J&T ASSET MANAGEMENT informuje o odkupu a sloučení fondu J&T PROFIT

8.10.2004

Představenstvo společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 tímto oznamuje, že s účinností ode dne 11.10.2004 je obnoven odkup podílových listů podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s..

Současně oznamuje, že Komise pro cenné papíry svým rozhodnutím č.j. 41/N/85/2004/1 ze dne 22. září 2004, které nabylo právní moci dne 30. září 2004, podle ustanovení § 101 odst. 2 zákona o kolektivním investování udělila povolení ke sloučení podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále také slučovaný podílový fond), s podílovým fondem J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále také přejímající podílový fond), obhospodařovaných společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., přičemž statut přejímajícího podílového fondu zůstává nezměněn.

Podle ustanovení § 101 odst. 6 zákona o kolektivním investování vzniká podílníkům podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., právo na vrácení podílových listů bez srážky.

Statut fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s., je podílníkům k dispozici v sídle investiční společnosti a na www stránkách společnosti. Statut přejímajícího fondu se nemění.

Výstupní srážka přejímajícího podílového fondu je stanovena ve výši 2 %. Tato srážka při odkupu podílových listů je příjmem investiční společnosti. Odkup podílových listů přejímajícího fondu se uskuteční za odkupní cenu, což je hodnota podílového listu platná v den doručení žádosti o odkup do sídla investiční společnosti, snížená o výstupní srážku.

Slučovaný podílový fond zaniká po uplynutí tří měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, tj. ke dni 30. prosince 2004. K témuž datu se podle ustanovení § 101 odst. 7 zákona o kolektivním investování stávají podílníci slučovaného podílového fondu podílníky přejímajícího podílového fondu a jejich podílové listy zrušeného slučovaného podílového fondu budou vyměněny za podílové listy přejímajícího podílového fondu podle výše vlastního kapitálu ve zrušovaném podílovém fondu připadající na jeden podílový list.