Informace o sloučení podílových fondů J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR a vzniku práva na odkoupení podílových listů J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR dle § 407 zákona 240/2013 Sb.

31.10.2016

Investiční společnost v souladu s § 407 zákona 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „zákon“) tímto uveřejňuje informaci o sloučení otevřených podílových fond kvalifikovaných investorů J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR otevřený podílový fond.

Rozhodným dnem sloučení je 1. ledna 2017 (dále jen „rozhodný den sloučení“).

Zanikající podílový fond J&T HIGH YIELD EUR, který má být sloučením zrušen, se zrušuje a vlastníci zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem se stávají podílníky přejímajícího podílového fondu J&T HIGH YIELD CZK k rozhodnému dni sloučení.

Rozhodný den sloučení je rovněž den, od něhož se jmění v zanikajícím podílovém fondu J&T HIGH YIELD EUR, který má být sloučením zrušen, považuje z účetního hlediska za jmění v přejímajícím podílovém fondu J&T HIGH YIELD CZK.

Další detailní informace, týkající se sloučení podílových fondů J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR naleznete v připojeném projektu sloučení otevřených podílových fondů. Přílohou č.1 projektu sloučení je aktualizovaný statut přejímajícího fondu ve změnovém režimu, v němž došlo především k aktualizaci popisu sloučení v rámci kapitoly historie fondu (bod 1.11. statutu přejímajícího fondu) a k zapracování bodu, týkajícího se systému odměňování a politiky střetu zájmů (nově bod 13.7. statutu přejímajícího fondu). Nedochází ke změně investiční strategie.

 

Investiční společnost tímto současně uveřejňuje oznámení o vzniku práva na odkoupení podílového listu.

 

Právo na odkoupení podílových listů fondu J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR

Uveřejněním tohoto oznámení vzniká podílníkům podílového fondu J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR otevřený podílový fond (dále „zanikající fond“), který má být sloučením zrušen, právo na odkoupení podílového listu bez srážky. Srazit však lze částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům spojeným s odkoupením podílového listu zanikajícího fondu. Toto právo zanikne, není-li uplatněno do 2 měsíců ode dne uveřejnění oznámení, tj. do 31. 12. 2016.

Při odkupování podílových listů zanikajícího fondu se bude postupovat v souladu s ustanovením článku 11.17. statutu fondu. Administrátor fondu zajistí odkoupení podílového listu fondu za předpokladu, že po provedeném odkupu jsou i nadále splněny podmínky pro kvalifikovaného investora dané ustanovením § 272 zákona.