J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
včetně J&T ARCH INVESTMENTS podfond
Výroční finanční zpráva za rok 2022
1
VÝROČNÍ FINANČNÍ ZPRÁVA
Z A ROK 2022
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, A . S .
VČETNĚ J&T ARCH INVESTMENTS PODFOND
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
včetně J&T ARCH INVESTMENTS podfond
Výroční finanční zpráva za rok 2022
2
OBSAH
Úvodní slovo ........................................................................................................................................ 3
Základní údaje ..................................................................................................................................... 6
Informace o Fondu a Podfondu ........................................................................................................... 7
Zpráva o podnikatelské činnosti ........................................................................................................ 13
Zpráva o vztazích mezi ovládajícími osobami a ovládanou osobou a mezi ovládanou osobou a
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou ............................................................................... 21
Povinně zveřejňované informace požadované zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví (§ 21) ......... 31
Povinně zveřejňované informace požadované zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních
společnostech a investičních fondech (§ 234 a § 291) ...................................................................... 3
2
Povinně zveřejňované informace dle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 244/2013 Sb. (§ 42) ........................ 3
4
Povinně zveřejňované informace dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2015/2365, čl. 13
Sb. ...................................................................................................................................................... 37
Výkaz o řízení a správě společnosti - povinně zveřejňované informace požadované zákonem č.
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (§ 118, odst. 4, 5) .................................................. 39
Ostatní skutečnosti ............................................................................................................................ 47
Prohlášení odpovědných osob .......................................................................................................... 48
Účetní závěrka Fondu ........................................................................................................................
49
Příloha k účetní závěrce Fondu ......................................................................................................... 5
1
Účetní závěrka Podfondu .................................................................................................................. 59
Příloha k účetní závěrce Podfondu .................................................................................................... 6
3
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
včetně J&T ARCH INVESTMENTS podfond
Výroční finanční zpráva za rok 2022
3
Ú VODNÍ SLOVO
Vážené dámy, vážení pánové, vážení investoři,
jménem představenstva fondu J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s. vám předkládáme výroční finanční zprávu Fondu za účetní období od 1. ledna do 31. prosince 2022.
Rok 2022 byl zásadně ovlivněn dvěma vzájemně do jisté míry propojenými vlivy. Tím prvním byla ruská únorová invaze na Ukrajinu, se kterou úzce souvisí komplikovaná situace zejména na evropském trhu se zemním plynem, která dále ovlivnila celý elektro-energetický trh. Druhým byly globálně rostoucí úrokové sazby, s jejichž pomocí se centrální banky snaží krotit inflaci. Ta je jednak důsledkem expanzivních hospodářských politik především covidových let, ale do určité míry je akcelerována právě i situací na evropském energetickém trhu.
Dovolím si tvrdit, že portfolio J&T ARCH INVESTMENTS jako celek v tomto nelehkém prostředí obstálo. Zejména díky silné výkonnosti v posledním čtvrtletí 2022 dosáhlo vyhlašované zhodnocení korunové investiční akcie Fondu za uplynulých dvanáct měsíců 8,90 % na hodnotu 1,2634 za akcii. Cena eurové investiční akcie Fondu uzavřela k 31. prosinci 2022 na hodnotě 1,1932 EUR, což znamená meziroční nárůst o 3,21 %. Poměrně vysoký rozdíl mezi výnosem korunové a eurové třídy investičních akcií je způsoben vyšším úrokovým diferenciálem na měnovém páru koruna-euro, který byl způsoben dříve zahájeným zvyšováním sazeb ze strany České národní banky v porovnání se sazbami určovanými ECB (European Central Bank). V průběhu roku 2022 se diferenciál pohyboval zhruba mezi 465 – 745bps, přičemž maxima dosáhl v červnu, od té doby klesá.
Aktiva Fondu se v roce 2022 zvýšila o 18,2 miliardy korun, tedy o 139 %, na 31,38 miliardy korun. Zhruba polovina fondu je skrze struktury skupiny J&T PRIVATE EQUITY GROUP vlastněna rodinami zakladatelů J&T. Zbývajících 50 % je pak zainvestováno ostatními kvalifikovanými investory. Myslím, že nárůst aktiv a spravovaných klientských prostředků taktéž potvrzuje, že výkonnost portfolia za rok 2022 byla, vzhledem k situaci na trzích, slušná a investoři považují J&T ARCH INVESTMENTS za atraktivní investici. Fond se díky svému růstu v průběhu roku 2022 stal největším fondem kvalifikovaných investorů v česko-slovenském prostoru.
Dovolte mi nyní stručně shrnout aktivity a výkonnost jednotlivých složek portfolia za rok 2022. Podrobné informace o příspěvku jednotlivých fondů a investic k tomuto výsledku najdete ve Zprávě o podnikatelské činnosti této výroční finanční zprávy.
Zásadní přínos pro výsledky portfolia měla naše největší investice do fondu J&T ALLIANCE (k 31. 12. 2022 zhruba 68 % portfolia), která dosáhla 13% zhodnocení. Skrze J&T ALLIANCE investujeme do podílu v holdingové společnosti J&T CAPITAL PARTNERS (JTCP). Ta v roce 2022 zásadně těžila z velmi silné finanční výkonnosti skupiny Energetický a průmyslový holding (EPH), ve které vlastní 44% podíl. Extrémně komplikovaná situace na evropském energetickém trhu ukázala, že dlouhodobá strategie EPH, jejímž cílem je systematicky budovat portfolia aktiv, jejichž části jsou silně negativně korelovány, je správná. Například společnost Eustream, která provozuje tranzitní plynovod z Ukrajiny přes území Slovenska do Rakouska a ČR, byla v důsledku ruské invaze negativně zasažena poklesem fyzických objemů přepravovaného plynu (meziroční EBITDA minus 32 %). Naproti tomu segment skladování zemního plynu meziročně v podstatě ze stejného důvodu rostl o zhruba 112 % a pokles Eustream tak plně kompenzoval. výsledky EPH za první pololetí naznačily, že dodatečným pozitivním efektem by pak měl být výrazný meziroční nárůst ziskovosti společností zabývajících se výrobou elektrické energie, které jsou v rámci skupiny EPH sdruženy pod společností EP Power Europe. Pokud jde o ostatní investice z portfolia JTCP, podíl ve společnosti EC Investments (ECI), která se primárně zaměřuje na investice v oblasti e-commerce, se za rok 2022 zhodnotil o 12,7 %. A to zejména díky realizovanému prodeji podílu ve skupině Mall Group a přecenění Heureka Group. Podobnou výkonnost zaznamenal i minoritní podíl JTCP v Supratuc2020, která v rámci společného podniku se španělskou maloobchodní skupinou Eroski vlastní a provozuje síť prodejen v Katalánsku a na Baleárských ostrovech. Investice do fotbalových klubů realizovaná skrze společnost 1890s holdings hlavně kvůli změně tržních parametrů používaných v oceňovacích modelech poklesla o 9 %. Kombinovaně nicméně JTCP
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
včetně J&T ARCH INVESTMENTS podfond
Výroční finanční zpráva za rok 2022
4
jako celek překročilo 13% hranici pro maximální zhodnocení Fondem investovaných Investorských investičních akcií 1 .
V průběhu roku 2022 v našem portfoliu nově přibyly podíly ve společnostech, jejichž akcie jsou veřejně obchodované na burze. Nejvýznamnější z těchto investic byl červencový nákup minoritního podílu v bance MONETA Money Bank (Moneta). Tržní hodnota vlastněného podílu v průběhu druhého pololetí poměrně výrazně poklesla, a to navzdory tomu, že i díky výraznému nárůstu úrokových sazeb bylo poměrně zřejmé, že Moneta zaznamená z pohledu ziskovosti velmi dobrý rok. Na vině v tomto směru stály státní zásahy v podobě tzv. windfall tax. Zejména komunikace a způsob jejího zavedení vnesl na trh značnou nejistotu. Z tohoto důvodu jsme na pozici (která je částečně financována bankovním úvěrem) ke konci roku zaznamenali negativní zhodnocení 23 %. V souladu s prezentovaným záměrem pak v prosinci J&T ARCH INVESTMENTS získal souhlas České národní banky, který mu umožnil překročit 10% hranici a dal možnost navyšovat podíl na úroveň 19,99 %. V průběhu druhého pololetí tak Fond kombinací přímého obchodu s Petrus Advisers a nákupů z trhu získal 10,39% podíl a stal se tak druhým až třetím největším akcionářem Moneta.
V dubnu 2022 jsme skrze fond JTFG Fund I investovali do akcií energetické skupiny ČEZ. Akcie ČEZ ze stejného důvodu jako akcie Moneta zažily ve druhém pololetí roku poměrně velký pokles. Obdobně jako v případě Moneta bylo i v případě ČEZ zřejmé, že společnost zažije (byť z jiného důvodu) z pohledu zisku rekordní rok. Situace na energetickém trhu navíc nahrává tomu, aby nadprůměrná ziskovost ČEZ vydržela i v dalších letech. Nezodpovězenou otázkou, která může dále významně ovlivnit vývoj kurzu akcie ČEZ, zůstává budoucí chování majoritního akcionáře, kterým je skrze Ministerstvo financí Česká republika. S ohledem na plánovanou výstavbu nových jaderných bloků je pravděpodobné, že stát se nějakým způsobem pokusí ČEZ, nebo alespoň jeho výrobní část ovládnout. V polovině června 2022 se pak JTFG Fund I účastnil investičního kola D v Rohlík Group (RG), provozovateli online supermarketu Rohlik.cz. Svou investicí si tak podržel 4,17% podíl. RG získané prostředky posledního investičního kola investuje do mezinárodní expanze. Vzhledem k tomu, že zejména pokrok na klíčovém německém trhu jde pomaleji, než uvažoval rozvojový plán, naši nepřímou investici v RG jsme ke konci roku konzervativně přecenili směrem dolů. Pevně věříme, že snížení hodnoty je pouze dočasné. Poslední investicí, které jsme se skrze fond JTFG Fund I v roce 2022 účastnili, byl vstup do fondu Petrus Advisers Investments Fund LP. Jedná se o aktivistický akciový fond s long/short investiční strategií zaměřený na evropské veřejně obchodované akcie se střední tržní kapitalizací. Z tohoto důvodu byla jeho výkonnost v průběhu roku volatilní podobně jako akciové trhy. Výsledkem výše uvedených vlivů naše investice do JTFG Fund I zaznamenala za rok 2022 pokles o 10,3 %.
Poslední akvizicí veřejně obchodované společnosti učiněnou v průběhu roku 2022 byla investice do fondu J&T MS 1, jejímž jediným aktivem je podíl ve společnosti Venator Materials (Venator). Venator je na newyorské burze obchodovaná, globálně působící výrobní firma, jejímž hlavním produktem je titanová běloba, ve které patří mezi pět nevětších světových výrobců. Mezi její další produkty pak spadají speciální funkční aditiva. Jednoúčelový fond J&T MS 1 jsme založili společně s dlouholetým obchodním partnerem J&T Michalem Šnobrem. Transakce byla od počátku spekulativním obchodem, který se opíral o dvě teze. Tou první byla úvaha, že aktiva, tj. výrobní závody Venator mají mj. i díky velmi vysokým reprodukčním nákladům a environmentální regulaci vyšší hodnotu, než odpovídalo jejich tržnímu ocenění. Tou druhou bylo, že největší akcionář Venator, kterým je na chemický průmysl specializovaná private equity firma SK Capital, bude společnost efektivně restrukturalizovat. J&T MS 1 se tak postupně stal druhým největším akcionářem společnosti s cílem na této restrukturalizaci s SK Capital v ideálním případě spolupracovat. Cena akcií od naší první investice z důvodu nízké poptávky po titanové bělobě způsobené globálním ochlazením a snižováním zásob ze strany zákazníků výrazně poklesla. Zásadním důvodem pro pokles ceny akcie zejména ke konci roku pak byla obava ze zadlužení společnosti, které je především ve vztahu k negativní provozní výkonnosti a stavu hotovosti velmi vysoké.
1 Investorské investiční akcie fondu J&T ALLIANCE poskytují svým držitelům částečnou ochranu proti propadu hodnoty výměnou za vzdání se části výnosu převyšující stanovenou mez (za rok 2022 efektivně 13 % p. a.). Ochrana je poskytována prostřednictvím majetku fondu, který připadá na druhou, tzv. Akcionářskou třídu investičních akcií, která výměnou za poskytnutí částečné ochrany získává právo na veškerý výnos nad stanovenou mez.
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
včetně J&T ARCH INVESTMENTS podfond
Výroční finanční zpráva za rok 2022
5
Přestože první investiční teze podle našeho názoru stále platí, významný propad výkonnosti v posledních kvartálech ve spojitosti s naprostou nepřipravenosti managmentu pod vedením SK Capital, který mimochodem odmítá s J&T MS 1 o aktuální situaci komunikovat, nutí fond J&T MS 1 připravit se na všechny možné scénáře, včetně stále pravděpodobnější insolvence. Investice za rok 2022 poklesla o 73 %.
Pokud jde o investici do fondu Sandberg Private Equity 2 Fund, jehož jediným aktivem je 100% podíl ve společnosti Terno real estate (Terno), která na Slovensku provozuje maloobchodní síť prodejen s potravinami, ta se meziročně znehodnotila o zhruba 10 %. Terno, které bohužel nemělo dopředu nakoupenou elektřinu, se podobně jako jiné společnosti muselo vypořádat s vysokým nárůstem její ceny. Z tohoto důvodu jsme v polovině roku poměrně výrazně upravili zejména nákladovou část našeho oceňovacího modelu a snížili naše ocenění o téměř 30 %. Navíc jsme na konci srpna investovali do fondu dodatečných téměř 4,8 milionu euro, abychom Ternu pomohli tuto negativní situaci zvládnout. V reakci na růst ceny elektřiny přistoupil management k výrazným úsporám s cílem zlepšit efektivitu provozu. Díky tomu se mu za celý rok podařilo nejen dodržet provozní plán, ale nad jeho rámec také najít řadu jednorázových úsporných opatření. Díky částečné stabilizaci a poklesu cen elektrické energie jsme pak ve čtvrtém čtvrtletí mohli naopak naši investici skokově přecenit směrem vzhůru.
Fond J&T PROPERTY OPPORTUNITIES pokračoval podle plánu v rozprodeji logistických hal v Mošnově. Část prostředků získaných z prodeje pak v březnu použil na akvizici stojícího retailového parku v Trnavě. V květnu pak dále investoval do nákupu pozemků v Úpici v severovýchodních Čechách, na kterých plánuje podobně jako v Humpolci, Lipníku na Bečvou a slovenské Bytče vybudovat regionální retail park. Investice do J&T PROPERTY OPPORTUNITIES přinesla Fondu roční zhodnocení 11,6 %. Druhý realitní fond, J&T PROPERTY INCOME, který provozoval dva plně pronajaté logistické areály u Pardubic, tyto projekty na konci října prodal za cenu odpovídající uzavřenému opčnímu aranžmá. Celkový průměrný výnos z této investice za celou její životnost dosáhl 6,4 % p.a.
Do fondu Sandberg Investment Fund II, který investuje do minoritních podílů ve společnostech s růstovým potenciálem, jsme v průběhu roku v souladu s dříve uzavřeným příslibem poskytli dalších 4,2 mil. euro. Ty byly použity na nákupy podílů v IT společnostech Green Fox Academy a Quantox Technology DOO Čačak, a dále 70% podílu ve slovenském výrobci a prodejci sedacích souprav a domácího nábytku Phase Group. Naše investice se za rok 2022 zhodnotila o 4,7 %.
Rád bych Vám poděkoval za dosavadní důvěru. I v roce 2023 budeme pokračovat v hledání zajímavých investičních příležitostí s cílem dále zvyšovat hodnotu investičních akcií.
Ing. TOMÁŠ MARTINEC
Generální ředitel a Předseda představenstva
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Image should be here
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
včetně J&T ARCH INVESTMENTS podfond
Výroční finanční zpráva za rok 2022
6
Z ÁKLADNÍ ÚDAJE
Základní informace o Fondu ke dni 31. 12. 2022
Název Fondu
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV a.s. (dále jen „Fond“)
Sídlo Fondu
Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8
Identifikační číslo
088 00 693
Rejstříkový soud:
vedený Městským soudem v Praze, Sp. zn. 25021
Obhospodařovatel
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen „Investiční společnost“)
Administrátor
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Datum vzniku Fondu
23. 12. 2019
Typ Fondu
fond kvalifikovaných investorů
Kód LEI
315700DI2OW6BYTB5L11
Doba trvání
Na dobu neurčitou
Předmět podnikání
Předmětem podnikání je činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
Hlavní činnost
Činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů
Hlavní kategorie produktu
Nabízení investice do investičních akcií Podfondu tříd EUR H a CZK H.
Webové stránky
https://www.jtarchinvestments.cz/
Telefonní číslo Fondu
+420 800 707 101
Telefonní číslo statutárního orgánu
+420 800 149 172
Základní informace o Podfondu ke dni 31. 12. 2022
Název Podfondu
J&T ARCH INVESTMENTS podfond (dále jen „Podfond“)
ISIN třída EUR H
CZ0008044864
ISIN třída CZK H
CZ0008044856
Obhospodařovatel
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Administrátor
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář
ATLANTIK finanční trhy, a.s. (k rozhodnému dni)
Datum vzniku Podfondu
9. 1. 2020
Frekvence oceňování
oceňování čtvrtletně
Doporučený investiční horizont
5 let
Vstupní poplatek
Max. 3 % z investované částky
Výstupní poplatek
Výplata do 4 měsíců od podání žádosti o odkup max. 15 % Výplata do 12 měsíců od podání žádosti o odkup max. 5 % Výplata do 24 měsíců od podání žádosti o odkup max. 2 %
Úplata za obhospodařování a administraci
¼ z 1,50 % hodnoty fondového kapitálu podfondu k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí
Kód LEI
315700PAOCAVYQZHU510
Doba trvání
Na dobu neurčitou
Vstup Podfondu na Burzu cenných papírů Praha
Od května 2021 jsou investiční akcie Podfondu přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha.
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
včetně J&T ARCH INVESTMENTS podfond
Výroční finanční zpráva za rok 2022
7
I NFORMACE O F ONDU A P ODFONDU
Údaje o portfolio manažerovi Fondu a Podfondu v rozhodném období
Ing. Pavel Hlaváček, ACCA
Doba výkonu funkce: po celé rozhodného období
Na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci získal inženýrský titul, bakalářský titul na Anglo-American University a dva roky studoval na University of Alaska Anchorage v USA. Od roku 2010 je držitelem certifikátu ACCA.
Do finanční skupiny J&T nastoupil v lednu 2019 a od začátku se mimo orientace na nebankovní investice podílel i na vzniku současné struktury našich fondů kvalifikovaných investorů. Před nástupem do J&T sbíral pracovní zkušenosti na různých pozicích v EY.
Řízením fondu J&T ARCH INVESTMENTS byl pověřen na začátku října 2021 a stal se rovněž členem jeho investičního výboru. Jeho působení je i v investičních výborech našich dalších fondů.
Údaje o členech představenstva Investiční společnosti v rozhodném období
Generální ředitel a Předseda představenstva: Ing. Tomáš Martinec
Doba výkonu funkce: po celé rozhodné období
Ing. Tomáš Martinec v minulosti zastával jak pozici člena představenstva J&T BANKY, tak působil v top managementu celé skupiny. Později založil Metatron Capital SICAV domicilovaný na Maltě, kde i nadále zůstává v pozici ředitele a akcionáře. Spravoval Global Macro Fund a sbíral zkušenosti z globální alokace aktiv, taktického i strategického charakteru. Dlouhodobě studuje behaviorální finance, a sleduje vliv emocí na investování.
Ze své funkce generálního ředitele bude zodpovědný za rozvoj investičního talentu a budování expertízy při dlouhodobé, strategické alokaci aktiv.
Člen představenstva: Ing. Roman Hajda
Doba výkonu funkce: po celé rozhodné období
Ing. Roman Hajda jako člen představenstva zodpovídá za Divizi správy fondů a kompletní portfolio management všech fondů ve správě J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. Je rovněž zodpovědný za vztahy s externími distributory a řízení maltských společností pod hlavičkou J&T. Členem představenstva je od roku 2012.
Na finančních trzích se pohybuje od roku 1995, kdy již v průběhu vysokoškolských studií spolupracoval s menšími brokerskými domy. V roce 2000 nastoupil na pozici makléře v BBG Finance, a.s. Od roku 2002 pracuje ve finanční skupině J&T, ve které si prošel různými pozicemi v rámci finančních trhů a privátního bankovnictví, než natrvalo zakotvil v oblasti individuální a kolektivní správy aktiv.
Roman vystudoval Podnikatelskou fakultu Vysokého učení technického v Brně, obory daňové poradenství, podnikové finance a obchod. Je držitelem makléřské licence a absolventem řady domácích a zahraničních odborných kurzů.
Člen představenstva: Ing. Michal Kubeš
Doba výkonu funkce: po celé rozhodné období
Ing. Michal Kubeš se v oblasti finančních trhů a bankovnictví pohybuje více než 20 let. Začínal v pražské pobočce ING Bank a následně pracoval dlouhá léta v KPMG, kde se věnoval auditům finančních institucí, řízení finančních rizik a podílel se na due dilligence projektech. Ve skupině J&T pracuje od roku 2017.
Zodpovídá především za finanční a provozní řízení, digitalizaci a automatizaci interních procesů jakož i skupinovou koordinaci aktivit na poli správy fondů včetně spolupráce s investiční společností AMISTA, se kterou skupina J&T v roce 2021 uzavřela strategické partnerství.
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
včetně J&T ARCH INVESTMENTS podfond
Výroční finanční zpráva za rok 2022
8
Člen představenstva: Mgr. Miloš Pařízek
Doba výkonu funkce: od 1. 7. 2022 do konce rozhodného období
Mgr. Miloš Pařízek v oblasti finančních trhů působí od roku 1994. Před nástupem do skupiny J&T dlouhodobě pracoval v Komerční bance, kde si prošel různými pozicemi v oblasti operations finančních a kapitálových trhů, custody služeb a služeb privátního bankovnictví. Podílel se na projektech v oblasti regulace evropského finančního trhu (např. MiFID, EMIR, CSDR). Byl členem odborných orgánů AKAT a výboru v rámci Centrálního depozitáře cenných papírů. Od roku 2000 působí v manažerských funkcích.
Statutárnímu orgánu Fondu je známo, že od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 byl Fond osobou spojenou přes vrcholové vedení Fondu s následujícími osobami:
Osobou spojenou osobou Ing. Roman Hajda s Investiční společností je:
J&T Advanced Solutions SICAV p.l.c., se sídlem Ewropa Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR 9034, Malta, registrační číslo SV69,
J&T AIF Fund SICAV p.l.c., se sídlem Ewropa Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR 9034, Malta, registrační číslo SV472,
J&T SICAV, p.l.c. se sídlem Ewropa Business Centre, Triq Dun Karm, Birkirkara BKR 9034, Malta, registrační číslo SV501
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 08800693,
J&T NOVA Hotels SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 09641173,
J&T ALLIANCE SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 11634677,
JTFG FUND I SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 09903089,
PT Equity Investments SICAV, a.s., sídlo Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 14095688, a to od 22. července 2022 do konce rozhodného období,
J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 17409390, a to od 10. srpna 2022 do konce rozhodného období.
Ing. Roman Hajda vykonává mimo Investiční společnost činnost ředitele odboru správy klientských portfolií ve společnosti J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp. značka B 1731.
Osobou spojenou osobou Ing. Tomáš Martinec s Investiční společností:
Metatron Capital SICAV plc, se sídlem Quad Central, Q3 Level 9, Triq L Esportaturi, Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CBD 1070 Malta, registrační číslo SV177,
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 08800693, a to od 7. července 2022 do konce rozhodného období,
J&T NOVA Hotels SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 09641173, a to od 7. července 2022 do konce rozhodného období,
J&T ALLIANCE SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 11634677, a to od 7. července 2022 do konce rozhodného období,
JTFG FUND I SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 09903089, a to od 7. července 2022 do konce rozhodného období,
PT Equity Investments SICAV, a.s., sídlo Sokolovská 700/113a, Praha 8, 186 00, IČO: 14095688,
J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 17409390, a to od 10. srpna 2022 do konce rozhodného období.
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
včetně J&T ARCH INVESTMENTS podfond
Výroční finanční zpráva za rok 2022
9
Osobou spojenou osobou Ing. Michal Kubeš s Investiční společností je:
J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s., IČO: 53 859 111, se sídlem Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sa, vložka 7250/B, a to po celé rozhodné období,
AMISTA investiční společnost, a.s., Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 18600, IČO 27437558, funkce Dozorčí rada – předseda, a to od vzniku členství dne 30. listopadu 2022 do konce rozhodného období.
Osobou spojenou osobou Mgr. Miloš Pařízek s investiční společností není od vzniku členství v Představenstvu do konce rozhodného období žádná společnost.
Osobou spojenou osobou Mgr. Ivo Enenkl s Investiční společností je:
Nadační fond CarTec, Vítkovická 3246/1a, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 27828913,
Vegova Vision s.r.o., Sadová 3324/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 29446988,
Advokátní kancelář Enenkl a Hradečný s.r.o., Bělehradská 572/63, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 06481701,
Enenkl advisory, Aleja kralja Zvonimira 1, 42000 Varaždin, Chorvatsko, IČO: 04875117,
CarTec Group a.s., Průběžná 3123/80, 100 00 Praha 10 Strašnice, IČO: 06657206, funkce Dozorčí rada - člen.
Osobou spojenou osobou PhDr. Adam Tomis s Investiční společností je:
Equity Holding, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 10005005, funkce Představenstvo – člen,
CZECH MEDIA INVEST a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1 - Josefov, IČO: 24817236, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T ENERGY HOLDING, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 10963812, funkce Představenstvo – člen,
J&T CAPITAL PARTNERS, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 10942092, funkce Představenstvo – člen,
J&T ENERGY FINANCING CZK V, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 11961589, funkce Dozorčí rada – člen,
E-Commerce and Media Investments, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 08804095, funkce Dozorčí rada – člen,
EP Global Commerce a.s., Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1 - Josefov, IČO: 05006350, funkce Dozorčí rada – člen,
Westminster JV a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 05714354, funkce Dozorčí rada člen,
J&T EQUITY PARTNERS, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 17201373 funkce Představenstvo – člen, a to od vzniku členství dne 15. června 2022 do konce rozhodného období,
Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 31 560 636 funkce Dozorčí rada – člen,
J&T ENERGY FINANCING CZK VI, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 17518849 - funkce Dozorčí rada – člen, a to od vzniku členství dne 8. září 2022 do konce rozhodného období.
Osobou spojenou osobou Štěpán Ašer, MBA s Investiční společností je:
J&T BANKA, a.s., Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 47115378, funkce Představenstvo – člen,
J&T IB and Capital Markets, a.s., Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 24766259, funkce Dozorčí rada – předseda,
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
včetně J&T ARCH INVESTMENTS podfond
Výroční finanční zpráva za rok 2022
10
J&T Bank, a.o., Moskva, Kadashevskaya 26, Ruská federace, IČO: 1027739121651, funkce Představenstvo – člen,
J&T Leasingová společnost, a.s., Sokolovská 700/113a, PSČ 18600 Praha 8 - Karlín, IČO: 28427980, funkce Dozorčí rada – předseda,
J&T Mezzanine, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 06605991, funkce Dozorčí rada člen,
J&T SERVICES ČR, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 28168305, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T FINANCE GROUP SE, Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 27592502, funkce Představenstvo – člen.
AMISTA investiční společnost, a.s., Pobřežní 620/3, PSČ 18600 Praha 8, IČO: 27437558, funkce Dozorčí rada – člen, a to od vzniku členství dne 30. listopadu 2022 do konce rozhodného období,
J&T RFI IV., a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 17843791, funkce Dozorčí rada člen, a to od vzniku členství dne 16.12.2022 do konce rozhodného období.
Osobou spojenou osobou Ing. Igor Kováč s Investiční společností je:
J&T BANKA, a.s., Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 47115378, funkce Představenstvo – člen,
J&T IB and Capital Markets, a.s., Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 24766259, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T SERVICES ČR, a.s., Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 28168305, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T Bank, a.o., Moskva, Kadashevskaya 26, Ruská federace, IČO: 1027739121651, funkce Představenstvo – člen,
J&T BANKA d.d. banka Varaždin, Aleja kralja Zvonimira 1, 42000 Varaždin, Chorvatsko, IČ: 675539, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T Leasingová společnost, a.s., Sokolovská 700/113a, PSČ 18600 Praha 8 - Karlín, IČO: 28427980, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T Mezzanine, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 06605991, funkce Dozorčí rada člen,
J&T FINANCE GROUP SE, Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 27592502, funkce Představenstvo – člen,
J&T RFI IV., a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 17843791, funkce Dozorčí rada člen, a to od vzniku členství dne 16.12.2022 do konce rozhodného období.
Osobou spojenou osobou Ing. Patrik Tkáč je společnost:
J&T BANKA, a.s., IČ: 47115378, Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, funkce Představenstvo předseda,
J&T FINANCE GROUP SE, IČ: 27592502, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Představenstvo – místopředseda,
ATLANTIK finanční trhy, a.s., IČ: 26218062, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Dozorčí rada – předseda,
Nadace J&T, IČ: 27162524, Malostranské nábřeží 563/3, Malá Strana, 118 00 Praha 1, funkce Správní rada – člen + zakladatel,
J&T IB and Capital Markets, a.s., IČ: 24766259, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Dozorčí rada – člen,
CZECH NEWS CENTER a.s., IČ: 2346826, Praha 7, Komunardů 1584/42, PSČ 170 00, funkce Dozorčí rada předseda,
J&T Family Office, a.s., IČ: 3667529, Praha 1 Malá Strana, Malostranské nábřeží 563/3, PSČ 118 00, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.
včetně J&T ARCH INVESTMENTS podfond
Výroční finanční zpráva za rok 2022
11
Nadace Sirius, IČ: 28418808, Praha 1, Všehrdova 560/2, Malá Strana, PSČ 118 00, funkce Zakladatel,
CZECH MEDIA INVEST, a.s., IČ: 24817236, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, funkce Dozorčí rada předseda,
J&T Wine Holding SE, IČ: 06377149, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Představenstvo člen,
J&T ENERGY FINANCING CZK I, a.s., IČ: 06433855, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T ENERGY FINANCING CZK II, a.s., IČ: 06433901, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T ENERGY FINANCING CZK III, a.s. (v likvidaci), IČ: 07084030 Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T ENERGY FINANCING CZK IV, a.s., IČ: 07381158, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00 funkce Dozorčí rada – člen,
Bermon94, a.s., IČ: 07234660, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Dozorčí rada – člen,
EP Global Commerce, a.s., IČ: 05006350, Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, funkce Dozorčí rada předseda,
J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s., IČ: 08800693, Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, funkce Dozorčí rada - člen,
J&T ENERGY FINANCING EUR I, a. s., IČ: 51142074, Dúbravská cesta 14, Bratislava - Karlova Ves 841 04, SR, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T ENERGY FINANCING EUR II, a. s., IČ: 51143062, Dúbravská cesta 14, Bratislava - Karlova Ves 841 04, SR, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T ENERGY FINANCING EUR III, a. s., IČ: 51579642, Dúbravská cesta 14, Bratislava - Karlova Ves 841 04, SR, funkce Dozorčí rada – člen,
J&T ENERGY FINANCING EUR IV, a.