Nové znění statutů fondů a vydání nových Sdělení klíčových informací s platností od 22.7.2014

22.07.2014

Představenstvo společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. tímto oznamuje, že s účinností od 22. července 2014 byly v souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a příslušných prováděcích předpisů upraveny statuty a sdělení klíčových informací všech obhospodařovaných fondů.

Investiční společnost v souladu s § 652 ZISIF uvedla své poměry a poměry investičních fondů, které obhospodařuje, do souladu s požadavky plynoucími ze ZISIF a z právního předpisu jej provádějícího dne 22. července 2014. Dále v souladu s § 653 ZISIF uvedla statut a sdělení klíčových informací obhospodařovaných investičních fondů do souladu s požadavky plynoucími ze ZISIF a z právního předpisu jej provádějícího dne 22. července 2014.

 

Změny u jednotlivých fondů:

Fondy kolektivního investování (určené pro veřejnost) - standardní

 • J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond

Došlo ke změně názvu fondu, kdy byl z názvu fondu odstraněn název investiční společnosti, dosavadní název J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se mění na J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond.

Ve statutu a sdělení klíčových informací byly provedeny změny spočívající v přizpůsobení textu statutu a sdělení klíčových informací novému zákonu ZISIF a předpisům jej provádějícím.

Investiční strategie fondu se nemění, je jen nově přeformulována v souladu s nařízením vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování (dále jen „nařízení vlády“). Vzhledem k tomu, že dosavadní zmínka ve statutu fondu o benchmarku se netýká údaje o tom, zda fond v rámci své investiční strategie sleduje nebo hodlá sledovat určitý index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark) a protože z tohoto údaje nevyplývalo, v jaké míře jej investiční fond sleduje nebo kopíruje nebo hodlá sledovat nebo kopírovat, bylo nově v souladu se zákonem a nařízením vlády uvedeno, že nekopíruje ani nehodlá kopírovat složení indexu akcií nebo dluhopisů nebo jiného indexu a ani nesleduje a nehodlá sledovat určitý index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark).

K změně statutu nebyl potřeba předchozí souhlas České národní banky, protože de ZISIF se ke změně statutu standardního fondu předchozí souhlas nevyžaduje, jde-li o změnu údaje přímo vyplývajícího ze změn týkajících se obhospodařovatele, administrátora, fondu nebo jeho depozitáře, přímo vyvolanou změnou právní úpravy, informace o výkonnosti nebo skutečných nebo předpokládaných výsledcích hospodaření fondu, která vyžaduje pravidelnou aktualizaci, nebo netýkající se postavení nebo zájmů podílníků fondu. Všechny provedené změny splňují tyto kritéria, neboť se jedná o změny přímo vyvolané změnou právní úpravy nebo o aktualizaci uváděných údajů, respektive se změny netýkají postavení nebo zájmů podílníků.

 

Fondy kolektivního investování (určené pro veřejnost) - speciální

 • J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond

Došlo ke změně názvu fondu, kdy byl z názvu fondu odstraněn název investiční společnosti a o označení fond fondů, dosavadní název J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond fondů, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se mění na J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond.

Ve statutu a sdělení klíčových informací byly provedeny změny spočívající v přizpůsobení textu statutu a sdělení klíčových informací novému zákonu ZISIF a předpisům jej provádějícím.

Investiční strategie fondu se nemění, je jen nově přeformulována v souladu s nařízením vlády. Vzhledem k tomu, že dosavadní zmínka ve statutu fondu o benchmarku se netýká údaje o tom, zda fond v rámci své investiční strategie sleduje nebo hodlá sledovat určitý index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark) a protože z tohoto údaje nevyplývalo, v jaké míře jej investiční fond sleduje nebo kopíruje nebo hodlá sledovat nebo kopírovat, bylo nově v souladu se zákonem a nařízením vlády uvedeno, že nekopíruje ani nehodlá kopírovat složení indexu akcií nebo dluhopisů nebo jiného indexu a ani nesleduje a nehodlá sledovat určitý index nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark).

 

Fondy kolektivního investování (určené pro veřejnost) - speciální

 • J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond
 • J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond
 • J&T LIFE 2025 otevřený podílový fond
 • J&T LIFE 2030 otevřený podílový fond
 • J&T LIFE 2035 otevřený podílový fond
 • J&T MONEY CZK otevřený podílový fond
 • J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond
 • J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond

Ve statutech a sděleních klíčových informací byly provedeny změny spočívající v přizpůsobení textu statutu a sdělení klíčových informací novému zákonu ZISIF a předpisům jej provádějícím nebo aktualizaci některých údajů.

Investiční strategie fondů se nemění, je jen nově přeformulována v souladu s nařízením vlády.

Došlo ke změně názvu u následujících fondů, kdy byl z názvu fondu odstraněn název investiční společnosti:

 1. Dosavadní název J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se mění na J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond
 2. Dosavadní název J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se mění na J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond
 3. Dosavadní název J&T MONEY CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se mění na J&T MONEY CZK otevřený podílový fond
 4. Dosavadní název J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se mění na J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond
 5. Dosavadní název J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se mění na J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond

 

Fondy kvalifikovaných investorů

 • J&T FVE uzavřený podílový fond
 • J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond
 • J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR otevřený podílový fond
 • J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond
 • J&T REALITY otevřený podílový fond

Ve statutech a sděleních klíčových informací byly provedeny změny spočívající v přizpůsobení textu statutu novému zákonu ZISIF a předpisům jej provádějícím nebo aktualizaci některých údajů.

Investiční strategie fondů se zásadně nemění, je jen nově přeformulována a upravena v souladu s nařízením vlády. K mírným změnám investiční strategie došlo v případě fondů J&T HIGH YIELD CZK  a J&T HIGH YIELD EUR, kde došlo k navýšení investičních limitů z 20% na 30%.

Došlo ke změně názvu u následujících fondů, kdy byl z názvu fondu odstraněn název investiční společnosti:

 1. Dosavadní název J&T FVE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se mění na J&T FVE uzavřený podílový fond
 2. Dosavadní název J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se mění na J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond
 3. Dosavadní název J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se mění na J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR otevřený podílový fond
 4. Dosavadní název J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se mění na J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond
 5. Dosavadní název J&T REALITY otevřený podílový fond, J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se mění na J&T REALITY otevřený podílový fond

 

Všechny uvedené statuty a Sdělení klíčových informací pro jednotlivé fondy pro veřejnost naleznete v sekci Informace pro investory a soubory ke staženíAktuální statuty a klíčové informace fondů.