Aktuality

Investiční společnost tímto informuje, že ke dni 17. února 2017 byly v souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a příslušných prováděcích předpisů aktualizovány statuty a sdělení klíčových informací všech obhospodařovaných a administrovaných investičních fondů kolektivního investování.

Upozorňujeme klienty na změnu Obchodních podmínek účinnou od 01.01.2017.

Investiční společnost tímto informuje, že s účinností od 1. července 2016 byly v souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a příslušných prováděcích předpisů upraveny statuty fondů kvalifikovaných investorů, pro něž vykonává současně činnost obhospodařovatele a administrátora.

Investiční společnost informuje, že představenstvo investiční společnosti dne 29. 6. 2016 rozhodlo o zrušení fondů J&T BOND EUR smíšený otevřený podílový fond a J&T HIGH YIELD MONEY MARKET EUR otevřený podílový fond.

Představenstvo společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. tímto oznamuje, že ke dni 19. února 2016 byly v souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a příslušných prováděcích předpisů aktualizovány statuty a sdělení klíčových informací všech obhospodařovaných investičních fondů kolektivního investování.

Investiční společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. v souvislosti se zahájením výplaty prostředků zrušeného fondu EUROCOM otevřený podílový fond (dále jen „EUROCOM“ nebo „Fond“) podílníkům fondu tímto informuje o průběhu a ukončení procesu vypořádání pohledávek a závazků u fondu. Investiční společnost dále upozorňuje, že v případě vrácených, nedoručitelných nebo nevyzvednutých složenek, bude postupovat způsobem, popsaným v následujícím textu.

19.2.2015

Aktualizace Sdělení klíčových informací pro investory ke dni 19.2.2015

Vážení klienti, informujeme vás, že k dnešnímu dni došlo k aktualizaci Sdělení klíčových informací fondů, k zohlednění výkonnosti fondů v přecházejícím kalendářním roce, které investiční společnost administruje. Aktualizované sdělení bylo k dnešnímu dni uveřejněno na internetové adrese www.jtis.cz  v sekci Informace pro investory a soubory ke stažení / Aktuální statuty a klíčové informace fondů.

Upozorňujeme klienty na změnu Obchodních podmínek platných od 01.02.2015.

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. jako obhospodařovatel fondu J&T VENTURES I uzavřený podílový fond tímto prohlašuje, že fond neinvestoval do základního kapitálu společnosti SIMPHONIE TECHNOLOGY SE, ani jiným způsobem neposkytl společnosti SIMPHONIE TECHNOLOGY SE finanční prostředky.

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. se  plně distancuje od klamavých inzerátů na poskytování úvěrů, kde je v jakékoli souvislosti uváděna. 

Představenstvo společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. tímto oznamuje, že s účinností od 22. července 2014 byly v souladu s požadavky plynoucími ze zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“) a příslušných prováděcích předpisů upraveny statuty a sdělení klíčových informací všech obhospodařovaných fondů.

17.2.2014

Aktualizace statutů fondů a Klíčových informací pro investory ke dni 17.2.2014

Vážení klienti, investiční společnost informuje, že údaje uvedené ve statutech fondů, které vyžadují průběžnou nebo pravidelnou aktualizaci, byly aktualizovány ke dni 17. února 2014. Dále vám sdělujeme, že ke dni 17. února 2014 byly rovněž aktualizovány Klíčové informace pro investory.

Společnost J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. tímto oznamuje, že dne 19. srpna 2013 nabyl účinnost nový zákon 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, který mění podmínky investování do fondů kvalifikovaných investorů.

Představenstvo společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. tímto oznamuje, že s účinností od 16. srpna 2013 došlo ke změně statutů fondů pro kvalifikované investory.

Investiční společnost upozorňuje, že v případě vrácených, nedoručitelných nebo nevyzvednutých složenek, bude postupovat způsobem, popsaným v následujícím textu.: