Aktuality

Od 31.10.2003 je po udělení předchozího souhlasu Komisí pro cenné papíry novým 100% akcionářem společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. společnost J&T FINANCE GROUP, a.s., IČ: 31391087, se sídlem Lamačská cesta 3, 841 04, Bratislava, Slovenská republika, zapsaná v obchodnom registru Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 802/B.

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s. oznamuje v souladu s §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb., že pozastavuje odkupování podílových listů fondů J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – P otevřený podílový fond peněžního trhu (dále jen „PERSPEKTIVA - P“) a J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen „PERSPEKTIVA“), a to s účinností od 27.10.2003.

Představenstva společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 a investAGe, a.s. investiční společnost, identifikační číslo 43875408, se sídlem Opletalova 33/960, Praha 1, 110 00, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1133, s doručovací adresou Pobřežní 14, Praha 8, 168 00, tímto oznamují

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto oznamuje, že obnovuje odkupování podílových listů J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále také přejímající podílový fond) s účinností od 10.9.2003.

Předseda představenstva J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 14, Pobřežní 3, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, rozhodl, že společnost u fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. bude v období od 10.9.2003, kdy bude obnoveno obchodování s podílovými listy na základě ocenění ke dni 8.9.2003, stanovovat i nadále aktuální hodnotu podílového listu platnou pro více dní a to až do odvolání.

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, tímto oznamuje, že pozastavuje odkupování podílových listů fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T Asset Management, investiční společnost a.s. (dále také přejímající podílový fond) s účinností od 11.8.2003.

Představenstva společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 a investAGe, a.s. investiční společnost, identifikační číslo 43875408, se sídlem Opletalova 33/960, Praha 1, 110 00, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1133, s doručovací adresou Pobřežní 14, Praha 8, 168 00, tímto oznamují v souladu s rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/78/2003/1 ze dne 26. června 2003, které nabylo právní moci dne 28.7.2003, že Komise pro cenné papíry v souladu s ustanovením §35f odst. 3 zákona 248/1992 Sb., udělila povolení ke sloučení podílového fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T Asset Management, investiční společnost a.s. (dále také přejímající podílový fond) s podílovými fondy:

Investiční společnost investAGe oznamuje, že s účinností od 6.8.2003 se pozastavuje odkupování podílových listů fondu investAGe a.s. investiční společnost AG 2000 FOND otevřený podílový fond (dále jen“fond“).

Představenstvo společností J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 14/297, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850 (dále jen „vyhlašovatel“) jako obhospodařovatel fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond (dále jen „fond“)

vyhlašuje obchodní veřejnou soutěž o návrh na uzavření smlouvy o úplatném převodu následujících cenných papírů z portfolia fondu:

Představenstvo J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., se sídlem Praha 14, Pobřežní 3, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, rozhodlo, že společnost u fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T Asset Management, investiční společnost a.s. bude v období od 7.7.2003 stanovovat aktuální hodnotu podílového listu platnou pro více dní.

S účinností od 9.6.2003 je vstupní přirážka při nákupu podílových listů fondu J&T AM EURO stanovena ve výši 4% bez ohledu na objem investovaných prostředků.

Z důvodu schválené změny statutu fondu J&T AM PERSPEKTIVA-S, který vstoupí v platnost dne 19.08.2003, byl ode dne 02.06.2003 snížen vstupní poplatek fondu na 0 % a platí do odvolání.

Představenstvo společnosti J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. tímto oznamuje, že v souladu s rozhodnutím Komise pro cenné papíry č. j. 41/N/43/2003/1 ze dne 14. května 2003 , které nabylo právní moci dne 21. května 2003, došlo ke změně statutu u fondu J&T Asset Management, investiční společnost a. s., PERSPEKTIVA-S smíšený otevřený podílový fond, a to s účinností ke dni 19. srpna 2003.

Komise pro cenné papíry vydala dne 14.05.2003 rozhodnutí č.j. 41/N/44/2003/2, které nabylo právní moci dne 21. května 2003, kterým povoluje vydávání podílových listů za účelem vytvoření podílového fondu s názvem J&T OPPORTUNITY SKK smíšený otevřený podílový fond, J&T Asset Management, investiční společnost a.s..

Představenstvo společnosti J&T Asset Management, investiční společnost a.s. tímto oznamuje v souladu s rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/4/2003/4 ze dne 16. dubna 2003, které nabylo právní moci dne 9. května 2003, že Komise pro cenné papíry v souladu s ustanovením §35f odst. 3 zákona 248/1992 Sb., udělila povolení ke sloučení podílového fondu J&T PERSPEKTIVA smíšený otevřený podílový fond, J&T Asset Management, investiční společnost a.s. (dále také přejímající podílový fond) s podílovými fondy:

Společnost J&T Asset Management, investiční společnost a.s., dříve se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, Vám tímto oznamuje, že v souladu s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 3. dubna 2003, které nabylo právní moci dne 6.5.2003, došlo ke změně názvu obchodní firmy a sídla společnosti

Předseda představenstva J&T Asset Management, investiční společnost a.s. rozhodl, že z důvodu technické přestávky společnosti dne 23.05.2003, bude u všech podílových fondů spravovaných společností J&T Asset Management, investiční společnost a.s., kurz podílových listů vyhlašovaný pro týden od 26.05.2003 do 01.06.2003 vyhlášen na základě ocenění fondů ke dni 21.05.2003.

Předseda představenstva J&T Asset Management, investiční společnost a.s. rozhodl, že z důvodu technické přestávky společnosti dne 09.05.2003, bude u všech podílových fondů spravovaných společností J&T Asset Management, investiční společnost a.s., kurz podílových listů vyhlašovaný pro týden od 12.05.2003 do 18.05.2003 vyhlášen na základě ocenění fondů ke dni 06.05.2003.

Předseda představentva J&T Asset Management, investiční společnost a.s. rozhodl, že u fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond využívá z technických a organizačních důvodu možnosti podle článku VII. statutu fondu J&T YSE a v souladu se statutem bude nadále stanovovat aktuální hodnotu podílového listu platnou pro více dní a to pro dny od 28.04.2003 až do odvolání.

Představenstva společností J&T Asset Management, investiční společnost a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, s doručovací adresou Pobřežní 14, Praha 8, 168 00, a investAGe, a.s. investiční společnost, identifikační číslo 43875408, se sídlem Opletalova 33/960, Praha 1, 110 00, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1133, tímto oznamují v souladu s rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/4/2003/3, které nabylo právní moci dne 7. dubna 2003, že došlo k převedení obhospodařování fondu investAGe, a.s. investiční společnost AGb FOND otevřený podílový fond, obhospodařovaným dosud společností investAGe, a.s. investiční společnost na společnost J&T Asset Management, investiční společnost a.s.