Aktuality

Představenstva společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 a MAPIS, investiční společnost, a.s., se sídlem Prostějov, Rejskova 28, identifikační číslo : 41 50 36 78, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 555, tímto oznamují:

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. tímto informuje podílníky o vyřešení situace týkající odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru na daň z příjmů právnických osob, který významným způsobem snižoval hodnotu podílových listů otevřeného podílového fondu AG 2000 FOND.

Investiční fondy Investiční fond NEWTON, a.s., Investiční fond energetiky, a.s. a PROFIT FOND, investiční fond, a.s. požádaly Komisi pro cenné papíry, aby s přihlédnutím k ochraně zájmů akcionářů investičních fondů podle §35l odst. 2 zákona prodloužila jejich termín přeměny do 31. 12. 2004. Komise pro cenné papíry těmto žádostem vyhověla.

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. informuje podílníky o obnovení odkupování podílových listů otevřeného podílového fondu AG 2000 FOND a to s účinností ode dne 9.2.2004.

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. oznámilo v souladu s §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb., že pozastaví odkupování podílových listů fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen „PERSPEKTIVA“), a to s účinností od 29.12.2003.

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. oznámilo v souladu s §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb., že pozastaví odkupování podílových listů fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen „PERSPEKTIVA“), a to s účinností od 29.12.2003.

Rozhodnutím Komise pro cenné papíry ze dne 16. prosince 2003 č.j.: 41/N/135/2003/1, které nabylo právní moci dne 31. 12. 2003 byl podílový fond investAGe a.s. investiční společnost AG 2000 FOND otevřený podílový fond převeden pod správu společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., která tentýž den požádala o změnu statutu fondu.

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. oznamuje v souladu s §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb., že pozastaví odkupování podílových listů fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen „PERSPEKTIVA“), a to s účinností od 29.12.2003.

Představenstvo investAGe a.s. investiční společnost oznamuje v souladu s §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb., že pozastavuje odkupování podílových listů fondu investAGe a.s. investiční společnost AG7 FOND otevřený podílový fond (dále jen „AG7“), a to s účinností od 22.12.2003.

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. oznamuje, že obnovuje odkupování podílových listů J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen „PERSPEKTIVA“), a to s účinností od 24.11.2003.

Investiční společnost investAGe oznamuje, že s účinností od 7.11.2003 se pozastavuje v souladu se §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů odkupování podílových listů fondu investAGe a.s. investiční společnost AG 2000 FOND otevřený podílový fond (dále jen“fond“).

Od 31.10.2003 je po udělení předchozího souhlasu Komisí pro cenné papíry novým 100% akcionářem společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. společnost J&T FINANCE GROUP, a.s., IČ: 31391087, se sídlem Lamačská cesta 3, 841 04, Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v obchodnom registru Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 802/B.

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. oznamuje v souladu s §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb., že pozastavuje odkupování podílových listů fondů J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – P otevřený podílový fond peněžního trhu (dále jen „PERSPEKTIVA - P“) a J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen „PERSPEKTIVA“), a to s účinností od 27.10.2003.

Představenstva společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 a investAGe, a.s. investiční společnost, identifikační číslo 43875408, se sídlem Opletalova 33/960, Praha 1, 110 00, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1133, s doručovací adresou Pobřežní 14, Praha 8, 168 00, tímto oznamují

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto oznamuje, že obnovuje odkupování podílových listů J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále také přejímající podílový fond) s účinností od 10.9.2003.

Předseda představenstva J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 14, Pobřežní 3, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, rozhodl, že společnost u fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. bude v období od 10.9.2003, kdy bude obnoveno obchodování s podílovými listy na základě ocenění ke dni 8.9.2003, stanovovat i nadále aktuální hodnotu podílového listu platnou pro více dní a to až do odvolání.

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto oznamuje, že pozastavuje odkupování podílových listů fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T Asset Management, investiční společnost a.s. (dále také přejímající podílový fond) s účinností od 11.8.2003.

Představenstva společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 a investAGe, a.s. investiční společnost, identifikační číslo 43875408, se sídlem Opletalova 33/960, Praha 1, 110 00, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1133, s doručovací adresou Pobřežní 14, Praha 8, 168 00, tímto oznamují v souladu s rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/78/2003/1 ze dne 26. června 2003, které nabylo právní moci dne 28.7.2003, že Komise pro cenné papíry v souladu s ustanovením §35f odst. 3 zákona 248/1992 Sb., udělila povolení ke sloučení podílového fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T Asset Management, investiční společnost a.s. (dále také přejímající podílový fond) s podílovými fondy:

Investiční společnost investAGe oznamuje, že s účinností od 6.8.2003 se pozastavuje odkupování podílových listů fondu investAGe a.s. investiční společnost AG 2000 FOND otevřený podílový fond (dále jen“fond“).

Představenstvo společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 (dále jen „vyhlašovatel“) jako obhospodařovatel fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond (dále jen „fond“)

vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž o návrh na uzavření smlouvy o úplatném převodu následujících cenných papírů z portfolia fondu: