Změna názvu a statutu fondu J&T AM PERSPEKTIVA-S

21.5.2003

Představenstvo společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. tímto oznamuje, že v souladu s rozhodnutím Komise pro cenné papíry č. j. 41/N/43/2003/1 ze dne 14. května 2003 , které nabylo právní moci dne 21. května 2003, došlo ke změně statutu u fondu J&T Asset Management, investiční společnost a. s., PERSPEKTIVA-S smíšený otevřený podílový fond, a to s účinností ke dni 19. srpna 2003.

Hlavní změny spočívají ve změně názvu podílového fondu z J&T Asset Management, investiční společnost a. s., PERSPEKTIVA-S smíšený otevřený podílový fond na J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T Asset Management, investiční společnost a.s.
Dále došlo ke změně investiční strategie podílového fondu definované statutem. Rovněž dochází k zavedení minimálního limitu pro nákup podílových listů ve výši 50 000,-Kč, ke zrušení vstupní přirážky při nákupu podílových listů a ke zvýšení výstupní srážky při zpětném odkupu na 2 % hodnoty odkupovaných podílových listů.
Mění se také způsob výpočtu úplaty za obhospodařování majetku v podílovém fondu. Investiční společnost si bude účtovat úplatu ve výši 20 % z účetního zisku před zdaněním.

Úplné znění statutu fondu J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T Asset Management, investiční společnost a.s. je podílníkům k dispozici v sídle investiční společnosti a v informačním středisku Střediska cenných papírů.