Zveřejnění aktualizovaného znění statutů fondů a nabytí účinnosti změny statutu fondu J&T OPPORTUNITY CZK OPF

20.1.2009

Představenstvo společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto oznamuje, že s účinností 20. ledna 2009 jsou v souladu s ustanovením zákona č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování aktualizovány údaje, uvedené ve statutech a zjednodušených statutech obhospodařovaných fondů kolektivního investování J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. a J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. a ve statutu fondu kolektivního investování EUROCOM otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Předmětem této změny jsou informace, která vyžadují aktualizaci (konkrétně se jedná o změnu údajů o auditorovi investiční společnosti) a další jednoduché změny, která se netýkají postavení nebo zájmů podílníků fondů kolektivního investování. Uvedené změny nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou.

Představenstvo společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. tímto dále oznamuje, že rozhodnutím České národní banky č.j. 2008/12678/570, ke sp. zn. Sp/2008/2184/571, ze dne 22. října 2008, které nabylo právní moci dne 22. října 2008, byly schváleny změny ve statutu fondu kolektivního investování J&T OPPORTUNITY CZK smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Změna statutu nabývá účinnosti po uplynutí 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o schválení změny statutu, tj. dne 20. ledna 2009. Nové kompletní znění statutu fondu a nový sazebník poplatků, platný od 20. ledna 2009, je k dispozici v sídle společnosti, v klientském centru nebo na našich www stránkách v části SOUBORY KE STAŽENÍ - OSTATNÍ DOKUMENTY.

Statut fondu se mění především v následujících bodech:

1) Změna v článku 4 – Zásady investování – zde dochází pouze ke změnám formulací v souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu dalších souvisejících zákonů – v této souvislosti byl doplněn k regulovanému trhu i mnohostranný obchodní systém.

2) Změna v článku 10 – Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování – zde dochází opět pouze ke změnám formulací v souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu dalších souvisejících zákonů.

3) Změna v článku 11 – Informace o úplatě za obhospodařování a ostatních výdajích hrazených z majetku fondu kolektivního investování – zde dochází opět pouze ke změnám formulací v souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu dalších souvisejících zákonů.

4) Změna v článku 15 - Vydávání a odkupování podílových listů – zde dochází k formulačnímu zpřesnění a detailnějšímu popisu, je doplněn text: …… a z důvodu ochrany stávajících podílníků fondu, bude-li to považovat vzhledem ke konkrétnímu případu za nutné, zejména pokud by mělo dojít k narušení stability fondu, k poškození zájmů stávajících podílníků, dále k zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti, market timing praktik či v případě jakýchkoliv pochybností ohledně pokynů či totožnosti daného investora nebo jeho oprávněného zástupce.

5) Změna v článku 15 - Vydávání a odkupování podílových listů – zde dochází k formulačnímu zpřesnění a detailnějšímu popisu rozhodného okamžiku pro nákup nebo odkup podílových listů. U vydání podílových listů je nahrazen text „ke dni“ textem „v závěru dne“ a je doplněn text: …… Pro vyloučení všech pochybností, v případě, že v průběhu dne dojde ke změně vyhlášené aktuální hodnoty, jsou podílové listy vydány za aktuální hodnotu, platnou v závěru rozhodného dne.

6) Změna v článku 15 - Vydávání a odkupování podílových listů – zde dochází k formulačnímu zpřesnění a detailnějšímu popisu rozhodného okamžiku pro nákup nebo odkup podílových listů. U odkupu podílových listů je doplněn text: …… platná v den a v době doručení žádosti.

7) Změna v článku 15 - Vydávání a odkupování podílových listů – zde byl upraven text, týkající se výstupních srážek, kdy na rozdíl od dosavadního znění je doplněna možnost v případě odkupu v době prvních tří měsíců od vstupu podílníka do fondu, takový odkup sankcionovat srážkou až 10% z objemu odkupu. V případě trvání investice více než tři měsíce zůstává v platnosti dosavadní způsob výstupních poplatků. Investiční společnost vydá a zveřejní konkrétní přehled výše srážek v závislosti na době trvání investice ve fondu formou sazebníku poplatků a ve vnitřní směrnici upraví podmínky, kdy je možné tuto sankci odpustit (jako např. v případě dědictví, konkurzu, přestupu z fondu do fondu atd.). Upravené znění: Výstupní srážka je stanovena ve výši max. 10% z hodnoty odkupovaných podílových listů ke dni doručení žádosti o odkup investiční společnosti po dobu prvních tří měsíců ode dne nákupu podílových listů (tj. dne připsání finančních prostředků podílníka na účet fondu, což je rozhodný den pro vydání podílového listu) a ve výši 2 % z hodnoty odkupovaných podílových listů ke dni doručení žádosti o odkup investiční společnosti ode dne, následujícího po uplynutí prvních tří měsíců ode dne nákupu podílových listů (tj. dne připsání finančních prostředků podílníka na účet fondu, což je rozhodný den pro vydání podílového listu). Tato srážka při odkupu podílových listů je příjmem investiční společnosti. Investiční společnost si vyhrazuje právo výstupní srážku, za předem stanovených podmínek, nevybírat nebo snížit. Tato skutečnost bude zveřejněna formou oznámení v sídle investiční společnosti fondu a na místech prodeje podílových listů.

8) Změna v článku 16 - Závěrečná ustanovení – zde byl upraven text, týkající se účinnosti statutu, byl doplněn text: …. a nabývá účinnosti po uplynutí 90 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky o schválení změny statutu.

9) Ostatní změny statutu jsou změny názvů (např. z AFAM ČR na AKAT ČR) nebo upřesnění textu.

V novém sazebníku poplatků, platném od 20. ledna 2009, je výše výstupní srážky u fondu J&T OPPORTUNITY CZK odstupňována dle doby trvání investice, kde doba trvání investice je doba mezi rozhodným dnem pro vydání podílového listu a dnem doručení žádosti o odkup. Výše výstupní srážky bude odstupňována následujícím způsobem: v případě doby trvání investice do 21 dnů bude výše srážky ve výši 10,00%, v případě trvání investice od 22 dnů do 42 dnů bude výše srážky ve výši 8,00%, v případě trvání investice od 43 dnů do 63 dnů bude výše srážky ve výši 6,00%, v případě trvání investice od 64 dnů do 84 dnů bude výše srážky ve výši 4,00% a v případě trvání investice od 85 dnů bude výše srážky ve výši 2,00%.

V případě žádostí o odkup, u nichž investiční společnost nebude schopná zjistit kdy a od koho podílník nabyl podílové listy (tedy např. v rámci dědictví, darování, úplatný převod aj.) a tedy nebude možné určit dobu trvání investice, investiční společnost bude předpokládat, že podílové listy nabyl dnem podání žádosti o odkup a stanoví v takových případech srážku ve výši 10%.