Informace o výplatě prostředků zrušeného fondu Druhý fond KSIO

14.03.2013

Investiční společnost začala vyplácet podílníkům prostředky zrušeného fondu Druhý fond KSIO otevřený podílový fond.

Informace o ukončení procesu vypořádání pohledávek a závazků u fondu J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen „KSIO“ nebo „Fond“).

Investiční společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 (dále jen „investiční společnost“), převzala v souladu s rozhodnutím prezídia Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/93/2002/4 ze dne 13. září 2002, které nabylo právní moci dne 23. září 2002, obhospodařování fondu Druhý fond KSIO, NEWTON Investment - investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond, u kterého došlo vzápětí ke změně názvu na J&T Asset Management, investiční společnost a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond.

Úkolem investiční společnosti je dokončit likvidaci Fondu, dokončit proces vypořádání jeho pohledávek a závazků a následně vyplatit podílníky. Majetek fondu byl po celou dobu tvořen pouze finančními prostředky, které byly vedeny na účtu Fondu u jeho depozitáře, kterým je Komerční banka, a.s., a pohledávkou vůči společnosti KOVOPETROL, akciová společnost, se sídlem Plzeň, Americká 49, PSČ: 30150, Okres: Plzeň-město, identifikační číslo: 49787268, zapsaná u obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 364 (dále jen „Kovopetrol“). Usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne  20. června 2002  číslo jednací  26 K 61/2000 byl prohlášen konkurs na majetek obchodní společnosti KOVOPETROL, akciová společnost. Účinky konkursu nastaly dne 20. června 2002 a konkursním správcem byl jmenován Pavel Nerad, Plzeň, Lochotínská 13, PSČ: 30166. Investiční společnost přihlásila jménem fondu pohledávku ve výši 102 451 609,25 Kč a příslušenství ve výši 113 603 939,83 Kč do konkursního řízení. Přihláška pohledávek byla řádně podána Krajskému soudu v Plzni dne 17. července 2002 a správce konkurzní podstaty ji zařadil do seznamu přihlášených pohledávek. Přihlášená pohledávka byla správcem konkurzní podstaty zařazena do seznamu přihlášených pohledávek a následně byla přihláška pohledávky v plné výši 215 146 103,91 Kč uznána. Správce konkursní podstaty úpadce předal soudu po zpeněžení veškeré podstaty konečnou zprávu, která byla od 22. března 2012 do 10. dubna 2012 vyvěšena na úřední desce příslušného soudu. Žádný z konkursních věřitelů proti ní nevznesl námitky a zástupce věřitelů ji při jednání dne 26. dubna 2012 v plném rozsahu schválil. Soud téhož dne rozhodl usnesením, že schvaluje konečnou zprávu správce podstaty s tím, že zůstatek pro výplatu věřitelů činí 1 430 083,86 Kč. Toto usnesení bylo vyvěšeno na úřední desce příslušného soudu dne 26. dubna 2012. Proti tomuto usnesení bylo možné podat odvolání do 15 dnů. Po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení konečné zprávy předložil insolvenční správce insolvenčnímu soudu návrh rozvrhového usnesení, v němž uvedl, kolik má být vyplaceno na každou pohledávku uvedenou v upraveném seznamu přihlášených pohledávek. Dne 15. května 2012 tedy nabylo právní moci usnesení č.j. 26 K 61/2000-420 ze dne 26. dubna 2012, kterým byla schválena konečná zpráva, vyúčtování výdajů správce a jeho odměna. Poté byla Finančním úřadem v Plzni vrácena do konkursní podstaty zaplacená daň z přidané hodnoty, částka určená k výplatě věřitelů byla proto oproti schválené konečné zprávě navýšena o 136 136,00 Kč na částku 1 566 219,86 Kč. Dne 3. srpna 2012 správce podal návrh na rozvrh, v němž konstatoval, že pohledávky věřitelů I. třídy budou uspokojeny zcela, tedy do 100 %, a zjištěné pohledávky II. třídy, které jsou ve výši 502 949 050,50 Kč, mohou být z částky 1 538 258,86 uspokojeny do výše 0,3058 %.

Na základě toho vydal insolvenční soud dne 7. srpna 2012 rozvrhové usnesení č.j. 26 K 61/2000 - 428, v němž určil částky, které mají být věřitelům vyplaceny. Proti tomuto usnesení bylo možné do 30 dnů ode dne vyvěšení na úřední desku Krajského soudu v Plzni, tj. ode dne 27. srpna 2012, podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu.

Správce konkursní podstaty po nabytí právní moci tohoto rozvrhového usnesení vyplatil Fondu, jako konkursnímu věřiteli ve II. třídě, částku ve výši 658 019,73 Kč na účet Fondu vedený u depozitáře Fondu.

Následně investiční společnost požádala Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. (CDCP) o zrušení evidence zaknihovaných podílových listů, ke zrušení podílových listů fondu v evidenci emise a na majetkových účtech vlastníků, a to ke dni 14. prosince 2012. Současně požádala o vyhotovení výpisu ze zrušené emise s údaji podle § 113 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, včetně všech zaregistrovaných práv třetích osob, zástav, PPN, případně jiných práv, a to k závěru dne zrušení emise, tedy ke dni 14. prosince 2012. Ke dni 14. prosince 2012 došlo ke zrušení podílových listů v evidenci emise a na majetkových účtech vlastníků a investiční společnost následně obdržela požadovaný výpis ze zrušené emise včetně zástav a PPN.

Ke dni 14. prosince 2012 byly zaúčtovány i veškeré očekávané náklady související s provozem fondu, s tím, že veškeré případné další náklady, spojené s existencí fondu, které by se objevily po tomto datu a nebyly zohledněny v účetnictví k tomuto datu, budou hrazeny již z prostředků investiční společnosti. Ze strany investiční společnosti ani depozitáře fondu tedy ode dne 14. prosince 2012 už vůči fondu nebyly dále účtovány žádné poplatky ani faktury. Po zaúčtování všech těchto položek byly v účetnictví fondu odúčtovány všechny podílové listy a veškeré prostředky byly převedeny na účet „závazky vůči podílníkům“. Veškeré poplatky spojené s účtem, na kterém jsou vedeny prostředky ve výši závazků vůči podílníkům, budou nadále hrazeny z prostředků investiční společnosti.

Na základě provedeného auditu byla stanovena výše vlastního kapitálu fondu, určená k rozdělení mezi podílníky fondu, ve výši 727 655,56 Kč. Z předaného výpisu vyplývá, že CDCP evidovala počet podílových listů ve výši 76 910 kusů podílových listů. Na jeden podílový list tedy připadá částka 9,461130672 Kč. Každému podílníkovi tedy náleží částka ve výši součinu jím vlastněných podílových listů dle obdrženého výpisu z CDCP a částky 9,461130672 Kč.

Tato výsledná částka bude dále zaokrouhlena směrem dolů, a to tak že v případě zaslání na účet bude zaokrouhlena na dvě desetinná místa, a v případě výplaty poštovní poukázkou nebo obdobným způsobem tak, aby ji bylo možné vyplatit v platných bankovkách a mincích. Takto zaokrouhlená částka bude snížena o částku ve výši poplatku poštovného České pošty, a.s. v případě platby složenkou nebo obdobným způsobem.

Investiční společnost rozeslala prostředky, náležející jednotlivých podílníkům dle údajů, které obdržela v předaném výpisu CDCP , a to všem podílníkům, u nichž nebyly evidovány žádná práva třetích osob.

 

Investiční společnost oslovila všechny podílníky i všechny třetí subjekty, které dle výpisu měly zaregistrovány práva třetích osob, tak aby s nimi domluvila způsob odeslání prostředků.

 

Prostředky, které byly rozesílány podílníkům a které se vrátí jako nedoručitelné platby, budou po ověření důvodu vrácení uloženy v souladu se zákonem do soudní úschovy, čímž bude ze strany investiční společnosti definitivně ukončena existence fondu.