Oznámení o pozastavení odkupování podílových listů J&T PERSPEKTIVA z důvodu sloučení s fondem J&T IFE

19.9.2005

Společnost J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. oznamuje, že pozastaví odkupování podílových listů fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. a to od 21. září 2005.

K pozastavení dojde v souladu s projektem sloučení fondu J&T IFE smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTICNÍ SPOLECNOST, a.s. (dále také slučovaný podílový fond). Toto sloučení bylo schváleno rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/69/2005/1 ze dne 25. května 2005, které nabylo právní moci dne 20. června 2005, podle ustanovení § 101 odst. 2 zákona o kolektivním investování.

Žádosti o odkup podílových listů přijaté do 12:00 hodin dne 20.09.2005 budou vypořádány ještě tento den. Všechny ostatní žádosti budou vypořádány až po obnovení odkupů fondu J&T PERSPEKTIVA a to za aktuální hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů.

Důvodem pozastavení odkupování podílových listů fondu je technické zabezpečení sloučení slučovaného fondu s přejímajícím fondem ke dni sloučení, dále pak provedení auditu účetní závěrky obou fondů a zabezpečení realizace výměny podílových listů.

Odkupování podílových listů bude pozastaveno na dobu nezbytně nutnou. Odkup podílových listů bude pravděpodobně obnoven po provedení technického zabezpečení sloučení a to počátkem měsíce října.