Zveřejnění statutu fondu J&T OPPORTUNITY EUR

1.9.2010

Představenstvo společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto oznamuje, že Česká národní banka udělila investiční společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. povolení k vytvoření otevřeného podílového fondu J&T OPPORTUNITY EUR smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., který je speciálním fondem cenných papírů určeným pro veřejnost. Rozhodnutí České národní banky nabylo právní moci dne 1. září 2010. Součástí rozhodnutí České národní banky bylo i schválení statutu fondu, který tvoří přílohu této zprávy.