J&T BOND EUR sloučen 1.1.2017 do BOND CZK

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE:  CZ0008473642

ISIN CDCP: Není veden v CDCP

Min. investiční horizont: 3 roky

 UPOZORNĚNÍ: 

Investiční společnost informuje, že na základě rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení, které nabylo právní moci dne 27.10.2016, došlo k zániku fondu sloučením s fondem BOND CZK.

Rozhodným dnem sloučení je 1. ledna 2017.

Zanikající podílový fond J&T BOND EUR se k rozhodnému dni zrušuje a vlastníci zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem se stávají podílníky přejímajícího podílového fondu J&T BOND CZK k rozhodnému dni sloučení.


 

 

Charakteristika fondu

Cílem investiční politiky fondu je dosažení kapitálového růstu v dlouhodobém horizontu zejména prostřednictvím investic do dluhopisů, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fond není ve výběru dluhopisů vázán žádným indexem, není omezován kategorií emitenta, mírou durace portfolia ani požadavky na hodnocení kvality dluhopisů (rating) a ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Do fondu budou pořizovány investiční nástroje, které drží nebo si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fond je určen zejména dlouhodobým investorům, kteří požadují výnos výrazně přesahující zhodnocení bankovních vkladů, ale kteří jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty.

Výkonnost fondu k datu 31.12.2016

Období %
1 měsíc 0.83 %
3 měsíce 1.33 %
6 měsíců 3.35 %
1 rok 7.34 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5.78 %
k min. IH (p.a.) 5.54 %
Období %
2011 N/A
2012 7.42 %
2013 5.39 %
2014 4.72 %
2015 4.60 %
2016 7.34 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 31.12.2016

Struktura majetku k datu 31.12.2016

Struktura aktiv k datu 31.12.2016

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 72,576.51
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 2,561.46
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 2,561.46
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 66,167.21
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 66,167.21
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 3,831.62
Akcie 0.00
Podílové listy 3,831.62
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 16.21
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 07.12.2019

Cenný papír %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 7.87 %
JTFG 5.25% 12/12/2018 7.68 %
EPH 4.2% 29/6/2018 7.66 %
BIG BOARD PRAHA 7% 28/11/2017 - změna 4,5%/2022 6.20 %
TMR 6% 5/2/2021 6.08 %
SPDR Barclays US High Yield Bond ETF (F) 5.30 %
CPI BYTY 5,8% 7/5/2021 4.53 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 4.34 %
Garfunkelux 7,5% 1/8/2022 4.05 %
Altice 5,25% 15/2/2023 4.02 %
Wind Acquisition Finance 7% 23/4/2021 3.95 %
Sappi 3,375% 1/4/2022 3.92 %
INEOS 4% 1/5/2023 3.90 %
Bayer 3,75% 1/7/2074 3.88 %
MOL 2,625% 28/4/2023 3.88 %
Allied Irish Banks 4,125% 26/11/2025 3.81 %
Glencore 1,25% 17/3/2021 3.79 %
Volkswagen 4,625% perp 3.16 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 3.03 %
OMV 5,25% perp 2.88 %
CPI 4,65% 11/12/2022 2.84 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 12.2016

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
640 851,00 261 940 347 602,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2016

Dle rozhodnutí investiční společnosti bude fond J&T Bond EUR sloučen do fondu J&T Bond CZK. Podílové listy investorů, kteří neodprodají podílové listy fondu, budou k 1. lednu 2017 automaticky převedeni do fondu J&T Bond CZK se základní měnou česká koruna. Důležitá měnověpolitická rozhodnutí v USA a Evropě rozkolísala trhy dluhopisů. Americké státní bondy ještě mírně ztrácely poté, co FED zvýšil sazby a zazněl lehce jestřábím tónem ohledně výhledu na rok 2017. ECB prodloužila program odkupu dluhopisů i za březen 2017, avšak v nižším objemu. Evropské dluhopisy částečně mazaly předchozí ztráty. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů vzrostl o 1,8% a obdobný evropský index přidal 1,6%. V prosinci nedošlo v portfoliu fondu ke změnám. Modifikovaná durace portfolia byla na konci měsíce 2,63. Výnos do splatnosti portfolia je 3,57%. V lednu bude svět s napětím sledovat první kroky nového amerického prezidenta ve funkci. Trhy v posledních týdnech očekávají masivní americký fiskální stimul, který má přinést kromě povzbuzení růstu i vyšší inflaci a emisi státních dluhopisů. Americké výnosy rostou, zatímco v Evropě drží dluhopisy vysoko podpora centrální banky.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 31.12.2016

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473642
ISIN CDCP
Není veden v CDCP
Bloomberg
JTBNDEU CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Martin Kujal, CFA
Datum zahájení činnosti
29.11.2011
Vlastní kapitál celkem
2 676 835,65
Aktuální hodnota PL
1,3310
Změna aktuální hodnoty PL
0,04 %
Min. vstupní investice
20 EUR
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
0,00 %
Poplatek za správu
aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc