Přeměna Investičního fondu energetiky, a.s. na otevřený podílový fond

1.4.2005

Dne 31. 3. 2005 bylo doručeno rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č. 7 Cmo 66/2004-534 o odmítnutí odvolání proti výmazu Investičního fondu energetiky, a.s. IČ 45313300 se sídlem Pobřežní 3, Praha 8, z obchodního rejstříku.

Protože druhý účastník řízení potvrdil, že obdržel téhož dne totéž usnesení a na základě toho, že proti usnesení není přípustné dovolání, se dá důvodně předpokládat, že datum 31. 3. 2005 bude dnem nabytí právní moci usnesení o výmazu fondu z obchodního rejstříku.

Na základě této skutečnosti dochází v souladu se zákonem k ukončení činnosti fondu a tudíž i k ukončení uveřejňování informačních povinností za investiční fond.

Z důvodu dalších návazných kroků nezbytných k realizaci přeměny investičního fondu na otevřený podílový fond a zajištění změny depozitáře, bude u nově vzniklého otevřeného podílového fondu pozastaven nákup a prodej podílových listů.

K zahájení odkupování podílových listů podílového fondu dojde v horizontu cca tří až čtyř týdnů - tedy po zabezpečení výměny akcií za podílové listy ve Středisku cenných papírů a provedení auditu ke dni otevření. Současně dojde k obnovení účetnictví fondu jako nového subjektu – otevřeného podílového fondu.

Z výše uvedených důvodů nebude investiční společnost s okamžitou účinností, tj. od 1.4.2005 15:00, až do dne zahájení odkupů zveřejňovat za tento fond informační povinnosti dle § 88 zákona 189/2004 Sb.

O zahájení odkupování podílových listů fondu bude investiční společnost informovat.

Bližší informace získáte na bezplatné infolince: 800 149 172.