Aktuality

Představenstva společností J&T Asset Management, investiční společnost a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, s doručovací adresou Pobřežní 14, Praha 8, 168 00, a investAGe, a.s. investiční společnost, identifikační číslo 43875408, se sídlem Opletalova 33/960, Praha 1, 110 00, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1133, tímto oznamují v souladu s rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/4/2003/3, které nabylo právní moci dne 7. dubna 2003, že došlo k převedení obhospodařování fondu investAGe, a.s. investiční společnost AGb FOND otevřený podílový fond, obhospodařovaným dosud společností investAGe, a.s. investiční společnost na společnost J&T Asset Management, investiční společnost a.s.

Rozhodnutím Komise pro cenné papíry, které nabylo právní moci dne 7. dubna 2003, došlo k převodu obhospodařování otevřeného podílového fondu AGb FOND společnosti investAGe, a.s. investiční společnost, do správy J&T Asset Management, investiční společnost, a. s..

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje, že u fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., EURO růstový otevřený podílový fond využívá možnosti podle článku VI. statutu fondu J&T EURO a v souladu se statutem stanoví aktuální hodnotu podílového listu platnou pro více dní a to pro dny od 1.4.2003 až do odvolání.

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje v souladu se §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, že obnovuje odkupování podílových listů fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – S smíšený otevřený podílový fond s účinností od 31.3.2003.

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje v souladu se §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, že pozastavuje odkupování podílových listů fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA – S smíšený otevřený podílový fond s účinností od 17.3.2003.

Od 13.2.2003 včetně jsou vstupní poplatky při nákupu otevřených podílových fondů obhospodařovaných investiční společností investAGe, a.s. AG7 FOND, AG2000 FOND a AGb FOND nulové.

Od 23.01.2003 probíhá akce "Prodej podílových listů fondu J&T AM PERSPEKTIVA-P bez poplatků".

J&T Asset Management, investiční společnost, a. s. oznamuje završení procesu vyrovnání ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje, že u fondů J&T Asset Management, investiční společnost a.s., EURO růstový otevřený podílový fond a J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond využívá možnosti podle článku VI. statutu fondu J&T EURO a článku VII. statutu fondu J&T YSE a v souladu se statuty stanoví aktuální hodnotu podílového listu platnou pro více dní a to pro dny od 6.1.2003 až do 12.1.2003.

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, s doručovací adresou Pobřežní 14, Praha 8, 186 00, oznamuje, že přeruší vyhlašování kurzů podílových listů, jejich prodej a odkup ve dnech 30. prosince 2002 - 5. ledna 2003 včetně.

Na základě rozhodnutí představenstva společnosti, bude pozastaveno odkupování podílových listů všech otevřených podílových fondů obhospodařovaných investiční společností investAGe v období od 23. prosince 2002 do 5. ledna 2003 včetně.

(V Praze 9. 12. 2002) Dnes bylo dovršeno mimosoudní narovnání mezi fondem investAGe AGb FOND (dříve AGB, investiční fond II, a. s.), ČSOB jako právním nástupcem IPB a Agrobankou. Na základě dohody z června 2002 bylo připsáno na účet fondu 885 mil. Kč.

investAGe, a.s. investiční společnost rozhodla v souladu s §13 zákona č. 248/1992 Sb. o obnovení odkupování podílových listů fondu investAGe, a.s. investiční společnost AGb FOND otevřený podílový fond počínaje dnem 9. prosince 2002.

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje v souladu se statuty a s §13 odst. 4 zákona 248/1992 Sb. ze dne 28. dubna 1992 o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů, že obnovilo odkupování podílových listů a zveřejňování hodnoty podílových listů níže uvedených podílových fondů a to s účinností od 09. 12. 2002.

Představenstvo J&T Asset Management, investiční společnost a.s. oznamuje, že fondy J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond a J&T Asset Management, investiční společnost a.s., KONZERVATIVNÍ otevřený podílový fond se v souladu s rozhodnutími Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/124/2002/3 a č.j. 41/N/125/2002/3, ze dne 19.11.2002 slučují s fondem J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA - S smíšený otevřený podílový fond, přičemž statut přejímajícího fondu zůstává nezměněn.

Představenstvo společnosti J&T Asset Management, investiční společnost a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, s doručovací adresou Pobřežní 14, Praha 8, 168 00 tímto oznamuje, že v souladu s rozhodnutím prezídia Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/93/2002/4 ze dne 13. září 2002, které nabylo právní moci dne 23. září 2002, byly změněny statuty níže uvedených podílových fondů a to s účinností ke dni 18.11.2002.

J&T Asset Management, investiční společnost, a. s. oznamuje, že ve fondu YSE akcionářů, NEWTON Investment - investiční společnost, a. s., balancovaný otevřený podílový fond, který přešel pod její správu v souladu s rozhodnutím prezídia Komise pro cenné papíry o převodu obhospodařování všech podílových fondů investiční společnosti NEWTON Investment – investiční společnost, a. s., do správy J&T Asset Management, investiční společnost, a. s. byla úspěšně uspokojena peněžitým plněním pohledávka ve výši 23.858.624,80 Kč, která je součástí vyrovnávacího řízení ČKD PRAHA HOLDING, a.s.

V posledních dnech jsme v médiích zaznamenali značně zavádějící a nepravdivé informace, které se jako na svůj zdroj odkazují na Komisi pro cenné papíry, a které ve svém důsledku hrubým způsobem poškozují dobré jméno investiční společnosti investAGe a osob, které jednají či jednali jejím jménem.

Představenstva společností J&T Asset Management, investiční společnost a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 186 00, identifikační číslo: 47672684, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5850, s doručovací adresou Pobřežní 14, Praha 8, 168 00, a NEWTON Investment – investiční společnost, a. s., se sídlem Politických vězňů 10/912, 110 00 Praha 1, IČ: 25 71 71 89, společnost je vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B.5679, tímto oznamují v souladu s rozhodnutím prezídia Komise pro cenné papíry č.j. 41/N/93/2002/4 ze dne 13. září 2002, které nabylo právní moci dne 23. září 2002, že na společnost J&T Asset Management, investiční společnost a.s. bylo převedeno obhospodařování níže uvedených podílových fondů:

Rozhodnutím prezídia Komise pro cenné papíry, které nabylo právní moci dne 23. září 2002, došlo k převodu obhospodařování všech podílových fondů investiční společnosti NEWTON Investment – investiční společnost, a. s., do správy J&T Asset Management, investiční společnost, a. s. (viz příloha).