J&T PERSPEKTIVA

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473592

ISIN CDCP: CZ0008473352 (770000000974)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

27-9424750287/0100

IBAN:  CZ27 0100 0000 2794 2475 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je zaměřen především na akcie a dluhové cenné papíry, a to i s vyšším investorským rizikem, na instrumenty peněžního trhu, termínované vklady a další investiční příležitosti. Vybrané cenné papíry a měny zajišťuje proti riziku nepříznivého vývoje kurzu, a to zejména termínovými obchody. Ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv, fond nemá stanovenou strategickou alokaci aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 29.03.2017

Období %
1 měsíc 4.79 %
3 měsíce 1.85 %
6 měsíců 2.94 %
1 rok 3.86 %
od zahájení činnosti (p.a.) 11.83 %
k min. IH (p.a.) 2.62 %
Období %
2011 -0.82 %
2012 3.93 %
2013 3.36 %
2014 1.21 %
2015 2.63 %
2016 3.27 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 29.03.2017

Struktura majetku k datu 22.03.2017

Struktura aktiv k datu 28.02.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 1,211,029.32
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 17,879.04
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 17,879.04
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 938,133.69
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 938,133.69
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 254,966.01
Akcie 254,966.01
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 50.58
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 28.02.2017

Cenný papír %
JTFG 5,2% 15/09/2017 15.87 %
EPH 4,2% 30/9/2018 14.88 %
CPI 5% 20/8/2025 9.89 %
TMR 9.60 %
Smenka EPI CZK 5,55 20180803 - PER 6.89 %
RMS Mezzanine 6.40 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 6.02 %
BHP 5.25 %
TMR 6% 5/2/2021 4.66 %
TMR 4,5% 17/12/2018 4.63 %
CPI 4,65% 11/12/2022 3.90 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 3.38 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 3.03 %
Unicapital Energy 5,1% 28/12/2020 1.51 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.48 %
CPI Finance Slovakia 5,85% 16/4/2018 1.24 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 2.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 718 11 790,00 76 391 524 110,00

Komentář portfolio managera k datu 31.12.2016

V říjnu proběhl nákup dluhopisů EPH 4,2% 30/9/2018 a Unicapital Energy 5,1% 28/12/2020. V polovině listopadu byla odprodána část akcií společnosti TMR a poté byly prodány dluhopisy EPH 4,2% 30/9/2018 a CPI 4,65% 11/12/2022. Důvodem byl výstup většího institucionálního investora. V prosinci proběhla předčasná splatnost dluhopisů Emma Delta Finance 8,5% 15/10/2017. I nadále byly v průběhu období prováděny zajišťovací měnové operace. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. V závěru roku byly největší pozice fondu v dluhopisech společností Czech Property Investments, a.s. (CPI), JTFG, Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH), JOJ MEDIA HOUSE, TMR a významné pozice v akciích emitentů TMR a BHP. Souhrnný podíl těchto šesti emitentů cenných papírů činil 86,24 % aktiv fondu. Hotovost fondu, vedená pouze na účtech u depozitáře na termínových vkladech, poklesla z 7,17% na 0,97%. Z toho prostředky v české koruně mírně poklesly z 2,84% na 0,87%, zatímco prostředky v zahraniční měně poklesly z 4,33% na 0,11%. Podíl majetku investovaného v cenných papírech vzrostl z 92,83% na 99,02%. Podíl akcií vzrostl z 16,88% na 19,96%. Z toho podíl majetku investovaný do tuzemských akcií mírně vzrostl z 2,77% na 4,65% a podíl v zahraničních akciích mírně vzrostl z 14,11% na 15,32%. Podíl dluhopisů vzrostl z 75,95% na 79,06%. Z toho podíl majetku investovaný do tuzemských dluhopisů mírně poklesl z 22,96% na 22,33%. Podíl v zahraničních dluhopisech vzrostl z 52,99% na 56,73%. Podíl majetku investovaného v směnkách mírně vzrostl z 6,21% na 6,93%. Prostředky fondu, denominované v české koruně, mírně vzrostly z 48,56% na 49,61%. Významná část prostředků v jiné než v referenční měně fondu je zajištěna, a to většinou forwardovým prodejem.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 29.03.2017

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473592
ISIN CDCP
CZ0008473352 (770000000974)
Bloomberg
JTAMPER CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Mgr. Miloslav Zábojník
Datum zahájení činnosti
11.01.2001
Vlastní kapitál celkem
1 200 807 383,94
Aktuální hodnota PL
7,1199
Změna aktuální hodnoty PL
-0,04 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
2,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc