Vznik nového fondu J&T OPPORTUNITY SKK

21.5.2003

Komise pro cenné papíry vydala dne 14.05.2003 rozhodnutí č.j. 41/N/44/2003/2, které nabylo právní moci dne 21. května 2003, kterým povoluje vydávání podílových listů za účelem vytvoření podílového fondu s názvem J&T OPPORTUNITY SKK smíšený otevřený podílový fond, J&T Asset Management, investiční společnost a.s..

Hlavní informace o fondu:

Podílové listy fondu budou denominovány ve slovenské koruně, budou na doručitele a budou zaknihovány na základě smlouvy ve Středisku cenných papírů. Jmenovitá hodnota jednoho podílového listu je stanovena na 1,- Sk.

Minimální limit pro nákup podílových listů je 50 000,-Sk.

Vstupní přirážka při nákupu podílových listů je nulová, výstupní srážka při zpětném odkupu je 2 % hodnoty odkupovaných podílových listů. Za obhospodařování majetku si investiční společnost bude účtovat úplatu ve výši 20 % z účetního zisku před zdaněním.