Oznámení ve smyslu § 38 odst. 1 písmeno b) zákona č. 104/2008 Sb. v platném znění

3.4.2009

J&T ASSET MANAGEMET, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., identifikační číslo 47672684, se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 (dále jen „investiční společnost“), je investiční společností ve smyslu zákona č. 189/2004 Sb. v platném znění a obhospodařuje majetek níže uvedeného otevřeného podílového fondu (dále také jen „fond“).

V majetku fondu jsou ke dni 3. dubna 2009 níže uvedené počty kusů akcií společnosti RM-S HOLDING, a.s., identifikační číslo 00025500, se sídlem Podvinný mlýn 2178/6, Praha 9 – Libeň, 190 00, (dále jen „cílová společnost“), a to

- J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. – 78 402 kusů akcií cílové společnosti,

Jedná se kmenové akcie cílové společnosti, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,-- Kč, ISIN CS0008416251. Výše uvedený počet kusů akcií cílové společnosti představuje celkem 10,00 % podíl na hlasovacích právech cílové společnosti.

Investiční společnost, a to vlastním jménem na účet výše uvedeného obhospodařovaného podílového fondu, s ohledem na ochranu zájmů obhospodařovaného fondu a v souladu s ustanovením § 38 odst. 1 písmeno b) zákona č. 104/2008 Sb. v platném znění, tímto uveřejňuje, že hlasovací práva spojená se všemi 78 402 kusy akcií cílové společnosti, ISIN CS0008416251, které jsou v majetku fondu, nebudou s účinností ode dne nabytí předmětných akcií, tj. 3. dubna 2009, vykonávána a ani není a nebude jejich výkon umožněn jakékoliv jiné osobě.

Tuto skutečnost společnost dne 3. dubna 2009 oznámila cílové společnosti.

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.