Aktualizované znění statutů a sdělení klíčových informací investičních fondů kolektivního investování

19.2.2018

Investiční společnost informuje, že ke dni 19. února 2018 byly aktualizovány statuty a klíčové informace obhospodařovaných a administrovaných investičních fondů kolektivního investování a fondu J&T HIGH YIELD CZK.

Aktualizace proběhla v souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a příslušných prováděcích předpisů .Ve statutech byly aktualizovány údaje, které vyžadují průběžnou nebo pravidelnou aktualizaci, nebo došlo k formální úpravě nebo zpřesnění textu. Konkrétně se jedná o úpravy v níže uvedených bodech statutů:

 • I)       Vymezení pojmů: byly upraveny některé vymezení pojmů (investiční cenný papír, majetková hodnota, základní investiční fond aj.)
 • 1.6.     Údaje o schválení aktuálního znění statutu
 • 1.8.     Údaje o osobě auditora fondu
 • 2.10.   Údaje o osobě auditora obhospodařovatele
 • 2.12.   Seznam investičních fondů, které obhospodařovatel fondu obhospodařuje
 • 6.8. až 6.14.            Změny vyplývající z novely nařízení vlády
 • 7.3.     Rizikový profil fondu - syntetický ukazatel
 • 8.       Informace o historické výkonnosti fondu
 • 11.17   Zpřesnění textu
 • 12.      Informace o poplatcích a nákladech fondu
 • 12.2.1. Celková nákladovost
 • 13.2.   Zpřesnění textu
 • 14.      Datum vyhotovení sdělení klíčových informací

 V sděleních klíčových informací byly aktualizovány údaje, které vyžadují průběžnou nebo pravidelnou aktualizaci, konkrétně:

 • rizikový profil fondu - syntetický ukazatel
 • informace o poplatcích a nákladech fondu - celková nákladovost
 • informace o historické výkonnosti fondu
 • datum vyhotovení sdělení klíčových informací

Ve statutech ani v sděleních klíčových informací nebyly provedeny žádné další změny.

Všechny statuty a sdělení klíčových informací pro jednotlivé investiční fondy kolektivního investování naleznete v sekci Informace pro investory a soubory ke stažení – Aktuální statuty a klíčové informace fondů