SLOUČENÍ FONDŮ J&T ASSET MANAGEMENT

9.5.2003

Představenstvo společnosti J&T Asset Management, investiční společnost a.s. tímto oznamuje v souladu s rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/4/2003/4 ze dne 16. dubna 2003, které nabylo právní moci dne 9. května 2003, že Komise pro cenné papíry v souladu s ustanovením §35f odst. 3 zákona 248/1992 Sb., udělila povolení ke sloučení podílového fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T Asset Management, investiční společnost a.s. (dále také přejímající podílový fond) s podílovými fondy:

· J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond,
· J&T Asset Management, investiční společnost a.s., FOND PLUS balancovaný otevřený podílový fond,
· J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond,
· J&T Asset Management, investiční společnost a.s., EURO růstový otevřený podílový fond,
· J&T Asset Management, investiční společnost a.s., COOP PROSPERITA - otevřený podílový fond a
· J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – A akciový otevřený podílový fond (dále také slučované podílové fondy).

Slučované i přejímající podílový fond jsou obhospodařovány investiční společností J&T Asset Management, investiční společnost a.s., IČO: 47 67 26 84, se sídlem Pobřežní 3, 186 00 Praha 8.

Podle ustanovení §35f odst. 8 vzniklo dnem nabytí právní moci právo na vrácení podílových listů slučovaných podílových fondů.

Statut fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T Asset Management, investiční společnost a.s. je podílníkům k dispozici v sídle investiční společnosti, na www stránkách společnosti a v informačním středisku Střediska cenných papírů.

Výstupní srážka přejímajícího fondu je stanovena ve výši 2 %. Tato srážka při odkupu podílových listů je příjmem investiční společnosti. Odkup podílových listů přejímajícího fondu se uskuteční za odkupní cenu, což je hodnota podílového listu platná v den doručení žádosti o odkup investiční společnosti, snížená o výstupní srážku.

Slučované podílové fondy zanikají podle ustanovení §35f odst. 10 zákona 248/1992 Sb., po uplynutí tří měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, tj. ke dni 9. srpna. 2003. K témuž datu se stávají podílníci slučovaných podílových fondů podílníky přejímajícího podílového fondu a jejich podílové listy zrušených slučovaných podílových fondů budou vyměněny za podílové listy přejímacího podílového fondu podle výše vlastního jmění ve zrušovaných podílových fondech připadající na jeden podílový list.