Společnost J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. převzala správu fondu EUROCOM otevřený podílový fond

3.8.2006

Představenstvo společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto oznamuje, že ode dne 28. července 2006 obhospodařuje fond kolektivního investování EUROCOM, otevřený podílový fond.

Podílový fond byl pod názvem INVESCOM, a.s., investiční společnost – EUROCOM, otevřený podílový fond původně obhospodařován společností INVESCOM, a.s., investiční společnost. Na základě Rozhodnutí Komise pro cenné papíry čj. 51/Sk/51/2001/1 ze dne 3. 10. 2001 bylo investiční společnosti INVESCOM, a.s., investiční společnost odňato povolení k vydávání podílových listů za účelem vytvoření Podílového fondu, čímž dle §35d odst. 1 písm. a) zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech a došlo ke zrušení podílového fondu. Dnem 28. července 2006 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky č.j. 41/N/71/2006/1 o převedení obhospodařování fondu na společnost J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Investiční společnost nyní protokolárně přebírá majetek a dokumentaci fondu. Úkolem investiční společnosti je dokončit likvidaci fondu, dokončit proces vypořádání jeho pohledávek a závazků a následně vyplatit podílníky.