MIDRUF V PERSPEKTIVĚ

26.4.2001

Nabytím právní moci vstoupil od 20. dubna v platnost souhlas Komise pro cenné papíry se sloučením otevřeného podílového fondu MIDRUF s podílovým fondem J&T AM PERSPEKTIVA-S smíšený otevřený podílový fond. MIDRUF zanikne po třech měsících, tedy k 20. červenci 2001. K témuž datu se stávají podílníci slučovaného podílového fondu podílníky fondu J&T AM PERSPEKTIVA-S a jejich podílové listy budou vyměněny podle výše vlastního jmění ve zrušovaném fondu připadající na jeden podílový list.
Aktuální vlastní jmění připadající na jeden podílový list MIDRUF je 1,1251 Kč, celkové jmění činí 14,53 mil. Kč. Hodnota vlastního jmění připadajícího na jeden podílový list smíšeného otevřeného podílového fondu J&T AM PERSPEKTIVA-S je 1,0500 Kč a celkové jmění 82,69 mil Kč.

MIDRUF vznikl na základě výmazu IF Moravského družstevního investičního fondu a jeho zařazení do rodiny fondů J&T AM PERSPEKTIVA je dalším naplněním záměru investiční společnosti J&T Asset Management, která v tomto roce již zařadila do rodiny otevřených podílových fondů J&T AM PERSPEKTIVA otevřené podílové fondy COOP 94 a CORUS GARANT.