Zveřejnění aktualizovaného znění statutů fondů 1.12.2008

1.12.2008

Představenstvo společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto oznamuje, že s účinností 1. prosince 2008 jsou v souladu s ustanovením zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování aktualizovány údaje, uvedené ve statutech a zjednodušených statutech obhospodařovaných fondů kolektivního investování J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. a J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. a ve statutu fondu kolektivního investování EUROCOM otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Předmětem této změny jsou informace, která vyžadují aktualizaci a další jednoduché změny, která se netýkají postavení nebo zájmů podílníků fondů kolektivního investování. Uvedené změny nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou.

Statuty fondů J&T OPPORTUNITY CZK a J&T PERSPEKTIVA se mění především v následujících bodech:

1) Změna v článku 4 – Zásady investování – zde dochází pouze ke změnám formulací v souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu dalších souvisejících zákonů – v této souvislosti byl doplněn k regulovanému trhu i mnohostranný obchodní systém.

2) Změna v článku 10 – Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování – zde dochází opět pouze ke změnám formulací v souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu dalších souvisejících zákonů.

3) Změna v článku 11 – Informace o úplatě za obhospodařování a ostatních výdajích hrazených z majetku fondu kolektivního investování – zde dochází opět pouze ke změnám formulací v souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu dalších souvisejících zákonů.

4) Ostatní změny statutu jsou změny názvů (např. z AFAM ČR na AKAT ČR) nebo upřesnění textu.