Aktuality

Investiční společnost investAGe oznamuje, že s účinností od 7.11.2003 se pozastavuje v souladu se §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů odkupování podílových listů fondu investAGe a.s. investiční společnost AG 2000 FOND otevřený podílový fond (dále jen“fond“).

Od 31.10.2003 je po udělení předchozího souhlasu Komisí pro cenné papíry novým 100% akcionářem společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. společnost J&T FINANCE GROUP, a.s., IČ: 31391087, se sídlem Lamačská cesta 3, 841 04, Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v obchodnom registru Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 802/B.

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. oznamuje v souladu s §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb., že pozastavuje odkupování podílových listů fondů J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – P otevřený podílový fond peněžního trhu (dále jen „PERSPEKTIVA - P“) a J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen „PERSPEKTIVA“), a to s účinností od 27.10.2003.

Představenstva společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 a investAGe, a.s. investiční společnost, identifikační číslo 43875408, se sídlem Opletalova 33/960, Praha 1, 110 00, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1133, s doručovací adresou Pobřežní 14, Praha 8, 168 00, tímto oznamují

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto oznamuje, že obnovuje odkupování podílových listů J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále také přejímající podílový fond) s účinností od 10.9.2003.

Předseda představenstva J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 14, Pobřežní 3, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, rozhodl, že společnost u fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. bude v období od 10.9.2003, kdy bude obnoveno obchodování s podílovými listy na základě ocenění ke dni 8.9.2003, stanovovat i nadále aktuální hodnotu podílového listu platnou pro více dní a to až do odvolání.

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto oznamuje, že pozastavuje odkupování podílových listů fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T Asset Management, investiční společnost a.s. (dále také přejímající podílový fond) s účinností od 11.8.2003.

Představenstva společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 a investAGe, a.s. investiční společnost, identifikační číslo 43875408, se sídlem Opletalova 33/960, Praha 1, 110 00, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1133, s doručovací adresou Pobřežní 14, Praha 8, 168 00, tímto oznamují v souladu s rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/78/2003/1 ze dne 26. června 2003, které nabylo právní moci dne 28.7.2003, že Komise pro cenné papíry v souladu s ustanovením §35f odst. 3 zákona 248/1992 Sb., udělila povolení ke sloučení podílového fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T Asset Management, investiční společnost a.s. (dále také přejímající podílový fond) s podílovými fondy:

Investiční společnost investAGe oznamuje, že s účinností od 6.8.2003 se pozastavuje odkupování podílových listů fondu investAGe a.s. investiční společnost AG 2000 FOND otevřený podílový fond (dále jen“fond“).

Představenstvo společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 (dále jen „vyhlašovatel“) jako obhospodařovatel fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond (dále jen „fond“)

vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž o návrh na uzavření smlouvy o úplatném převodu následujících cenných papírů z portfolia fondu:

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 14, Pobřežní 3, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, rozhodlo, že společnost u fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T Asset Management, investiční společnost a.s. bude v období od 7.7.2003 stanovovat aktuální hodnotu podílového listu platnou pro více dní.

S účinností od 9.6.2003 je vstupní přirážka při nákupu podílových listů fondu J&T AM EURO stanovena ve výši 4% bez ohledu na objem investovaných prostředků.

Z důvodu schválené změny statutu fondu J&T AM PERSPEKTIVA-S, který vstoupí v platnost dne 19.08.2003, byl ode dne 02.06.2003 snížen vstupní poplatek fondu na 0 % a platí do odvolání.

Představenstvo společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. tímto oznamuje, že v souladu s rozhodnutím Komise pro cenné papíry č. j. 41/N/43/2003/1 ze dne 14. května 2003 , které nabylo právní moci dne 21. května 2003, došlo ke změně statutu u fondu J&T Asset Management, investiční společnost a. s., PERSPEKTIVA-S smíšený otevřený podílový fond, a to s účinností ke dni 19. srpna 2003.

Komise pro cenné papíry vydala dne 14.05.2003 rozhodnutí č.j. 41/N/44/2003/2, které nabylo právní moci dne 21. května 2003, kterým povoluje vydávání podílových listů za účelem vytvoření podílového fondu s názvem J&T OPPORTUNITY SKK smíšený otevřený podílový fond, J&T Asset Management, investiční společnost a.s..

Představenstvo společnosti J&T Asset Management, investiční společnost a.s. tímto oznamuje v souladu s rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/4/2003/4 ze dne 16. dubna 2003, které nabylo právní moci dne 9. května 2003, že Komise pro cenné papíry v souladu s ustanovením §35f odst. 3 zákona 248/1992 Sb., udělila povolení ke sloučení podílového fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T Asset Management, investiční společnost a.s. (dále také přejímající podílový fond) s podílovými fondy:

Společnost J&T Asset Management, investiční společnost a.s., dříve se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, Vám tímto oznamuje, že v souladu s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. dubna 2003, které nabylo právní moci dne 6.5.2003, došlo ke změně názvu obchodní firmy a sídla společnosti

Předseda představenstva J&T Asset Management, investiční společnost a.s. rozhodl, že z důvodu technické přestávky společnosti dne 23.05.2003, bude u všech podílových fondů spravovaných společností J&T Asset Management, investiční společnost a.s., kurz podílových listů vyhlašovaný pro týden od 26.05.2003 do 01.06.2003 vyhlášen na základě ocenění fondů ke dni 21.05.2003.

Předseda představenstva J&T Asset Management, investiční společnost a.s. rozhodl, že z důvodu technické přestávky společnosti dne 09.05.2003, bude u všech podílových fondů spravovaných společností J&T Asset Management, investiční společnost a.s., kurz podílových listů vyhlašovaný pro týden od 12.05.2003 do 18.05.2003 vyhlášen na základě ocenění fondů ke dni 06.05.2003.

Předseda představentva J&T Asset Management, investiční společnost a.s. rozhodl, že u fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond využívá z technických a organizačních důvodu možnosti podle článku VII. statutu fondu J&T YSE a v souladu se statutem bude nadále stanovovat aktuální hodnotu podílového listu platnou pro více dní a to pro dny od 28.04.2003 až do odvolání.