Zahájení prodeje podílových listů nových fondů J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond a J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond

1.12.2011

Představenstvo společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. , se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto oznamuje: že s účinností od 1. prosince 2011 zahajuje prodej podílových listů nových podílových fondů J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (ISIN: CZ0008473634) a J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. (ISIN: CZ0008473642).

V souladu s ustanovením odst. 13.4. statutů obou uvedených fondů bude investiční společnost od 1.12.2011 do 31.12.2011 včetně vydávat podílové listy fondů za částku, která se rovná jejich jmenovité hodnotě, což je 1 CZK (resp. 1 EUR).

Vstupní přirážka je v období od 1.12.2011 do 31.12.2011 u obou uvedených fondů stanovena ve výši 0%.

Investiční společnost informuje, že statut a sdělení klíčových informací každého z uvedených fondů je k dispozici na www stránkách investiční společnosti www.jtam.cz, a to:

SOUBORY KE STAŽENÍ, INFORMAČNÍ POVINNOSTI, J&T BOND CZK smíšený otevřený podílový fond

SOUBORY KE STAŽENÍ, INFORMAČNÍ POVINNOSTI, J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond

K vytvoření fondů došlo na základě rozhodnutí České národní banky č.j.2011/13083/570, ke sp. zn. Sp/2011/1568/571, které nabylo právní moci dne 29. listopadu 2011 (J&T BOND CZK) a č.j. 2011/13081/570, ke sp. zn. Sp/2011/1569/571, které nabylo právní moci dne 29. listopadu 2011 (J&T BOND EUR).

Fondy jsou určeny investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondů pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T. Fondy nesou vyšší riziko, a to zejména z důvodu možné vysoké koncentrace jednotlivých druhů aktiv, ale současně by měly přinášet i vyšší výnos. Fondy jsou zaměřeny na investice do investičních nástrojů s pevným výnosem, především dluhových cenných papírů, a s využitím dalších finančních instrumentů tuzemského i zahraničního finančního trhu, a to i instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fondy nejsou ve výběru dluhopisů omezovány kategorií emitenta, mírou modifikované durace dluhopisového portfolia, ani požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating). Investiční politika fondů je tedy zaměřena především na dluhové cenné papíry (včetně dluhopisů s možností předčasného splacení na základě rozhodnutí emitenta nebo majitele), instrumenty peněžního trhu, termínované vklady u bank, akcie, akcie a dluhopisy v uzavřené pozici (pořízení akcie nebo dluhopisu s okamžitým zajištěním výnosu z prodeje akcie nebo dluhopisu, a to zejména opčním či termínovým obchodem) a další investiční příležitosti.

Fondy jsou zřízeny na dobu neurčitou. Jedná se o otevřené podílové fondy, které nejsou samostatnou právnickou osobou a existují v rámci investiční společnosti, která fondy obhospodařuje. Ve smyslu zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování (dále jen „zákon“) se jedná o fondy speciální, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti, a to speciální fondy cenných papírů. Podle klasifikace fondů závazné pro členy AKAT ČR se jedná o smíšené fondy. Fondy vydávají podílové listy v zaknihované podobě.

Fondy jsou vhodné pro investory s běžnou zkušeností s investováním na kapitálovém trhu, kteří mají zájem o participaci na dění na finančních trzích, pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat riziko vyplývající z možné koncentrace investic do stejného druhu investičních instrumentů, a to i do instrumentů s vyšším investorským rizikem. Fondy jsou tedy vhodné pro investory, kteří vnímají fondy jako pohodlnou formu účasti na finančním trhu. Vzhledem k tomu, že doporučený investiční horizont fondů je 3 roky, investoři musí být ochotni přijmout riziko dočasné ztráty, tudíž jsou fondy vhodné pro investory, kteří si mohou dovolit odložit investovaný kapitál na nejméně 3 roky.

Každý z fondů vedle statutu uveřejňuje také sdělení klíčových informací a údaje v něm uvedené musí být v souladu s údaji obsaženými ve statutu. Statut i klíčové informace a jejich případné změny jsou uveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Každému investorovi musí být s dostatečným časovým předstihem před uskutečněním investice poskytnuto bezúplatně sdělení klíčových informací a na žádost poskytnuty bezúplatně statut, poslední uveřejněná výroční zpráva a pololetní zpráva fondu. Statut a sdělení klíčových informací jsou k dispozici na internetových stránkách investiční společnosti. Každý investor má právo vyžádat si statut a sdělení klíčových informací v listinné podobě. Investor by měl zvážit všechna rizika spojená s investicí do podílových listů fondů. Jejich podrobný popis je obsažen ve statutech fondů.

Statut každého z fondů, poslední uveřejněnou výroční a pololetní zprávu fondu a další informace o fondu nebo investiční společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. lze bezúplatně získat na webové stránce www.jtam.cz, dále v klientském centru v budově Oasis, Sokolovská 394/17, 1.patro, a to v pracovní době, která je v pondělí, v úterý a ve čtvrtek od 09:00 do 11:30 a od 12:30 do 16:00, ve středu od 09:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 a v pátek od 09:00 do 11:30 a od 12:30 do 15:00, přičemž investiční společnost J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. může tento čas v mimořádných případech upravit a o úpravách pracovní doby klientského centra informovat na www stránkách společnosti, dále na adrese J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s., Pobřežní 14/297, 186 00 Praha 8, prostřednictvím e-mailu: info@jtam.cz a na bezplatné telefonní lince +420 800 149 172.