Aktuality

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje v souladu se statuty a s §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, že obnovilo odkupování podílových listů a zveřejňování hodnoty podílových listů níže uvedených podílových fondů a to s účinností od 09. 12. 2002.

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje, že fondy J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond a J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond se v souladu s rozhodnutími Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/124/2002/3 a č.j. 41/N/125/2002/3, ze dne 19.11.2002 slučují s fondem J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA - S smíšený otevřený podílový fond, přičemž statut přejímajícího fondu zůstává nezměněn.

Představenstvo společnosti J&T Asset Management, investiční společnost a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, s doručovací adresou Pobřežní 14, Praha 8, 168 00 tímto oznamuje, že v souladu s rozhodnutím prezídia Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/93/2002/4 ze dne 13. září 2002, které nabylo právní moci dne 23. září 2002, byly změněny statuty níže uvedených podílových fondů a to s účinností ke dni 18.11.2002.

J&T Asset Management, investiční společnost, a. s. oznamuje, že ve fondu YSE akcionářů, NEWTON Investment - investiční společnost, a. s., balancovaný otevřený podílový fond, který přešel pod její správu v souladu s rozhodnutím prezídia Komise pro cenné papíry o převodu obhospodařování všech podílových fondů investiční společnosti NEWTON Investment – investiční společnost, a. s., do správy J&T Asset Management, investiční společnost, a. s. byla úspěšně uspokojena peněžitým plněním pohledávka ve výši 23.858.624,80 Kč, která je součástí vyrovnávacího řízení ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

V posledních dnech jsme v médiích zaznamenali značně zavádějící a nepravdivé informace, které se jako na svůj zdroj odkazují na Komisi pro cenné papíry, a které ve svém důsledku hrubým způsobem poškozují dobré jméno investiční společnosti investAGe a osob, které jednají či jednali jejím jménem.

Představenstva společností J&T Asset Management, investiční společnost a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, s doručovací adresou Pobřežní 14, Praha 8, 168 00, a NEWTON Investment – investiční společnost, a. s., se sídlem Politických vězňů 10/912, 110 00 Praha 1, IČ: 25 71 71 89, společnost je vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B.5679, tímto oznamují v souladu s rozhodnutím prezídia Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/93/2002/4 ze dne 13. září 2002, které nabylo právní moci dne 23. září 2002, že na společnost J&T Asset Management, investiční společnost a.s. bylo převedeno obhospodařování níže uvedených podílových fondů:

Rozhodnutím prezídia Komise pro cenné papíry, které nabylo právní moci dne 23. září 2002, došlo k převodu obhospodařování všech podílových fondů investiční společnosti NEWTON Investment – investiční společnost, a. s., do správy J&T Asset Management, investiční společnost, a. s. (viz příloha).

Věc: Rozhodnutí o pozastavení odkupování podílových listů

investAGe, a.s. investiční společnost rozhodla v souladu s §13 zákona č. 248/1992 Sb. o pozastavení odkupování podílových listů fondu investAGe, a.s. investiční společnost AGb FOND otevřený podílový fond počínaje dnem 16. září 2002.

Investiční společnosti J&T Asset Management a investAGe obnovují ke dni 5.9.2002 prodej a odkup u všech fondů J&T AM PERSPEKTIVA a fondů AG7 FOND a AG2000 FOND.

V souvislosti s výpadkem elektrické energie způsobeným záplavami, investiční společnosti J&T ASSET MANAGEMENT a investAGe pozastavují nákup a odkup podílových listů.

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje v souladu se §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, že obnovuje odkupování podílových listů fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – P otevřený podílový fond peněžního trhu s účinností od 12. 8. 2002.

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje v souladu se §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, že obnovuje odkupování podílových listů fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – S smíšený otevřený podílový fond s účinností od 5. 8. 2002.

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznámila dne 26.7.2002 v souladu se §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, že pozastavila odkupování podílových listů fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – P otevřený podílový fond peněžního trhu s účinností od 29.7.2002.

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje v souladu se §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, že pozastavuje odkupování podílových listů fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – P otevřený podílový fond peněžního trhu a fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – S smíšený otevřený podílový fond s účinností od 29.7.2002.

Od 1.7.2002 nákup podílových listů fondů J&T AM PERSPEKTIVA a fondu investAGe AG7 již s poplatky . U fondu investAGe AG2000 nadále nákup podílových listů bez vstupní přirážky, podílník hradí pouze poplatek Střediska cenných papírů.

Od 15.04.2002 probíhá akce "Prodej podílových listů bez poplatků". Akce je vyhlášena pro fondy AG7 FOND, AG2000 FOND a fondy J&T AM PERSPEKTIVA.

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje v souladu se §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, že pozastavuje odkupování podílových listů fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – P otevřený podílový fond peněžního trhu s účinností od 8.4.2002.

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje v souladu se §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, že obnovuje odkupování podílových listů fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – S smíšený otevřený podílový fond s účinností od 28.3.2002.

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje v souladu se §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, že pozastavuje odkupování podílových listů fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – S smíšený otevřený podílový fond s účinností od 25.3.2002.

Dne 6.2. 2002 nabylo právní moci usnesení o výmazu Zemědělského investičního fondu VYSOČINA, a.s. Důvodem je jeho transformace na otevřený podílový fond, který bude nadále spravován pod názvem J&T Asset Management, investiční společnost, a. s., VYSOČINA – otevřený podílový fond.