Aktualizované znění statutů a sdělení klíčových informací investičních fondů kolektivního investování a fondu kvalifikovaných investorů J&T HIGH YIELD

19.02.2020

Investiční společnost tímto informuje, že s účinností ode dne 19. února 2020 byly v souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a příslušných prováděcích předpisů aktualizovány statuty a sdělení klíčových informací všech administrovaných investičních fondů kolektivního investování a fondu kvalifikovaných investorů J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK. 

Ve statutech byly aktualizovány údaje, které vyžadují průběžnou nebo pravidelnou aktualizaci, nebo došlo k formální úpravě nebo zpřesnění textu. Konkrétně se jedná o úpravy v níže uvedených bodech statutů:

 • I)       Vymezení pojmů: byly upraveny některé vymezení pojmů (např. základní investiční fond.)
 • 1.6    Údaje o schválení aktuálního znění statutu
 • 2.5, 2.6 úprava údajů o členech představenstva
 • 2.11  Seznam investičních fondů, které obhospodařovatel fondu obhospodařuje
 • 4.2    Svěření výkonu některých činností
 • 5.3    Údaje o osobách, kterým depozitář svěřil úschovu nebo kontrolu majetku fondu
 • 7.2    Rizikový profil fondu
 • 8.      Informace o historické výkonnosti fondu
 • 12.    Informace o poplatcích a nákladech fondu
 • 12.2.1 Celková nákladovost
 • 14.     Datum vydání statutu

V sděleních klíčových informací byly aktualizovány údaje, které vyžadují průběžnou nebo pravidelnou aktualizaci, konkrétně:

 • rizikový profil fondu - syntetický ukazatel
 • informace o poplatcích a nákladech fondu - celková nákladovost
 • informace o historické výkonnosti fondu
 • datum vyhotovení sdělení klíčových informací

Ve statutech ani v sděleních klíčových informací nebyly provedeny žádné další změny.

Všechny statuty a sdělení klíčových informací pro jednotlivé investiční fondy naleznete v sekci Informace pro investory a soubory ke stažení – Aktuální statuty a klíčové informace fondů.