SLOUČENÍ FONDŮ J&T ASSET MANAGEMENT

15.12.2000

Komise pro cenné papíry udělila dne 15. 11. 2000 povolení ke sloučení podílového fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., COOP 94 - otevřený podílový fond (dále také slučovaný podílový fond) s podílovým fondem J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA - A globální akciový otevřený podílový fond (dále také přejímající podílový fond). Tyto fondy obhospodařuje J&T Asset Management, investiční společnost a.s. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 13.12. 2000. Tímto dnem vzniká právo na vrácení podílového listu slučovaného podílového fondu, který zaniká podle ustanovení § 35f odst. 10 zákona č. 248/1992 Sb. po uplynutí tří měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, tj. ke dni 13.3. 2001.
K témuž datu se stávají podílníci slučovaného podílového fondu podílníky přejímajícího podílového fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA - A globální akciový otevřený podílový fond a jejich podílové listy zrušeného podílového fondu budou automaticky vyměněny za podílové listy přejímajícího podílového fondu podle výše vlastního jmění ve zrušovaném podílovém fondu připadajícího na jeden podílový list.
Sloučení uvedených fondů je první z plánovaného postupného slučování investičních a otevřených podílových fondů obhospodařovaných investiční společností J&T Asset Management do rodiny otevřených podílových fondů J&T AM PERSPEKTIVA. Více informací o stavu otvírání a slučování jednotlivých fondů je možno získat přímo u investiční společnosti.