Informace o změně statutu pro fondy J&T OPPORTUNITY CZK , J&T PERSPEKTIVA , J&T KOMODITNÍ a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK

02.12.2019

Investiční společnost si dovoluje informovat podílníky investičních fondů, že ke dni 1. ledna 2020 nabyde účinnost aktualizace statutů fondů.

J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond

J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond

J&T KOMODITNÍ otevřený podílový fond

J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK otevřený podílový fond

Ve statutech výše uvedených investičních fondů došlo k následujícím změnám:

  • 1.6      údaje o schválení aktuálního znění statutu
  • 2.5      aktualizace seznamu vedoucích osob investiční společnosti
  • 2.6      údaje o funkcích, které vykonávají vedoucí osoby mimo investiční společnost
  • 4.2      aktualizace činností, kterými investiční společnost pověřila jiného
  • 11.14   změna doby platnosti aktuální hodnoty podílového listu, tzn., že aktuální hodnota, stanovená na základě ocenění k aktuálnímu datu ocenění, je platná ode dne následujícího po předcházejícím datu ocenění až po aktuální datum ocenění včetně
  • 12.2.5   aktualizace úplaty depozitáři (mění se u J&T HIGH YIELD MONEY MARKET CZK, J&T OPPORTUNITY CZK)
  • 14.       datum vydání statutu

Ve statutu a sdělení klíčových informací fondu J&T OPPORTUNITY CZK kromě výše uvedeného došlo ke změně investičního horizontu ze 3 na 5 let.

Ve statutech ani v sděleních klíčových informací nebyly provedeny žádné další změny.

Všechny statuty a sdělení klíčových informací pro jednotlivé investiční fondy naleznete v sekci Informace pro investory a soubory ke stažení – Archivní dokumenty - Archiv statutů fondů