Aktualizované znění statutů a sdělení klíčových informací investičních fondů kolektivního investování

17.2.2017

Investiční společnost tímto informuje, že ke dni 17. února 2017 byly v souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a příslušných prováděcích předpisů aktualizovány statuty a sdělení klíčových informací všech obhospodařovaných a administrovaných investičních fondů kolektivního investování.Ve statutech byly aktualizovány údaje, které vyžadují průběžnou nebo pravidelnou aktualizaci, nebo došlo k formální úpravě nebo zpřesnění textu. Konkrétně se jedná o úpravy v níže uvedených bodech statutů:

 • I)       Vymezení pojmů
 • 1.3.     Vytvoření fondu (u fondů LIFE 2025, LIFE 2030  a LIFE 2035)
 • 1.6.     Údaje o schválení aktuálního znění statutu
 • 1.8.     Údaje o osobě auditora fondu
 • 1.12.   Informace o rozhodném jazyku statutu
 • 2.4.     Údaje o rozhodnutí o povolení k činnosti obhospodařovatele
 • 2.8.     Údaje o předmětu podnikání a poskytovaných službách obhospodařovatele
 • 2.9.     Údaje o konsolidačním celku, ke kterému obhospodařovatel patří
 • 2.10.   Údaje o osobě auditora obhospodařovatele
 • 2.12.   Seznam investičních fondů, které obhospodařovatel fondu obhospodařuje
 • 7.3.     Rizikový profil fondu - syntetický ukazatel
 • 8.       Informace o historické výkonnosti fondu
 • 10.      Informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech fondu
 • 12.      Informace o poplatcích a nákladech fondu
 • 12.2.1. Celková nákladovost
 • 13.7.   Stručné informace o systému odměňování a politice střetu zájmů
 • 14.      Datum vyhotovení sdělení klíčových informací

 

V sděleních klíčových informací byly aktualizovány údaje, které vyžadují průběžnou nebo pravidelnou aktualizaci, konkrétně:

 • rizikový profil fondu - syntetický ukazatel
 • informace o poplatcích a nákladech fondu - celková nákladovost
 • informace o historické výkonnosti fondu
 • informace o systému odměňování
 • datum vyhotovení sdělení klíčových informací

 

Ve statutech ani v sděleních klíčových informací nebyly provedeny žádné další změny.

Všechny statuty a sdělení klíčových informací pro jednotlivé investiční fondy kolektivního investování naleznete v sekci Informace pro investory a soubory ke stažení – Aktuální statuty a klíčové informace fondů