Informace o změně povolení a změně předmětu podnikání

9.8.2016

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. informuje, že na základě žádosti investiční společnosti o zrušení nevyužívaných povolení k některým činnostem ČNB svým rozhodnutím č.j. 2016/072785/CNB/570 S-Sp-2016/00193/CNB/571 ze dne 23. června 2016, které nabylo právní moci dne 25. června 2016, zrušila povolení k činnosti investiční společnosti udělené body 1. až 3. části I výroku rozhodnutí ČNB ze dne 30. listopadu 2011 a současně udělila nové povolení k činnosti investiční společnosti, s tím, že investiční společnost je oprávněna přesáhnout rozhodný limit, obhospodařovat standardní fondy a srovnatelné zahraniční investiční fondy, speciální fondy a srovnatelné zahraniční investiční fondy, fondy kvalifikovaných investorů a srovnatelné zahraniční investiční fondy (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních fondů), provádět administraci uvedených investičních a zahraničních investičních fondů.

Jediný akcionář následně dne 26. července 2016 rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti o změně stanov společnosti tak, aby článek 3 stanov, upravující předmět podnikání společnosti, odpovídal Českou národní bankou udělenému povolení k činnosti společnosti, na základě jejího rozhodnutí ze dne 23. června 2016, č.j.: 2016/072785/CNB/570. Změna předmětu odnikání společnosti byla zapsaná do obchodního rejstříku dne 9.8.2016.

Předmětem podnikání investiční společnosti je nyní pouze výkon činností podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, kdy je oprávněna:

a)      přesáhnout rozhodný limit,

b)      obhospodařovat
•  standardní fondy,
•  zahraniční investiční fondy srovnatelné se standardním fondem,
•  speciální fondy,
•  zahraniční investiční fondy srovnatelné se speciálním fondem,
•  fondy kvalifikovaných investorů, s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání,
•  zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů, s výjimkou zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy rizikového kapitálu a zahraničních investičních fondů srovnatelných s kvalifikovaným fondem sociálního podnikání podle článku 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího evropské fondy sociálního podnikání,

c)       provádět administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů uvedených v písmenu b).