Změna statutu fondu J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond

6.12.2018

Investiční společnost oznamuje, že dle ustanovení článku 1.13. statutu fondu J&T OSTRAVICE ACTIVE LIFE uzavřený podílový fond (dále jen „fond“) rozeslala oznámení o hlasování per rollam mimo zasedání o změně statutu fondu. 

Ve statutu dochází k následujícím změnám:

1)     Změna článku 11.17. statutu:

  1. Odkup 40 % podílových listů ve vlastnictví každého klienta (po schválení této změny bude každému klientovi obligatorně odkoupeno 40 % jím vlastněných podílových listů. Rozhodným dnem bylo zvoleno datum stanovení aktuální hodnoty podílového fondu ke konci účetního období, tj. 31. 12. 2018. K vyplacení částky za odkup dojde po stanovení aktuální hodnoty na základě účetní závěrky fondu, ověřené auditorem, nejdéle do 5 měsíců od rozhodného dne).
  2. Úprava způsobu informování a lhůty informování (dochází k rozšíření informování o případných dalších fakultativních odkupech, mimo výše popsaný odkup, o informování prostřednictvím e-mailu a současně ke zkrácení lhůty informování z tří měsíců na 14 kalendářních dnů).

2)    Změna článku 12.1.1. písmeno b) statutu:

  1. Zrušení výstupní srážky (Dosavadní 15% výstupní srážka z kladného rozdílu aktuální hodnoty odkupovaného podílového listu a jeho nominální hodnoty se mění na srážku ve výši 0 % z aktuální hodnoty odkupovaného podílového listu).

3)    Změna článku 12.2.2. statutu:

  1. Zavedení výkonnostního poplatku (dochází k zavedení výkonnostního poplatku, který je závislý na růstu hodnoty fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový list, a který je stanoven ve výši maximálně 20,00 % z kladné hodnoty, převyšující 30% zhodnocení podílového listu).

4)    Změna článku 12.2.3. statutu:

  1. Změna úplaty obhospodařovatele (dochází ke změně úplaty obhospodařovatele na 1/12 z 1,00 % z hodnoty fondového kapitálu měsíčně a současně se zavádí omezující limit, podle kterého celková hodnota úplaty obhospodařovatele za dobu existence fondu nesmí přesáhnout 1 % p.a. z průměrné měsíční hodnoty fondového kapitálu).