Investiční společnost investAGe pozastavuje od 6.8.2003 odkupování podílových listů fondu AG2000 FOND

6.8.2003

Investiční společnost investAGe oznamuje, že s účinností od 6.8.2003 se pozastavuje odkupování podílových listů fondu investAGe a.s. investiční společnost AG 2000 FOND otevřený podílový fond (dále jen“fond“).

Na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry ze dne 25. března 1999, čj. 111/2 271/R/1999, bylo obhospodařování podílových fondů INDUSTRIA, ZEMAP-INVEST, první investiční společnost a.s. – otevřený podílový fond (dále jen „INDUSTRIA“) a FORUM, ZEMAP-INVEST, první investiční společnost a.s. – otevřený podílový fond (dále jen „FORUM“), které do té doby spravovala investiční společnost ZEMAP-INVEST, první investiční společnost a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, převedeno podle §35a odst. 3 Zákona 248/1992 Sb. do obhospodařování investAGe, a.s. investiční společnost (dále jen „investAGe“). V souvislosti s převzetím správy společnost investAGe převzala k archivaci i účetní a jiné doklady z minulých let.

V době převodu dosahoval majetek fondu INDUSTRIA výše 7,5 mil Kč a majetek fondu FORUM dosahoval výše 10,8 mil. Kč, tj. celkem 18,3 mil. Kč.

Rozhodnutím Komise pro cenné papíry ze dne 31. května 2000 Č.j.: 211/2 121/R/2000 byly podílové fondy investAGe a.s. investiční společnost INDUSTRIA otevřený podílový fond a investAGe a.s. investiční společnost PRAGOINVEST otevřený podílový fond sloučeny s podílovým fondem investAGe a.s. investiční společnost FORUM otevřený podílový fond. Současně se sloučením došlo ke změně názvu, charakteru a jmenovité hodnoty podílových listů podílového fondu FORUM na investAGe a.s. investiční společnost AG 2000 FOND otevřený podílový fond, čímž slučované fondy zanikly.

V listopadu 2002 byla v investAGe zahájena řádná kontrola z Finančního úřadu pro Prahu 1 za období let 1998 – 2001 včetně.

Zásadním problémem při kontrole byla skutečnost, že společnost ZEMAP-INVEST chybně účtovala do výnosů operace, které nikdy výnosem nebyly. Jednalo se o rozdíl mezi aktuální cenou odkupu podílových listů a cenou, za kterou byly podílové listy emitovány. V případě, že část podílníků z fondu v souladu se statutem fondu vystoupí a je jim vyplacen příslušný podíl dle aktuální hodnoty vlastního kapitálu, nelze tento rozdíl považovat za zdanitelný příjem (pokud je aktuální cena za zpětný odkup nižší než nominální hodnota podílového listu), ani za náklad na dosažení zajištění a udržení příjmů (pokud je aktuální cena za zpětný odkup vyšší než nominální hodnota podílového listu). Investiční společnost ZEMAP-INVEST proto v daňovém přiznání vyloučila tyto „výnosy“ ze základu daně. Podle Finančního úřadu uvedené vynětí výnosů poplatníkem nelze aplikovat.

V případě, že aktuální cena zpětného odkupu podílových listů je vyšší, než nominální hodnota, při použití tohoto způsobu účtování by se jednalo o vykazování fiktivních zisků. Zároveň by silně poškozoval podílníky, protože by z jejich majetku byla placena daň z příjmů v situaci, kdy fond žádné reálné zisky nevytvořil. Efekt nespravedlnosti by byl dále násoben tím, že by daňové náklady pramenící z odchodu části podílníků nesli ti, kdo podílníky fondu zůstali. Čím méně podílníků by zbývalo, tím větší daňovou zátěž z fiktivních zisků by nesli. Absurdnost situace by vyvrcholila v momentu, kdy by fondu nezbyl žádný majetek, ale přesto by stále vykazoval ziskové hospodaření a vysokou daňovou povinnost.

Vzhledem k tomu, že Finanční úřad pro Prahu 1 společnosti investAGe zaslal dodatečný platební výměr, v němž se dodatečně vyměřuje daň z příjmů právnických osob ve výši 12,6 mil. Kč, byla investiční společnost nucena promítnout tuto situaci do účetnictví fondu, přestože se závěry Finančního úřadu nesouhlasí.

Protože investiční společnost zásadně nesouhlasí se závěry Finančního úřadu, s ohledem na možné dopady na majetek fondu a z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů podílníků fondu v souladu se §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 6.8.2003 pozastavila až do vyřešení situace odkupování podílových listů fondu investAGe a.s. investiční společnost AG 2000 FOND otevřený podílový fond.

Investiční společnost se proti dodatečnému platebnímu výměru, v němž se dodatečně vyměřuje daň z příjmů právnických osob, odvolává.