Sloučení J&T PERSPEKTIVY s fondem J&T AG2000

23.4.2004

Představenstvo společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 tímto oznamuje:

Komise pro cenné papíry svým rozhodnutím č.j. 41/N/39/2004/1 ze dne 29. března 2004, které nabylo právní moci dne 21. dubna 2004, v souladu s ustanovení § 35f odst. 3 zákona 248/1992 Sb., udělila povolení ke sloučení podílového fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále také přejímající podílový fond) s podílovým fondem J&T AG2000 otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále také slučovaný podílový fond).

Podle ustanovení § 35f odst. 8 vzniklo dnem nabytí právní moci právo na vrácení podílových listů slučovaného podílového fondu. Statut fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s., je podílníkům k dispozici v sídle investiční společnosti, na www stránkách společnosti a v informačním středisku Střediska cenných papírů. Statut přejímajícího fondu se nemění.

Výstupní srážka přejímajícího podílového fondu je stanovena ve výši 2 %. Tato srážka při odkupu podílových listů je příjmem investiční společnosti. Odkup podílových listů přejímajícího fondu se uskuteční za odkupní cenu, což je hodnota podílového listu platná v den doručení žádosti o odkup do sídla investiční společnosti, snížená o výstupní srážku.

Slučovaný podílový fond zaniká dle ustanovení § 35f odst. 10 zákona 248/1992 Sb. , po uplynutí tří měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, tj. ke dni 21. července 2004. K témuž datu se stávají podílníci slučovaného podílového fondu podílníky přejímajícího podílového fondu a jejich podílové listy zrušeného slučovaného podílového fondu budou vyměněny za podílové listy přejímajícího podílového fondu podle výše vlastního kapitálu ve zrušovaném podílovém fondu připadající na jeden podílový list.