Aktualizované znění statutů a sdělení klíčových informací investičních fondů

01.06.2019

Investiční společnost tímto informuje, že ke dni 1. června 2019 byly v souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a příslušných prováděcích předpisů aktualizovány statuty a sdělení klíčových informací všech administrovaných investičních fondů kolektivního investování a fondů kvalifikovaných investorů. Ve statutech byly aktualizovány údaje v souvislosti se změnou depozitáře fondů a údaje, které vyžadují průběžnou nebo pravidelnou aktualizaci, nebo došlo k formální úpravě nebo zpřesnění textu.

Ve statutech fondů kolektivního investování a fondů kvalifikovaných investorů došlo k následujícím změnám:

 • Vymezení pojmů: depozitář – identifikační údaje
 • 1.6       údaje o schválení aktuálního znění statutu
 • 2.12      aktualizace seznamu fondů, které investiční společnost obhospodařuje
 • 5.1       údaje o osobě depozitáře
 • 7.3       aktualizace rizikového profilu fondu
 • 12.2.5   aktualizace úplaty poskytované depozitáři
 • 14.       Datum vydání statutu

Ve statutech níže uvedených fondů kvalifikovaných investorů

 • J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond
 • J&T FVE uzavřený podílový fond
 • J&T REALITY otevřený podílový fond
 • J&T VENTURES I uzavřený podílový fond

byly kromě výše uvedených změn souvisejících se změnou depozitáře provedeny následující úpravy:

 • 8.         Informace o historické výkonnosti fondu
 • 12.        Informace o poplatcích a nákladech fondu
 • 12.2.1   Celková nákladovost

V sděleních klíčových informací byly aktualizovány údaje o depozitáři fondu, rizikové profily fondů a datum vyhotovení klíčových informací.

Ve statutech ani v sděleních klíčových informací nebyly provedeny žádné další změny.

Všechny statuty a sdělení klíčových informací pro jednotlivé investiční fondy naleznete v sekci Informace pro investory a soubory ke stažení – Aktuální statuty a klíčové informace fondů