Majetek fondu AG2000 byl opět navýšen

17.3.2004

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. tímto informuje podílníky o vyřešení situace týkající odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru na daň z příjmů právnických osob, který významným způsobem snižoval hodnotu podílových listů otevřeného podílového fondu AG 2000 FOND.

Investiční společnost investAGe, a.s. obdržela dne 17.3.2004 rozhodnutí Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu o odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru na daň z příjmů právnických osob. Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu tomuto odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru na daň z příjmů právnických osob vyhovělo a dodatečný platební výměr zrušilo.

Z toho důvodu investiční společnost s okamžitou účinností promítla tuto situaci do účetnictví fondu, což způsobilo, že se hodnota podílového listu opět navýšila o dodatečně vyměřenou daň.

Představenstvo investiční společnosti dne 17.3.2004 rozhodlo, že všechny žádosti přijaté ode dne 17.3.2004 včetně, budou vypořádány za hodnotu podílového listu navýšenou o dodatečně vyměřenou daň.

Představenstvo investiční společnosti současně všechny podílníky fondu informuje o tom, že podalo na Komisi pro cenné papíry žádost o sloučení fondu J&T AG2000 OPF s fondem J&T PERSPEKTIVA OPF.