Přeměna fondu Investiční fond NEWTON, a.s.

26.7.2005

Představenstvo společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 tímto akcionáře fondu Investiční fond NEWTON, a.s. informuje, že investiční fond byl s účinnosti ke dni 26.7.2005 vymazán z obchodního rejstříku.

K výmazu došlo na základě procesu přeměny v souladu s ustanovením § 35j odst. 4 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Dnem přeměny investičního fondu je den nabytí právní moci usnesení o výmazu investičního fondu z obchodního rejstříku, tj. 26.7.2005.

Investiční společnost připravuje v současné chvíli výměnu akcií fondu Investiční fond NEWTON, a.s., ISIN: CZ0008030004, za podílové listy.

K zahájení odkupování podílových listů podílového fondu dojde po zabezpečení výměny akcií za podílové listy ve Středisku cenných papírů a provedení auditu ke dni otevření. Výměnný poměr k datu přeměny činí 100 podílových listů podílového fondu za jednu akcii zanikajícího investičního fondu. Zbývající část vlastního kapitálu investičního fondu, na kterou nebudou vydány podílové listy v důsledku zaokrouhlení a změny vlastního kapitálu Investiční fond NEWTON, a.s. do ukončení přeměny fondu, je součástí vlastního kapitálu podílového fondu a má odpovídající vliv na hodnotu podílového listu ke dni přeměny.

Dalším záměrem po přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond je jeho následné sloučení do fondu J&T PERSPEKTIVA. Společnost tak chce dosáhnout zvýšení kapitálové síly a potenciálu výnosu fondu.

O jednotlivých krocích a datu zahájení odkupování podílových listů fondu bude investiční společnost průběžně informovat na svých www stránkách.

Základní údaje o vznikajícím otevřeném podílovém fondu:

Název podílového fondu: J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Cenné papíry fondu, podílové listy, představují podíl podílníka na majetku fondu. S podílovým listem jsou spojena další práva plynoucí ze zákona nebo statutu, tzn. zejména právo na odkoupení podílového listu fondu a právo na výplatu podílu při zrušení fondu. Podílové listy fondu stejné jmenovité hodnoty zakládají stejná práva všem podílníkům fondu. Podílové listy nejsou registrované na oficiálním trhu ve smyslu zákona a jsou převoditelné bez omezení. Emisi podílových listů byl přidělen ISIN CZ0008472099. Podílové listy jsou vydávány v Kč. Jmenovitá hodnota jednoho podílového listu je 1,- Kč. Podílové listy jsou vydány ve formě na doručitele a mají zaknihovanou podobu v evidenci Střediska cenných papírů (dále jen „SCP“).

Investiční společnost má právo požadovat vstupní přirážku, která je příjmem investiční společnosti, a která je stanovena ve výši 3 % z aktuální hodnoty podílového listu ke dni připsání finančních prostředků podílníka na účet fondu. Minimální výše první investice podílníka je stanovena ve výši 1 500,00 Kč. Minimální výše každé další investice podílníka je stanovena ve výši 500,00 Kč.

Výstupní srážka, která je výnosem fondu, je stanovena ve výši 3% během prvních šesti měsíců následujících po dni přeměny investičního fondu na fond, 1,5% v období sedmého až dvanáctého měsíce po dni přeměny investičního fond na fond a 0% během období následujícího po dvanáctém měsíci po dni přeměny investičního fondu na fond z hodnoty odkupovaných podílových listů ke dni doručení žádosti o odkup investiční společnosti. Tato srážka při odkupu podílových listů je příjmem fondu.

Poplatky dle sazebníku SCP a poštovné v případě vydávání a odkupu podílových listů prostřednictvím služeb O55 a O56, zprostředkovanými přímo investiční společností, jsou placeny investiční společností.