250,00 Kč), resp. předá do majetku státu nevyplacené podíly v hodnotě menší než poplatek za soudní úschovu (tj. částky 250,00 Kč a nižší).

V souladu s § 185g odst. 1) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, uplynula-li lhůta tří roků od právní moci usnesení o přijetí do úschovy, popřípadě ode dne, kdy předmět úschovy měl být podle návrhu složiteli vydán, rozhodne soud, že předmět úschovy připadne státu, jestliže se o něj nikdo nepřihlásí do 1 roku ode dne vyhlášení tohoto usnesení. Toto usnesení soud vyvěsí na úřední desce soudu.