J&T PERSPEKTIVA*

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473592

ISIN CDCP: CZ0008473352 (770000000974)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Od 1.6.2019 je změna bankovního účtu pro zasílání investic

Účet pro zasílání investic klientů, kteří mají uzavřenou rámcovou smlouvu se společností J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,a.s.. Účet je vedený v CZK u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:

1387672163/2700

Charakteristika fondu

Fond je zaměřen především na akcie a dluhové cenné papíry, a to i s vyšším investorským rizikem, na instrumenty peněžního trhu, termínované vklady a další investiční příležitosti. Vybrané cenné papíry a měny zajišťuje proti riziku nepříznivého vývoje kurzu, a to zejména termínovými obchody. Ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv, fond nemá stanovenou strategickou alokaci aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 05.08.2020

Období %
1 měsíc 0.45 %
3 měsíce 2.07 %
6 měsíců -0.12 %
1 rok -0.07 %
od zahájení činnosti (p.a.) 9.96 %
k min. IH (p.a.) 1.56 %
Období %
2014 1.21 %
2015 2.63 %
2016 3.27 %
2017 1.97 %
2018 1.50 %
2019 2.11 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 05.08.2020

Struktura majetku k datu 05.08.2020

Struktura aktiv k datu 31.07.2020

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 1,203,621.23
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 129,533.67
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 116,783.67
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 12,750.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 922,176.65
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 14,970.49
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 907,206.16
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 139,661.29
Akcie 88,126.57
Podílové listy 51,534.72
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 12,249.62
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.07.2020

Cenný papír %
EPH 4,50% 17/3/2025 12.41 %
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 9.77 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 8.38 %
Sazka Group 4% 12/12/2022 5.51 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 5.09 %
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 4.73 %
RMS Mezzanine 4.62 %
Smenka EPI CZK 4,70 20211202 - PER 3.84 %
PPF Arena 3,125% 27/3/2026 3.34 %
J&T Energy Financing 0% 01/08/2025 3.27 %
TMR 2.42 %
NN Emerging Markets Debt (Local Bond) (F) 2.09 %
Alpha Quest 4,5% 22/12/2021 2.06 %
Lukoil Securities 3,875% 6/5/2030 1.99 %
Euronav 7,5% 31/05/2022 1.92 %
Heineken 1,25% 07/05/2033 1.83 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.64 %
MRFGBZ 7% 14/5/2026 1.63 %
Norilsk Nickel 3,375% 28/10/2024 1.54 %
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) 1.52 %
CEMEX 4,625% 15/6/2024 1.32 %
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 1.26 %
MND VAR 13/11/2022 1.22 %
JBS 6,25% 5/2/2023 1.16 %
Gazprom 2,25% 22/11/2024 1.14 %
Česká zbrojovka VAR 27/1/2022 0.76 %
BNP PARIBAS-Convertible Bond EUR - I (F) 0.72 %
CPI Property Group 1,625% 23/04/27 0.64 %
Chembulk 8% 02/02/2023 0.63 %
Teplárna Otrokovice VAR 21/12/2023 0.50 %
British American Tobacco P.L.C. 0.22 %
MONETA Money Bank, a.s. 0.16 %
Liberty One Methanol 5,3% 23/10/2023 0.00 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 7.2020

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
539 3 997,00 32 123 237 766,00

Komentář portfolio managera k datu 31.07.2020

Směr dluhopisových trhů udávali v červenci kupující, u akcií byl vývoj smíšený. Výsledková sezóna je za svou polovinou a prozatím si vede lépe USA, když překonává očekávání analytiků na tržbách i zisku. V sadě nových makrodat lze najít protichůdné signály i u předstihových indikátorů a celkově pozorujeme určité zpomalení oživení. Masivní podpora monetární politiky a příslib (dalšího) fiskálního stimulu v USA však podporují aktuální optimismus. Index dolarových high yield podnikových dluhopisů ztratil o 0,1%, obdobný evropský HY index přidal 1,8%. Během července zůstaly pozice fondu beze změny. Modifikovaná durace v červnu činila 2,3, výnos do splatnosti portfolia klesl na 3,4%. Po dynamických růstech finančních trhů může následovat technická korekce. Makrodata jsou nyní složitě predikovatelná, nicméně více než samotné hodnoty je pro trhy důležitý vzestupný trend. Proto jsme výhledově opatrnými optimisty.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 05.08.2020

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473592
ISIN CDCP
CZ0008473352 (770000000974)
Bloomberg
JTAMPER CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Manažer fondu
Ing. Marek Ševčík
Datum zahájení činnosti
11.01.2001
Vlastní kapitál celkem
1 188 448 455,58
Aktuální hodnota PL
7,4434
Změna aktuální hodnoty PL
-0,02 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
2,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc