Upozornění pro klienty - Sdělení klíčových informací

12.06.2012

Upozorňujeme klienty, že k 30.6.2012 je zjednodušený statut fondů nahrazen dokumentem s názvem Sdělení klíčových informací, které naleznete zde.

Sdělení klíčových informací obsahuje souhrn základních informací týkajících se fondu. Účelem je, aby investor lépe pochopil povahu investice do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Se Sdělením klíčových informací by se měl investor proto seznámit před investicí do fondu.

Sdělení klíčových informací k jednotlivým fondům jsou investorům dostupné na stránkách investičních společnosti v elektronické podobě. Na vyžádání bude investorovi Sdělení klíčových informací poskytnuto v listinné podobě nebo elektronicky.  

Z důvodu splnění legislativních požadavků proto investiční společnost požaduje, aby klient, který má zájem investovat do fondů obhospodařovaných naší investiční společností, poskytl součinnost při stanovení způsobu poskytování Sdělení klíčových informací.