J&T PERSPEKTIVA

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473592

ISIN CDCP: CZ0008473352 (770000000974)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

27-9424750287/0100

IBAN:  CZ27 0100 0000 2794 2475 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je zaměřen především na akcie a dluhové cenné papíry, a to i s vyšším investorským rizikem, na instrumenty peněžního trhu, termínované vklady a další investiční příležitosti. Vybrané cenné papíry a měny zajišťuje proti riziku nepříznivého vývoje kurzu, a to zejména termínovými obchody. Ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv, fond nemá stanovenou strategickou alokaci aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 20.11.2017

Období %
1 měsíc 0.43 %
3 měsíce 1.55 %
6 měsíců 2.96 %
1 rok 5.30 %
od zahájení činnosti (p.a.) 11.50 %
k min. IH (p.a.) 3.41 %
Období %
2011 -0.82 %
2012 3.93 %
2013 3.36 %
2014 1.21 %
2015 2.63 %
2016 3.27 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 20.11.2017

Struktura majetku k datu 15.11.2017

Struktura aktiv k datu 31.10.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 1,201,596.00
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 215,229.00
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 215,229.00
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 846,734.00
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 846,734.00
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 137,822.00
Akcie 137,822.00
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 1,811.00
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.10.2017

Cenný papír %
JTFIGR 4% 07/18/2022 11.32 %
Smenka EPI CZK 5,55 20180803 - PER 7.14 %
TMR 6.96 %
EPH 4,2% 30/9/2018 6.29 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 5.97 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 5.46 %
TMR 6% 5/2/2021 4.67 %
RMS Mezzanine 4.25 %
EPH Financing SK 3,50% 28/8/2020 4.18 %
CPI 4,65% 6/11/2022 4.09 %
EPH 3,50% 9/6/2020 2.98 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 2.83 %
JTFIGR 3,00/2019 2.50 %
Leonardo 1,5% 7/6/2024 2.21 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 2.07 %
Unicapital Energy 5,1% 28/12/2020 1.57 %
MND VAR 13/11/2022 1.50 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.44 %
CEMEX 4,625% 15/6/2024 1.40 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 1.32 %
CPI Finance Slovakia 5,85% 16/4/2018 1.15 %
Volkswagen 2,7% perp 1.12 %
Ineos 2,125 % 15/11/2025 1.07 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 0.78 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 10.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
2 963 21 486,00 79 819 574 825,00

Komentář portfolio managera k datu 30.09.2017

V průběhu celého třetího čtvrtletí byla postupně odprodávána část pozice v akciích TMR. Počátkem července byly prodány dluhopisy CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022, dále dluhopisy JTFG 5,2% 15/09/2017. Následně byly nakoupeny dluhopisy Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 a JTSEC 6,25% 22/10/2018 a JTFIGR 4% 07/18/2022. V dalších dnech byly postupně odprodávány dluhopisy Eurovea 4,50% 7/9/2022 a dluhopisy EPH 4,2% 30/9/2018. Byly nakoupeny dluhopisy Volkswagen 2,7% perp, Leonardo 1,5% 7/6/2024 a CEMEX 4,625% 15/6/2024. Postupně byly dokupovány dluhopisy EPH 3,50% 9/6/2020 a JTFIGR 4% 07/18/2022. I nadále byly v průběhu období prováděny zajišťovací měnové operace. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. V závěru období byly drženy největší pozice v investičních cenných papírech šesti emitentů JTFG, CPI, EPH, EUROVEA, JOJ MEDIA HOUSE a TMR a jejich souhrnný podíl činí 70,68% aktiv fondu. Hotovost fondu, vedená pouze na účtech u depozitáře na termínových vkladech, vzrostla z 2,21% na 6,67%. Z toho prostředky v české koruně vzrostly z 2,12% na 6,11%, zatímco prostředky v zahraniční měně mírně vzrostly z 0,10% na 0,56%. Podíl majetku investovaného v cenných papírech poklesl z 97,09% na 92,91%. Podíl akcií mírně poklesl z 14,70% na 14,41%. Z toho podíl majetku investovaný do tuzemských akcií mírně vzrostl z 5,51% na 6,34%, zatímco podíl v zahraničních akciích mírně poklesl z 9,19% na 8,07%. Podíl dluhopisů poklesl z 82,40% na 78,50%. Z toho podíl majetku investovaný do tuzemských dluhopisů vzrostl z 22,84% na 38,27%, zatímco podíl v zahraničních dluhopisech poklesl z 59,56% na 40,23%. Podíl majetku investovaného v směnkách (jedná se o jedinou směnku v CZK společnosti EP Industries a.s.) mírně poklesl z 6,95% na 6,89%. Prostředky fondu, denominované v české koruně, mírně vzrostly z 52,15% na 54,14%. Významná část prostředků v jiné než v referenční měně fondu je zajištěna, a to většinou forwardovým prodejem.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 20.11.2017

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473592
ISIN CDCP
CZ0008473352 (770000000974)
Bloomberg
JTAMPER CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Mgr. Miloslav Zábojník
Datum zahájení činnosti
11.01.2001
Vlastní kapitál celkem
1 224 325 017,13
Aktuální hodnota PL
7,2841
Změna aktuální hodnoty PL
0,00 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
2,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc