Aktualizované znění statutů investičních fondů pro kvalifikované investory

1.7.2016

Investiční společnost tímto informuje, že s účinností od 1. července 2016 byly v souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a příslušných prováděcích předpisů upraveny statuty fondů kvalifikovaných investorů, pro něž vykonává současně činnost obhospodařovatele a administrátora.

Ve statutech byly aktualizovány údaje, které vyžadují průběžnou nebo pravidelnou aktualizaci, zejména údaje o datu aktualizace a datu schválení aktuálního znění statutu (bod 1.6.), v souvislosti se změnou povolení investiční společnosti byly upraveny body týkající se informací o rozhodnutí o povolení a o předmětu podnikání (body 2.4. a 2.8.), dále byla upravena definice kvalifikovaného investora (bod 6.19.), byla aktualizována informace o historické výkonnosti fondu (čl. 8), informace o poplatcích a nákladech fondu a celkové nákladovosti (čl. 12 a bod 12.2.1.) a datum vydání statutu. Při této příležitosti byl dále ve statutech přidán bod 13.7., týkající se systému odměňování.