Pozastavení odkupu fondu PERSPEKTIVA a technická přestávka na přelomu roku

27.12.2004

Představenstvo společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto oznamuje:

1) POZASTAVENÍ ODKUPŮ FONDU J&T PERSPEKTIVA OPF

Společnost J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. pozastaví odkupování podílových listů fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. a to od 30.12.2004.

K pozastavení dojde v souladu s projektem sloučení fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále také slučovaný podílové fondy). Toto sloučení bylo schváleno rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/85/2004/1 ze dne 22. září 2004, které nabylo právní moci dne 30. září 2004, podle ustanovení § 101 odst. 2 zákona o kolektivním investování.

Žádosti o odkup podílových listů přijaté do 12:00 hodin dne 29.12.2004 budou vypořádány ještě tento kalendářní rok. Všechny ostatní žádosti budou vypořádány až v roce 2005 a to za aktuální hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů.

Důvodem pozastavení odkupování podílových listů fondu je technické zabezpečení sloučení slučovaného fondu s přejímajícím fondem ke dni sloučení, dále pak provedení auditu účetní závěrky obou fondů a zabezpečení realizace výměny podílových listů.

Odkupování podílových listů bude pozastaveno na dobu nezbytně nutnou. Odkup podílových listů bude pravděpodobně obnoven po provedení technického zabezpečení sloučení a to ke dni 24.1.2005.

2) TECHNICKÁ PŘESTÁVKA NA PŘELOMU ROKU 2004/2005

Společnost J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. dále z administrativních a technických důvodů přeruší vyhlašování kurzů podílových listů a kurzů akcií všech fondů kolektivního investování, které spravuje, a pozastaví odkupování podílových listů otevřených podílových fondů, které spravuje, a to od 30.12.2004 00:00 hodin do 9.1.2005 24:00 hodin.

3) POSLEDNÍ ODKUPY V ROCE 2004

Žádosti o odkup podílových listů přijaté do 12:00 hodin dne 29.12.2004 budou vypořádány ještě tento kalendářní rok. Všechny ostatní žádosti budou vypořádány až v roce 2005 a to za aktuální hodnotu stanovenou ke dni obnovení vydávání a odkupování podílových listů.

4) UZAVŘENÍ KLIENTSKÉHO CENTRA 31.12.2004

Dne 31.12.2004 bude klientské centrum uzavřeno.