Aktualizované znění statutů a sdělení klíčových informací investičních fondů kolektivního investování

19.2.2016

Představenstvo společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. tímto oznamuje, že ke dni 19. února 2016 byly v souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a příslušných prováděcích předpisů aktualizovány statuty a sdělení klíčových informací všech obhospodařovaných investičních fondů kolektivního investování.

Ve statutech i v sděleních klíčových informací byly aktualizovány údaje, které vyžadují průběžnou nebo pravidelnou aktualizaci, konkrétně údaje o datu aktualizace a schválení aktuálního znění statutu a sdělení klíčových informací, rizikový profil fondu - syntetický ukazatel, informace o historické výkonnosti fondu, informace o poplatcích a nákladech fondu - celková nákladovost, datum vyhotovení statutu a sdělení klíčových informací. Ve statutech ani v sděleních klíčových informací nebyly provedeny žádné další změny.

Všechny statuty a sdělení klíčových informací pro jednotlivé investiční fondy kolektivního investování naleznete v sekci Informace pro investory a soubory ke stažení – Aktuální statuty a klíčové informace fondů.