Aktuality

Investiční společnost si dovoluje informovat podílníky investičních fondů, že ke dni 30. června 2020 nabyde účinnost aktualizace statutů fondů:

  • J&T FVE uzavřený podílový fond
  • J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond
  • J&T REALITY otevřený podílový fond
  • J&T VENTURES I uzavřený podílový fond

Informace o zveřejnění Veřejné výzvy k úpisu

8.6.2020

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. informuje, že došlo ke zveřejnění Veřejné výzvy k úpisu investičních akcií fondu J&T INVESTMENTS SICAV, a.s.

Veřejná výzva k úpisu 

Investiční společnost tímto informuje, že s účinností ode dne 7. dubna 2020 bylo v souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a příslušných prováděcích předpisů aktualizováno sdělení klíčových informací fondu kvalifikovaných investorů J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK. 

S ohledem na současnou situaci na finančních trzích jsme pro Vás připravili následující informace.

Investiční společnost tímto informuje, že s účinností ode dne 19. února 2020 byly v souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a příslušných prováděcích předpisů aktualizovány statuty a sdělení klíčových informací všech administrovaných investičních fondů kolektivního investování a fondu kvalifikovaných investorů J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK. 

Investiční společnost si dovoluje informovat podílníky investičních fondů, že ke dni 1. ledna 2020 nabyde účinnost aktualizace statutů fondů.

6.11.2019

Provoz klientského centra v době vánočních svátků

Vážení klienti,

oznamujeme vám, že ve dnech od 23. prosince 2019 až do 31. prosince 2019 (včetně) bude Klientské centrum uzavřeno. Rovněž infolinka nebude v uvedeném období v provozu. Znovu se vám budeme věnovat od 2. ledna 2020.
Přejeme vám šťastné a veselé Vánoce a v novém roce 2020 mnoho úspěšných investic.

Od počátku října stojí v čele investiční společnosti skupiny J&T Finance Group SE Daniel Drahotský, dlouholetý šéf Finančních trhů J&T BANKY. V roli ředitele společnosti vystřídá Miloslava Zábojníka.

Investiční společnost tímto informuje, že ke dni 1. června 2019 byly v souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a příslušných prováděcích předpisů aktualizovány statuty a sdělení klíčových informací všech administrovaných investičních fondů kolektivního investování a fondů kvalifikovaných investorů. Ve statutech byly aktualizovány údaje v souvislosti se změnou depozitáře fondů a údaje, které vyžadují průběžnou nebo pravidelnou aktualizaci, nebo došlo k formální úpravě nebo zpřesnění textu.

Upozorňujeme na změnu bankovních účtů pro zasílání investic do fondů. Změna se týká klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu s J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s..

Upozorňujeme klienty na změnu Obchodních podmínek účinnou od 01.06.2019. V souvislosti se změnou depozitáře dochází ke změně čísel běžných účtů fondů, na které se zasílají investice. Od 1.6.2019 budou tyto účty vedeny v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s..

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen „investiční společnost“) si dovoluje tímto informovat podílníky investičních fondů o změně depozitáře níže uvedených investičních fondů. Změna je účinná ode 1. června 2019. 

Upozorňujeme klienty na změnu Sazebníku poplatků platného od 1. března 2019. 

Investiční společnost tímto informuje, že ke dni 18. února 2019 byly v souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a příslušných prováděcích předpisů aktualizovány statuty a sdělení klíčových informací všech obhospodařovaných a administrovaných investičních fondů kolektivního investování a fondu kvalifikovaných investorů HIGH YIELD MONEY MARKET CZK. 

Investiční společnost oznamuje, že dle ustanovení článku 1.13. statutu fondu J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond (dále jen „fond“) rozeslala oznámení o hlasování per rollam mimo zasedání o změně statutu fondu. 

Investiční společnost informuje, že ke dni 29. června 2018 byly aktualizovány statuty obhospodařovaných a administrovaných investičních fondů kvalifikovaných investorů, a to:

1) J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond

2) J&T FVE uzavřený podílový fond

3) J&T REALITY OPF otevřený podílový fond

4) J&T VENTURES I uzavřený podílový fond

Upozorňujeme klienty na změnu Obchodních podmínek účinnou od 25.05.2018.

Investiční společnost informuje, že ke dni 19. února 2018 byly aktualizovány statuty a klíčové informace obhospodařovaných a administrovaných investičních fondů kolektivního investování a fondu J&T HIGH YIELD CZK.

Investiční společnost tímto informuje, že představenstvo investiční společnosti schválilo dne 20. prosince 2017 s účinností od 1. ledna 2018 změnu statutu fondu J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond.

Investiční společnost tímto informuje, že představenstvo investiční společnosti schválilo dne 23. srpna 2017 změnu způsobu úplaty obhospodařovatele u fondu J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond.