Sloučení J&T PERSPEKTIVY s fondem J&T IFN

29.9.2005

Představenstvo společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo 47672684, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto oznamuje:

Komise pro cenné papíry svým rozhodnutím Č.j. 41/N/112/2005/1 ze dne 1. září 2005, které nabylo právní moci dne 23. září 2005, podle ustanovení § 101 odst. 2 zákona o kolektivním investování udělila povolení ke sloučení podílového fondu J&T IFN smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále také slučovaný podílový fond) s podílovým fondem J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále také přejímající podílový fond).

Podle ustanovení § 101 odst. 6 zákona o kolektivním investování vzniká podílníkům slučovaného podílového fondu právo na vrácení podílových listů bez srážky.

Úplata za obhospodařování majetku fondu ve slučovaném podílovém fondu činí 1,90 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu. Úplata za obhospodařování majetku fondu v přejímajícím podílovém fondu činí 2,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu.

Statut přejímajícího fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. je podílníkům k dispozici v sídle investiční společnosti a na www stránkách společnosti. Statut přejímajícího fondu se nemění.

Výstupní srážka přejímajícího podílového fondu je stanovena ve výši 2 %. Tato srážka při odkupu podílových listů je příjmem investiční společnosti. Odkup podílových listů přejímajícího fondu se uskuteční za odkupní cenu, což je hodnota podílového listu platná v den doručení žádosti o odkup do sídla investiční společnosti, snížená o výstupní srážku.

Slučovaný podílový fond zaniká po uplynutí tří měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, tj. ke dni 23. prosince 2005. K témuž datu se podle ustanovení § 101 odst. 7 zákona o kolektivním investování stávají podílníci slučovaného podílového fondu podílníky přejímajícího podílového fondu a jejich podílové listy zrušeného slučovaného podílového fondu budou vyměněny za podílové listy přejímajícího podílového fondu podle výše vlastního kapitálu ve zrušovaném podílovém fondu připadající na jeden podílový list.

Bezplatná infolinka: 800/149 172
Můžete nás navštívit také osobně na naší adrese:
J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Pobřežní 14, 186 00 PRAHA 8
email: info@jtam.cz, www.jtam.cz