Změna úplaty obhospodařovatele u fondu J&T OPPORTUNITY CZK od 1.1.2018

30.8.2017

Investiční společnost tímto informuje, že představenstvo investiční společnosti schválilo dne 23. srpna 2017 změnu způsobu úplaty obhospodařovatele u fondu J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond.

Dosavadní úplata v maximální výši 20,00 % z účetního zisku před zdaněním se mění na úplatu v maximální výši 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu fondu.

Uvedená změna úplaty obhospodařovatele bude účinná od 1. ledna 2018.

Znění prvního odstavce bodu 12.2.3. Úplata obhospodařovatele se mění následujícím způsobem:

Aktuálně platný text:

Za obhospodařování majetku fondu náleží obhospodařovateli úplata v maximální výši 20,00 % z účetního zisku před zdaněním. Investiční společnost si vyhrazuje právo tuto úplatu za obhospodařování majetku fondu nevybírat nebo snížit. Tato skutečnost bude zveřejněna formou oznámení na www stránkách společnosti. Tato úplata je přepočítávána a zahrnována do hodnoty fondového kapitálu fondu při každém stanovení hodnoty podílového listu. Investiční společnosti se úplata hradí průběžně a je v průběhu roku vybírána formou měsíčních záloh maximálně do výše závazku spočteného dle uvedeného postupu. Částka vybíraná za poslední měsíc roku je stanovena tak, aby celková výše úplaty odpovídala uvedené výši roční úplaty za obhospodařování majetku fondu.

Text platný od 1.1.2018:

Za obhospodařování majetku fondu náleží obhospodařovateli úplata v maximální výši 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu fondu, přičemž průměrná roční hodnota se vypočte jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového kapitálu fondu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Investiční společnost si vyhrazuje právo tuto úplatu za obhospodařování majetku fondu nevybírat nebo snížit. Tato skutečnost bude zveřejněna formou oznámení na www stránkách společnosti. Tato úplata je přepočítávána a zahrnována do hodnoty fondového kapitálu fondu při každém stanovení hodnoty podílového listu. Investiční společnosti se úplata hradí průběžně a je v průběhu roku vybírána formou měsíčních záloh maximálně do výše závazku spočteného dle uvedeného postupu. Částka vybíraná za poslední měsíc roku je stanovena tak, aby celková výše úplaty odpovídala uvedené výši roční úplaty za obhospodařování majetku fondu.

Nové úplné znění bodu 12.2.3. statutu bude od 1. ledna 2018 znít:

12.2.3.    Úplata obhospodařovateli

Za obhospodařování majetku fondu náleží obhospodařovateli úplata v maximální výši 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu fondu, přičemž průměrná roční hodnota se vypočte jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového kapitálu fondu k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Investiční společnost si vyhrazuje právo tuto úplatu za obhospodařování majetku fondu nevybírat nebo snížit. Tato skutečnost bude zveřejněna formou oznámení na www stránkách společnosti. Tato úplata je přepočítávána a zahrnována do hodnoty fondového kapitálu fondu při každém stanovení hodnoty podílového listu. Investiční společnosti se úplata hradí průběžně a je v průběhu roku vybírána formou měsíčních záloh maximálně do výše závazku spočteného dle uvedeného postupu. Částka vybíraná za poslední měsíc roku je stanovena tak, aby celková výše úplaty odpovídala uvedené výši roční úplaty za obhospodařování majetku fondu.

Úplata obhospodařovatele za obhospodařování majetku fondu v sobě zahrnuje náhradu nákladů, které investiční společnost vynaložila zejména na výplatu příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců obhospodařovatele, členů jeho představenstva a dozorčí rady, jakož i další náklady na činnost obhospodařovatele, poradenskou činnost, vytvoření fondu a udržování fondu, tj. veškeré náklady na soustředění peněžních prostředků prodejem podílových listů fondu, včetně jejich odkupování, obhospodařování fondu včetně zajištění procesu řízení a kontroly rizik, zajištění styku s podílníky, průzkum a analýzu finančního trhu;

Úplata obhospodařovatele za obhospodařování majetku fondu v sobě dále zahrnuje zařizování administrativních záležitostí ve prospěch fondu, včetně vedení účetnictví, oceňování majetku ve fondu a výpočtu aktuální hodnoty podílového listu v souladu se statutem fondu, právních a notářských služeb a nákladů spojených s plněním informačních povinností.