Aktuality

Investiční společnost oznamuje, že dle ustanovení článku 1.13. statutu fondu J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond (dále jen „fond“) rozeslala oznámení o hlasování per rollam mimo zasedání o změně statutu fondu. 

Investiční společnost informuje, že ke dni 29. června 2018 byly aktualizovány statuty obhospodařovaných a administrovaných investičních fondů kvalifikovaných investorů, a to:

1) J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond

2) J&T FVE uzavřený podílový fond

3) J&T REALITY OPF otevřený podílový fond

4) J&T VENTURES I uzavřený podílový fond

Upozorňujeme klienty na změnu Obchodních podmínek účinnou od 25.05.2018.

Investiční společnost informuje, že ke dni 19. února 2018 byly aktualizovány statuty a klíčové informace obhospodařovaných a administrovaných investičních fondů kolektivního investování a fondu J&T HIGH YIELD CZK.

Investiční společnost tímto informuje, že představenstvo investiční společnosti schválilo dne 20. prosince 2017 s účinností od 1. ledna 2018 změnu statutu fondu J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond.

Investiční společnost tímto informuje, že představenstvo investiční společnosti schválilo dne 23. srpna 2017 změnu způsobu úplaty obhospodařovatele u fondu J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond.

Investiční společnost tímto informuje, že ke dni 17. února 2017 byly v souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a příslušných prováděcích předpisů aktualizovány statuty a sdělení klíčových informací všech obhospodařovaných a administrovaných investičních fondů kolektivního investování.

Upozorňujeme klienty na změnu Obchodních podmínek účinnou od 01.01.2017.

Investiční společnost tímto informuje, že s účinností od 1. července 2016 byly v souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a příslušných prováděcích předpisů upraveny statuty fondů kvalifikovaných investorů, pro něž vykonává současně činnost obhospodařovatele a administrátora.

Investiční společnost informuje, že představenstvo investiční společnosti dne 29. 6. 2016 rozhodlo o zrušení fondů J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR otevřený podílový fond.

Představenstvo společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. tímto oznamuje, že ke dni 19. února 2016 byly v souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a příslušných prováděcích předpisů aktualizovány statuty a sdělení klíčových informací všech obhospodařovaných investičních fondů kolektivního investování.

Investiční společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. v souvislosti se zahájením výplaty prostředků zrušeného fondu EUROCOM otevřený podílový fond (dále jen „EUROCOM“ nebo „Fond“) podílníkům fondu tímto informuje o průběhu a ukončení procesu vypořádání pohledávek a závazků u fondu. Investiční společnost dále upozorňuje, že v případě vrácených, nedoručitelných nebo nevyzvednutých složenek, bude postupovat způsobem, popsaným v následujícím textu.

19.2.2015

Aktualizace Sdělení klíčových informací pro investory ke dni 19.2.2015

Vážení klienti, informujeme vás, že k dnešnímu dni došlo k aktualizaci Sdělení klíčových informací fondů, k zohlednění výkonnosti fondů v přecházejícím kalendářním roce, které investiční společnost administruje. Aktualizované sdělení bylo k dnešnímu dni uveřejněno na internetové adrese www.jtis.cz  v sekci Informace pro investory a soubory ke stažení / Aktuální statuty a klíčové informace fondů.

Upozorňujeme klienty na změnu Obchodních podmínek platných od 01.02.2015.

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. jako obhospodařovatel fondu J&T VENTURES I uzavřený podílový fond tímto prohlašuje, že fond neinvestoval do základního kapitálu společnosti SIMPHONIE TECHNOLOGY SE, ani jiným způsobem neposkytl společnosti SIMPHONIE TECHNOLOGY SE finanční prostředky.

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se  plně distancuje od klamavých inzerátů na poskytování úvěrů, kde je v jakékoli souvislosti uváděna. 

Představenstvo společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. tímto oznamuje, že s účinností od 22. července 2014 byly v souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a příslušných prováděcích předpisů upraveny statuty a sdělení klíčových informací všech obhospodařovaných fondů.