Upozornění podílníkům související s obnovením odkupů fondu AG 2000 od 9.2.2004

3.2.2004

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. informuje podílníky o obnovení odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu AG 2000 FOND a to s účinností ode dne 9.2.2004.

Investiční společnost investAGe, a.s. pozastavila s účinností od 6.8.2003 odkupování podílových listů fondu AG 2000 FOND. Důvodem pozastavení bylo rozhodnutí Finančního úřadu pro Prahu 1, které dle názoru investiční společnosti poškozuje práva a právem chráněné zájmy podílníků fondu.

Na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry ze dne 25.3.1999 bylo obhospodařování fondů INDUSTRIA, ZEMAP-INVEST, první investiční společnost a.s. otevřený podílový fond a FORUM, ZEMAP-INVEST, první investiční společnost a.s. otevřený podílový fond, které do té doby obhospodařovala investiční společnost ZEMAP-INVEST, první investiční společnost a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, převedeno do obhospodařování investAGe, a.s. investiční společnost.

V době převodu na investAGe, a.s. dosahoval majetek fondu INDUSTRIA výše 7,5 mil Kč a majetek fondu FORUM výše 10,8 mil. Kč, tj. celkem 18,3 mil. Kč.

Rozhodnutím Komise pro cenné papíry ze dne 31.5.2000 byly podílové fondy INDUSTRIA a PRAGOINVEST zrušeny sloučením s podílovým fondem FORUM. Zároveň došlo ke změně názvu, charakteru a nominální hodnoty podílových listů fondu FORUM na investAGe a.s. investiční společnost AG 2000 FOND otevřený podílový fond.

V listopadu 2002 byla v investAGe zahájena řádná kontrola z Finančního úřadu pro Prahu 1 za období let 1998 – 2001 včetně.

Zásadním problémem při kontrole byla skutečnost, že společnost ZEMAP-INVEST chybně účtovala do výnosů operace, které nikdy výnosem nebyly. Jednalo se o rozdíl mezi aktuální cenou odkupu podílových listů a cenou, za kterou byly podílové listy emitovány. V případě, že část podílníků z fondu v souladu se statutem fondu vystoupí a je jim vyplacen příslušný podíl dle aktuální hodnoty vlastního kapitálu, nelze tento rozdíl považovat za zdanitelný příjem (pokud je aktuální cena za zpětný odkup nižší než nominální hodnota podílového listu) ani za náklad na dosažení zajištění a udržení příjmů (pokud je aktuální cena za zpětný odkup vyšší než nominální hodnota podílového listu). Investiční společnost ZEMAP-INVEST proto v daňovém přiznání vyloučila tyto „výnosy“ ze základu daně. Podle Finančního úřadu uvedené vynětí výnosů poplatníkem nelze aplikovat.

V případě, že aktuální cena zpětného odkupu podílových listů je vyšší, než nominální hodnota, při použití tohoto způsobu účtování by se jednalo o vykazování fiktivních zisků. Zároveň by silně poškozoval podílníky, protože by z jejich majetku byla placena daň z příjmů v situaci, kdy fond žádné reálné zisky nevytvořil. Efekt nespravedlnosti by byl dále násoben tím, že by daňové náklady pramenící z odchodu části podílníků nesli ti, kdo podílníky fondu zůstali. Čím méně podílníků by zbývalo, tím větší daňovou zátěž z fiktivních zisků by nesli. Absurdnost situace by vyvrcholila v okamžiku, kdy by fondu nezbyl žádný majetek, ale přesto by stále vykazoval ziskové hospodaření a vysokou daňovou povinnost.

Vzhledem k tomu, že Finanční úřad pro Prahu 1 investiční společnosti zaslal dodatečný platební výměr, v němž se dodatečně vyměřuje daň z příjmů právnických osob ve výši 12,6 mil. Kč, byla investiční společnost nucena promítnout tuto situaci do účetnictví fondu, přestože se závěry finančního úřadu nesouhlasí a následně se investiční společnost proti dodatečnému platebnímu výměru odvolala.

Na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry ze dne 16.12.2003 byl AG 2000 FOND převeden pod správu společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., na kterou byla zároveň převedena veškerá práva a povinnosti týkající se uvedené skutečnosti. Investiční společnost v souvislosti s převodem obhospodařování, změněn depozitáře a jména fondu ihned požádala o změnu statutu fondu.

Jak jsme již uvedli výše, od 9.2.2004 investiční společnost J&T ASSET MANAGEMENT, a.s. obnovuje odkupování podílových listů AG 2000 FOND, přestože ještě nebylo vyřešeno odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru Finančního úřadu pro Prahu 1.

V souvislosti s obnovením odkupování byly ve statutu fondu provedeny mimo výše popsaných změn i dvě významné změny upravující obchodování s podílovými listy fondu:

1) z důvodu ochrany zájmů stávajících podílníků fondu není možné až do vyřešení odvolání nakupovat podílové listy fondu AG 2000 FOND.
2) z důvodu ochrany zájmů podílníků je až do vyřešení odvolání nedílnou součástí žádosti o odkup prohlášení podílníka o tom, že byl podrobně seznámen s důvodem snížení ceny a s možností jejího opětovného navýšení po ukončení odvolacího řízení.

Představenstvo investiční společnosti proto při této příležitosti upozorňuje na skutečnost, že v případě kladného vyřešení odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru se hodnota podílového listu opět navýší o dodatečně vyměřenou daň.

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na bezplatné infolince 800 149 172, rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme.