Informace o sloučení podílových fondů J&T BOND CZK a J&T BOND EUR a vzniku práva na odkoupení podílových listů J&T BOND EUR dle § 407 zákona 240/2013 Sb.

31.10.2016

Investiční společnost v souladu s § 407 zákona 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon“) tímto uveřejňuje rozhodnutí České národní banky o povolení sloučení, které nabylo právní moci dne 27.10.2016.

Rozhodným dnem sloučení je 1. ledna 2017 (dále jen „rozhodný den sloučení“).

Zanikající podílový fond J&T BOND EUR, který má být sloučením zrušen, se zrušuje a vlastníci zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem se stávají podílníky přejímajícího podílového fondu J&T BOND CZK k rozhodnému dni sloučení.

Rozhodný den sloučení je rovněž den, od něhož se jmění v zanikajícím podílovém fondu J&T BOND EUR, který má být sloučením zrušen, považuje z účetního hlediska za jmění v přejímajícím podílovém fondu J&T BOND CZK.

Další detailní informace, týkající se schváleného sloučení podílových fondů J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond a J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond naleznete v připojeném projektu sloučení otevřených podílových fondů. Přílohou č.1 projektu sloučení je aktualizovaný statut přejímajícího fondu J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond ve změnovém režimu, v němž došlo především k aktualizaci popisu sloučení v rámci kapitoly historie fondu (bod 1.11. statutu přejímajícího fondu) a k zapracování bodu, týkajícího se systému odměňování a politiky střetu zájmů (nově bod 13.7. statutu přejímajícího fondu). Nedochází ke změně investiční strategie.

Investiční společnost tímto současně uveřejňuje oznámení o vzniku práva na odkoupení podílového listu zanikajícího fondu J&T BOND EUR OPF.

 

Právo na odkoupení podílových listů fondu J&T BOND EUR

Uveřejněním tohoto oznámení vzniká podílníkům podílového fondu J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond (dále jen „zanikající fond“), který má být sloučením zrušen, právo na odkoupení podílového listu bez srážky. Srazit však lze částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům spojeným s odkoupením podílového listu zanikajícího fondu. Toto právo zanikne, není-li uplatněno do 2 měsíců ode dne uveřejnění oznámení, tj. do 31. 12. 2016.

Při odkupování podílových listů zanikajícího fondu se bude postupovat v souladu s ustanovením článku 11.17. statutu fondu.