Investiční společnost J&T Asset Management prodlužuje pozastavení odkupování podílových listů fondu PERSPEKTIVA–P do 12.8.2002

5.8.2002

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznámila dne 26.7.2002 v souladu se §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, že pozastavila odkupování podílových listů fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – P otevřený podílový fond peněžního trhu s účinností od 29.7.2002.

K tomuto pozastavení došlo v souladu s projektem sloučení podílového fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – P otevřený podílový fond peněžního trhu s fondem J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KOMENIUS – otevřený podílový fond. Sloučení bylo povoleno rozhodnutím Komise pro cenné papíry 41/N/32/2002/2 ze dne 28. 03. 2002 o povolení sloučení, které nabylo právní moci dne 23. 04. 2002.

Důvodem pozastavení bylo provedení auditu těchto fondů a technické zabezpečení realizace výměny podílových listů fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KOMENIUS – otevřený podílový fond za podílové listy fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – P otevřený podílový fond peněžního trhu v souladu s projektem sloučení. Odkupování mělo být pozastaveno do 2.8.2002 (včetně). Vzhledem k tomu, že audit obou slučovaných fondů probíhá déle, než jsme původně očekávali na základě našich dosavadních zkušeností se slučováním fondů, investiční společnost dále pozastavuje odkupování podílových listů fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – P otevřený podílový fond peněžního trhu s účinností od 5.8.2002. Předpokládané obnovení odkupů proběhne 12. 8. 2002.

Podílníci jsou o této skutečnosti informování v souladu s § 13 odst. 4 zákona o investičních společnostech a investičních fondech a statutem fondu.