Aktualizované znění statutů a sdělení klíčových informací investičních fondů kolektivního investování

18.2.2019

Investiční společnost tímto informuje, že ke dni 18. února 2019 byly v souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a příslušných prováděcích předpisů aktualizovány statuty a sdělení klíčových informací všech obhospodařovaných a administrovaných investičních fondů kolektivního investování a fondu kvalifikovaných investorů HIGH YIELD MONEY MARKET CZK. 

Ve statutech byly aktualizovány údaje, které vyžadují průběžnou nebo pravidelnou aktualizaci, nebo došlo k formální úpravě nebo zpřesnění textu. Konkrétně se jedná o úpravy v níže uvedených bodech statutů:

 • I)       Vymezení pojmů: byly upraveny některé vymezení pojmů (protistrana, CDCP, nařízení vlády aj.)
 • 1.6     Údaje o schválení aktuálního znění statutu
 • 1.8, 2.1, 2.10, 4.2, 5.1 úprava identifikačních údajů o osobě auditora fondu, o osobě obhospodařovatele fondu, o osobě auditora obhospodařovatele fondu, o osobě, které byl svěřen výkon některých činností, o depozitáři v souladu se zápisem právnických osob v obchodním rejstříku
 • 2.5, 2.7 úprava údajů o členech představenstva
 • 2.12   Seznam investičních fondů, které obhospodařovatel fondu obhospodařuje
 • 6.9.4   Změny vyplývající z novely nařízení vlády
 • 7.3     Rizikový profil fondu - syntetický ukazatel
 • 8.       Informace o historické výkonnosti fondu
 • 12.     Informace o poplatcích a nákladech fondu
 • 12.2.1 Celková nákladovost
 • 13.1    Zpřesnění textu o datu pravidelné aktualizace statutu
 • 13.8    Upřesněna informace o orgánu dohledu
 • 14.     Datum vydání statutu

V sděleních klíčových informací byly aktualizovány údaje, které vyžadují průběžnou nebo pravidelnou aktualizaci, konkrétně:

 • rizikový profil fondu - syntetický ukazatel
 • informace o poplatcích a nákladech fondu - celková nákladovost
 • informace o historické výkonnosti fondu
 • datum vyhotovení sdělení klíčových informací

Ve statutech ani v sděleních klíčových informací nebyly provedeny žádné další změny.

Všechny statuty a sdělení klíčových informací pro jednotlivé investiční fondy naleznete v sekci Informace pro investory a soubory ke stažení – Aktuální statuty a klíčové informace fondů