Aktuality

Dne 31. 3. 2005 bylo doručeno rozhodnutí Vrchního soudu v Praze č. 7 Cmo 66/2004-534 o odmítnutí odvolání proti výmazu Investičního fondu energetiky, a.s. IČ 45313300 se sídlem Pobřežní 3, Praha 8, z obchodního rejstříku.

Protože druhý účastník řízení potvrdil, že obdržel téhož dne totéž usnesení a na základě toho, že proti usnesení není přípustné dovolání, se dá důvodně předpokládat, že datum 31. 3. 2005 bude dnem nabytí právní moci usnesení o výmazu fondu z obchodního rejstříku.

Investiční společnost v souladu s § 98 zákona 189/2004 Sb. o kolektivním investování požádala Komisi pro cenné papíry o odnětí povolení k vytvoření podílového fondu a zrušení fondu J&T OPPORTUNITY SKK smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Společnost J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. oznamuje, že obnovuje odkupování podílových listů fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. a to s účinností od 24.1.2005 - 00:00 hod.

Představenstvo společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto oznamuje:

1) POZASTAVENÍ ODKUPŮ FONDU J&T PERSPEKTIVA OPF

Představenstvo společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 tímto oznamuje, že s účinností ode dne 11.10.2004 je obnoven odkup podílových listů podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s..

Představenstvo společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 tímto informuje, že Komise pro cenné papíry schválila rozhodnutím čj. 41/N/86/2004/1, ze dne 8.9.2004, změnu statutu fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PROFIT - otevřený podílový fond.

Představenstvo společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 tímto akcionáře fondu PROFIT FOND, investiční fond, a.s. informuje, že investiční fond byl s účinnosti ke dni 20.8.2004 vymazán z obchodního rejstříku.

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. oznamuje, že obnovilo odkupování podílových listů fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. a to od 02.08.2004.

Představenstvo společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, v souladu se zákonem dne 21.4.2004 v 15:25 hod rozhodlo, že u fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. bude s účinností od 12.7.2004 00:00 hod. pozastaveno vydávání a odkupování podílových listů a to z důvodu technického zabezpečení sloučení v souladu s projekty sloučení.

Představenstvo společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 tímto oznamuje:

Komise pro cenné papíry svým rozhodnutím č.j. 41/N/39/2004/1 ze dne 29. března 2004, které nabylo právní moci dne 21. dubna 2004, v souladu s ustanovení § 35f odst. 3 zákona 248/1992 Sb., udělila povolení ke sloučení podílového fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále také přejímající podílový fond) s podílovým fondem J&T AG2000 otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále také slučovaný podílový fond).

Představenstva společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 a MAPIS, investiční společnost, a.s., se sídlem Prostějov, Rejskova 28, identifikační číslo : 41 50 36 78, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 555, tímto oznamují:

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. tímto informuje podílníky o vyřešení situace týkající odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru na daň z příjmů právnických osob, který významným způsobem snižoval hodnotu podílových listů otevřeného podílového fondu AG 2000 FOND.

Investiční fondy Investiční fond NEWTON, a.s., Investiční fond energetiky, a.s. a PROFIT FOND, investiční fond, a.s. požádaly Komisi pro cenné papíry, aby s přihlédnutím k ochraně zájmů akcionářů investičních fondů podle §35l odst. 2 zákona prodloužila jejich termín přeměny do 31. 12. 2004. Komise pro cenné papíry těmto žádostem vyhověla.

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. informuje podílníky o obnovení odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu AG 2000 FOND a to s účinností ode dne 9.2.2004.

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. oznámilo v souladu s §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb., že pozastaví odkupování podílových listů fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen „PERSPEKTIVA“), a to s účinností od 29.12.2003.

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. oznámilo v souladu s §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb., že pozastaví odkupování podílových listů fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen „PERSPEKTIVA“), a to s účinností od 29.12.2003.

Rozhodnutím Komise pro cenné papíry ze dne 16. prosince 2003 č.j.: 41/N/135/2003/1, které nabylo právní moci dne 31. 12. 2003 byl podílový fond investAGe a.s. investiční společnost AG 2000 FOND otevřený podílový fond převeden pod správu společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., která tentýž den požádala o změnu statutu fondu.

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. oznamuje v souladu s §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb., že pozastaví odkupování podílových listů fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen „PERSPEKTIVA“), a to s účinností od 29.12.2003.

Představenstvo investAGe a.s. investiční společnost oznamuje v souladu s §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb., že pozastavuje odkupování podílových listů fondu investAGe a.s. investiční společnost AG7 FOND otevřený podílový fond (dále jen „AG7“), a to s účinností od 22.12.2003.

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. oznamuje, že obnovuje odkupování podílových listů J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen „PERSPEKTIVA“), a to s účinností od 24.11.2003.