Přeměna fondu PROFIT FOND, investiční fond, a.s.

2.9.2004

Představenstvo společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 tímto akcionáře fondu PROFIT FOND, investiční fond, a.s. informuje, že investiční fond byl s účinnosti ke dni 20.8.2004 vymazán z obchodního rejstříku.

K výmazu došlo na základě procesu přeměny v souladu s ustanovením § 35j odst. 4 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Dnem přeměny investičního fondu je den nabytí právní moci usnesení o výmazu investičního fondu z obchodního rejstříku, tj. 20.8.2004.

Investiční společnost připravuje v současné chvíli výměnu akcií fondu PROFIT FOND, investiční fond, a.s. , identifikační číslo: 44 94 07 77, ISIN: CZ 0008012705, za podílové listy a převod majetku fondu od dosavadního depozitáře investičního fondu (ČSOB, a.s.) k depozitáři investiční společnosti, kterým je Komerční banka, a.s.

K zahájení odkupování podílových listů podílového fondu dojde po zabezpečení výměny akcií za podílové listy ve Středisku cenných papírů a provedení auditu ke dni otevření. Výměnný poměr k datu přeměny činí 820 podílových listů podílového fondu za jednu akcii zanikajícího investičního fondu. Zbývající část vlastního jmění investičního fondu, na kterou nebudou vydány podílové listy v důsledku zaokrouhlení a změny vlastního jmění PROFIT FOND, investiční fond, a.s. za období od 28. 7. 1999 do dne přeměny investičního fondu jsou součástí vlastního jmění podílového fondu a mají odpovídající vliv na hodnotu podílového listu ke dni přeměny.

O jednotlivých krocích a datu zahájení odkupování podílových listů fondu bude investiční společnost průběžně informovat na svých www stránkách.

Základní údaje o vznikajícím otevřeném podílovém fondu

Název podílového fondu: J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PROFIT - otevřený podílový fond
Forma podílového listu: na doručitele
Podoba podílového listu: zaknihovaná
Jmenovitá hodnota podílového listu: 1,- Kč
Poplatek při odkupu podíl. listů: placený klientem : poplatky dle sazebníku RM-S v případě odkupu prostřednictvím RM-S a srážka při odkupování podílových listů : ve smyslu § 35h odst. 7 a 8 zákona č. 248/1992 Sb. ve znění platných právních předpisů, ve výši 4 % po dobu prvního roku od vzniku podílového fondu, 2 % po dobu druhého roku. V dalších letech bude stanovena v souladu s § 13 odst. 1 zákona č. 248/1992 Sb ve výši maximálně 2 %. Investiční společnost si vyhrazuje právo tuto srážku, za předem stanovených podmínek, nevybírat nebo snížit. J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. využije práva a výše popsané srážky nebude vybírat.