Aktuality

Komise pro cenné papíry vydala dne 14.05.2003 rozhodnutí č.j. 41/N/44/2003/2, které nabylo právní moci dne 21. května 2003, kterým povoluje vydávání podílových listů za účelem vytvoření podílového fondu s názvem J&T OPPORTUNITY SKK smíšený otevřený podílový fond, J&T Asset Management, investiční společnost a.s..

Představenstvo společnosti J&T Asset Management, investiční společnost a.s. tímto oznamuje v souladu s rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/4/2003/4 ze dne 16. dubna 2003, které nabylo právní moci dne 9. května 2003, že Komise pro cenné papíry v souladu s ustanovením §35f odst. 3 zákona 248/1992 Sb., udělila povolení ke sloučení podílového fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T Asset Management, investiční společnost a.s. (dále také přejímající podílový fond) s podílovými fondy:

Společnost J&T Asset Management, investiční společnost a.s., dříve se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, Vám tímto oznamuje, že v souladu s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. dubna 2003, které nabylo právní moci dne 6.5.2003, došlo ke změně názvu obchodní firmy a sídla společnosti

Předseda představenstva J&T Asset Management, investiční společnost a.s. rozhodl, že z důvodu technické přestávky společnosti dne 23.05.2003, bude u všech podílových fondů spravovaných společností J&T Asset Management, investiční společnost a.s., kurz podílových listů vyhlašovaný pro týden od 26.05.2003 do 01.06.2003 vyhlášen na základě ocenění fondů ke dni 21.05.2003.

Předseda představenstva J&T Asset Management, investiční společnost a.s. rozhodl, že z důvodu technické přestávky společnosti dne 09.05.2003, bude u všech podílových fondů spravovaných společností J&T Asset Management, investiční společnost a.s., kurz podílových listů vyhlašovaný pro týden od 12.05.2003 do 18.05.2003 vyhlášen na základě ocenění fondů ke dni 06.05.2003.

Předseda představentva J&T Asset Management, investiční společnost a.s. rozhodl, že u fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond využívá z technických a organizačních důvodu možnosti podle článku VII. statutu fondu J&T YSE a v souladu se statutem bude nadále stanovovat aktuální hodnotu podílového listu platnou pro více dní a to pro dny od 28.04.2003 až do odvolání.

Představenstva společností J&T Asset Management, investiční společnost a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, s doručovací adresou Pobřežní 14, Praha 8, 168 00, a investAGe, a.s. investiční společnost, identifikační číslo 43875408, se sídlem Opletalova 33/960, Praha 1, 110 00, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1133, tímto oznamují v souladu s rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/4/2003/3, které nabylo právní moci dne 7. dubna 2003, že došlo k převedení obhospodařování fondu investAGe, a.s. investiční společnost AGb FOND otevřený podílový fond, obhospodařovaným dosud společností investAGe, a.s. investiční společnost na společnost J&T Asset Management, investiční společnost a.s.

Rozhodnutím Komise pro cenné papíry, které nabylo právní moci dne 7. dubna 2003, došlo k převodu obhospodařování otevřeného podílového fondu AGb FOND společnosti investAGe, a.s. investiční společnost, do správy J&T Asset Management, investiční společnost, a. s..

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje, že u fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., EURO růstový otevřený podílový fond využívá možnosti podle článku VI. statutu fondu J&T EURO a v souladu se statutem stanoví aktuální hodnotu podílového listu platnou pro více dní a to pro dny od 1.4.2003 až do odvolání.

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje v souladu se §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, že obnovuje odkupování podílových listů fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – S smíšený otevřený podílový fond s účinností od 31.3.2003.

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje v souladu se §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, že pozastavuje odkupování podílových listů fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – S smíšený otevřený podílový fond s účinností od 17.3.2003.

Od 13.2.2003 včetně jsou vstupní poplatky při nákupu otevřených podílových fondů obhospodařovaných investiční společností investAGe, a.s. AG7 FOND, AG2000 FOND a AGb FOND nulové.

Od 23.01.2003 probíhá akce "Prodej podílových listů fondu J&T AM PERSPEKTIVA-P bez poplatků".

J&T Asset Management, investiční společnost, a. s. oznamuje završení procesu vyrovnání ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje, že u fondů J&T Asset Management, investiční společnost a.s., EURO růstový otevřený podílový fond a J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond využívá možnosti podle článku VI. statutu fondu J&T EURO a článku VII. statutu fondu J&T YSE a v souladu se statuty stanoví aktuální hodnotu podílového listu platnou pro více dní a to pro dny od 6.1.2003 až do 12.1.2003.

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, s doručovací adresou Pobřežní 14, Praha 8, 186 00, oznamuje, že přeruší vyhlašování kurzů podílových listů, jejich prodej a odkup ve dnech 30. prosince 2002 - 5. ledna 2003 včetně.

Na základě rozhodnutí představenstva společnosti, bude pozastaveno odkupování podílových listů všech otevřených podílových fondů obhospodařovaných investiční společností investAGe v období od 23. prosince 2002 do 5. ledna 2003 včetně.

(V Praze 9. 12. 2002) Dnes bylo dovršeno mimosoudní narovnání mezi fondem investAGe AGb FOND (dříve AGB, investiční fond II, a. s.), ČSOB jako právním nástupcem IPB a Agrobankou. Na základě dohody z června 2002 bylo připsáno na účet fondu 885 mil. Kč.

investAGe, a.s. investiční společnost rozhodla v souladu s §13 zákona č. 248/1992 Sb. o obnovení odkupování podílových listů fondu investAGe, a.s. investiční společnost AGb FOND otevřený podílový fond počínaje dnem 9. prosince 2002.

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje v souladu se statuty a s §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, že obnovilo odkupování podílových listů a zveřejňování hodnoty podílových listů níže uvedených podílových fondů a to s účinností od 09. 12. 2002.