Aktuality

Dne 28.1.2001 nabylo právní moci usnesení o výmazu Investičního fondu Bohemia dopravy - Komenius, a.s. Důvodem je jeho transformace na otevřený podílový fond, který bude nadále spravován pod názvem J&T Asset Management, investiční společnost, a. s., KOMENIUS – otevřený podílový fond.

Představenstvo investiční společnosti J&T Asset Management rozhodlo o obnovení odkupování podílových listů otevřených podílových fondů soustředěných do rodiny fondů J&T AM Perspektiva s účinností od pondělí 24. září 2001.

Otevřený podílový fond ARNOLD, který je od roku 1999 ve správě investiční společnosti J&T Asset Management byl se souhlasem Komise pro cenné papíry sloučen s podílovým fondem J&T AM PERSPEKTIVA-S smíšený otevřený podílový fond.

Nového strategického partnera získala investiční společnost investAGe. Stala se jím investiční společnost J&T Asset Management, člen finanční skupiny J&T, která touto akvizicí posílila svou pozici na poli kolektivního investování.

Nabytím právní moci vstoupil od 13. července v platnost souhlas Komise pro cenné papíry se sloučením otevřeného podílového fondu Present Progres s podílovým fondem J&T Asset Management PERSPEKTIVA-S smíšený otevřený podílový fond.

Investiční společnost J&T Asset Management v souladu s rozhodnutím Komise pro cenné papíry a usnesením soudu dokončila přeměnu investičního fondu Present Progres na otevřený podílový fond s názvem J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PRESENT PROGRES - otevřený podílový fond.

Nabytím právní moci vstoupil od 20. dubna v platnost souhlas Komise pro cenné papíry se sloučením otevřeného podílového fondu MIDRUF s podílovým fondem J&T AM PERSPEKTIVA-S smíšený otevřený podílový fond.

Otevřený podílový fond CORUS GARANT, který obhospodařuje od roku 1999 investiční společnost J&T Asset Management, je připraven na základě uděleného souhlasu Komise pro cenné papíry ke sloučení s podílovým fondem J&T AM PERSPEKTIVA - P otevřený podílový fond peněžního trhu.

Přes řadu legislativních problémů probíhá v investičních společnostech přeměna investičních fondů vzniklých v kupónové privatizaci na otevřené podílové fondy.
Investiční společnosti J&T Asset Management od poloviny loňského roku Komise pro cenné papíry schválila přeměnu už 11 fondů,  které postupně vytváří rodinu otevřených podílových fondů J&T AM PERSPEKTIVA.

Komise pro cenné papíry udělila dne 15. 11. 2000 povolení ke sloučení podílového fondu J&T Asset Management, investiční společnost a.s., COOP 94 - otevřený podílový fond (dále také slučovaný podílový fond) s podílovým fondem J&T Asset Management, investiční společnost a.s., PERSPEKTIVA - A globální akciový otevřený podílový fond (dále také přejímající podílový fond).

Rodina otevřených podílových fondů J&T Asset Management PERSPEKTIVA je vytvořena.

Komise pro cenné papíry povolila otevření bývalého Veletržního uzavřeného podílového fondu, spravovaného investiční společností J&T Asset Management (J&T AM). Nově vzniklý subjekt se stane prvním z pilířů rodiny otevřených podílových fondů, kterou J&T AM vytváří. Rodina fondů skupiny J&T AM PERSPEKTIVA bude vytvořena z celkem 14 fondů s majetkem kolem 1,4 miliardy korun, které v současné době J&T Asset Management spravuje.