J&T OPPORTUNITY CZK

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473576

ISIN CDCP: CZ0008473345 (770000000768)

Min. investiční horizont: 3 roky

  

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u Komerční banky:

27-5867060287/0100

IBAN:  CZ62 0100 0000 2758 6706 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Upozornění: od 1.1.2018 dochází ke změně úplaty obhospodařovatele - více...

Charakteristika fondu

Fond investuje převážně do instrumentů s vyšším investorským rizikem a výrazně vyšším potenciálem růstu s cílem dosáhnout dlouhodobě vysokého výnosu při akceptaci vyššího kombinovaného rizika domácích i světových akciových a dluhopisových trhů. Vzájemný poměr jednotlivých složek aktiv v podílovém fondu není stanoven a je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, mají vyšší sklon k riziku, investují dlouhodobě a jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 26.03.2019

Období %
1 měsíc 0.67 %
3 měsíce 7.35 %
6 měsíců -2.62 %
1 rok -0.29 %
od zahájení činnosti (p.a.) 5.07 %
k min. IH (p.a.) 11.04 %
Období %
2013 2.43 %
2014 6.16 %
2015 2.99 %
2016 7.56 %
2017 19.03 %
2018 -3.71 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 26.03.2019

Struktura majetku k datu 20.03.2019

Struktura aktiv k datu 28.02.2019

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 254,868.45
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 85,317.39
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 55,317.39
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 30,000.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 0.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 0.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 168,402.29
Akcie 168,402.29
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 1,148.78
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 28.02.2019

Cenný papír %
CEZ 19.14 %
MONETA Money Bank, a.s. 11.01 %
CETV 7.80 %
AVAST PLC-WI 7.08 %
RWE AG 6.51 %
BNP Paribas SA 6.37 %
VOESTALPINE AG 2.47 %
KOMERČNÍ BANKA 2.11 %
Twitter Inc 1.91 %
FREEPORT MCMORAN INC 1.71 %
Vienna Insurance Group AG Wiener 1.06 %
OAO GAZPROM 1.05 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 2.2019

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
788 105 2 036 979,00 22 146 56 860,00

Komentář portfolio managera k datu 28.02.2019

V únoru 2019 pokračovaly akciové trhy v pozitivní náladě a navázaly na příznivý začátek roku. Akciové indexy odmazaly ztráty z prosince, pohybují se okolo +10%ního zhodnocení za 2019. V čele se drží čínské akcie, které jsou pokropeny živou vodou díky příznivým komentářům amerického prezidenta o pokroku v americko-čínských jednáních. Plus jsme si připsali i na našem fondu, a to +2,41%, od začátku roku tak zhodnocuje naše portfolio o +9,36%. Velmi pozitivně na trhy opravdu působily komentáře amerického prezidenta Trumpa, který informoval přes svůj twitterový účet o progresu v jednání s Čínou. Také výsledková sezóna na americkém trhu byla vesměs pozitivní, to na evropských akciích se objevilo i zklamání z výsledků – automobilky, Voestalpine i některé bankovní tituly. Z domácích titulů naopak velmi silná čísla předvedly jak Moneta, tak Erste Bank, příjemně překvapilo i CETV. V rámci jednání Monety o převzetí Air Bank a Home Creditu CZ+SK nedošlo s protistranou k dohodě, což řada investorů přijala pozitivně a posunula cenu Monety k 80 korunové hranici. Obnovila se vidina silnější dividendy i v příštím roce. Naopak zcela bez posunu směrem vzhůru zůstává zatím Čez, kde nadále pokračuje obava zahraničí z výstavby jaderných bloků. Nové informace z vlády hovoří o smlouvě mezi Čezem a státem pro přípravu tendru a jeho nové vypsání někdy na přelomu 2023/2024 – reálně jde opět o odložení rozhodnutí, protože si nikdo nechce potenciálně ztrátový projekt vzít na starost. Podle našeho názoru k výstavbě za současných podmínek nedojde, a vnímáme veliký diskont v ceně Čezu vůči ceně elektřiny a konkurenty v regionu – tento diskont by se měl zmenšovat. Důležité budou i odhady čísel na rok 2019 při zveřejnění výsledků za 2018 – to považuji za klíčové pro nejbližší vývoj. Zůstávám pro růst provozního zisku na 2019 optimistický, proto jsme na Čezu nakoupeni poblíž maximálního limitu. V únoru jsme zcela odprodali Apple při ceně nad 170 USD, snížili jsme váhu VIG, KB a po růstu ke konci měsíci i mírně na CETV. Naopak jsme doplnili pozici právě na Čezu, nakupovali jsme na rozumných cenách Freeport a zvedli jsme výrazněji váhu BNP Paribas, když došlo k otočce na sentimentu evropských bank. Akcie obchodované v EUR jsou zajištěny forwardovým prodejem do CZK, jsme mírně otevřeni short EUR vůči domácí Kč. Dolarové i librové pozice (Avast) jsou drženy long bez měnového zajištění. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. Hotovost fondu na konci měsíce činila mírně nad 30% portfolia fondu. Fond nevlastní žádné podílové listy. Fond nevlastní žádné směnky.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 26.03.2019

Rizikovost fondu
vysoká
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473576
ISIN CDCP
CZ0008473345 (770000000768)
Bloomberg
JTAMOPC CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Ing. Michal Semotán
Datum zahájení činnosti
29.05.2000
Vlastní kapitál celkem
255 051 367,00
Aktuální hodnota PL
2,6402
Změna aktuální hodnoty PL
0,91 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
5,00 %
Max. výstupní poplatek
10,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc