J&T PERSPEKTIVA

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473592

ISIN CDCP: CZ0008473352 (770000000974)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

27-9424750287/0100

IBAN:  CZ27 0100 0000 2794 2475 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je zaměřen především na akcie a dluhové cenné papíry, a to i s vyšším investorským rizikem, na instrumenty peněžního trhu, termínované vklady a další investiční příležitosti. Vybrané cenné papíry a měny zajišťuje proti riziku nepříznivého vývoje kurzu, a to zejména termínovými obchody. Ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv, fond nemá stanovenou strategickou alokaci aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 20.09.2017

Období %
1 měsíc -1.21 %
3 měsíce -0.24 %
6 měsíců -0.52 %
1 rok 2.24 %
od zahájení činnosti (p.a.) 11.44 %
k min. IH (p.a.) 1.95 %
Období %
2011 -0.82 %
2012 3.93 %
2013 3.36 %
2014 1.21 %
2015 2.63 %
2016 3.27 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 20.09.2017

Struktura majetku k datu 13.09.2017

Struktura aktiv k datu 31.07.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 1,213,496.79
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 17,219.40
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 17,219.40
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 1,025,502.45
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 1,025,502.45
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 170,724.37
Akcie 170,724.37
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 50.58
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 31.07.2017

Cenný papír %
EPH 4,2% 30/9/2018 14.97 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 11.92 %
CPI 5% 20/8/2025 9.56 %
JTFG 5,2% 15/09/2017 9.24 %
TMR 8.70 %
Smenka EPI CZK 5,55 20180803 - PER 7.07 %
JTFIGR 4% 07/18/2022 6.78 %
RMS Mezzanine 5.57 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 5.52 %
TMR 6% 5/2/2021 4.67 %
CPI 4,65% 6/11/2022 3.90 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 2.92 %
JTSEC 6,25% 22/10/2018 2.11 %
Unicapital Energy 5,1% 28/12/2020 1.54 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.46 %
Emma Gamma 5,25% 21/7/2022 1.32 %
CPI Finance Slovakia 5,85% 16/4/2018 1.18 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 0.78 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 8.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
1 605 11 498,00 43 477 310 742,00

Komentář portfolio managera k datu 30.06.2017

V dubnu byla prodána zbývající pozice v akciích BHP a dluhopisy CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022. Dále byla prodána část akcií TMR. Na přelomu dubna a května byly nakoupeny dluhopisy Eurovea 4,50% 7/9/2022 a prodány dluhopisy TMR 4,5% 17/12/2018. I nadále byly v průběhu období prováděny zajišťovací měnové operace. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. V závěru období byly drženy největší pozice v investičních cenných papírech šesti emitentů JTFG, CPI, EPH, EUROVEA, JOJ MEDIA HOUSE a TMR a jejich souhrnný podíl činí 83,31% aktiv fondu. Hotovost fondu, vedená pouze na účtech u depozitáře na termínových vkladech, mírně vzrostla z 1,48% na 2,21%. Z toho prostředky v české koruně mírně vzrostly z 1,31% na 2,12%, zatímco prostředky v zahraniční měně mírně poklesly z 0,16% na 0,10%. Podíl majetku investovaného v cenných papírech mírně poklesl z 98,52% na 97,09%. Podíl akcií poklesl z 20,08% na 14,70%. Z toho podíl majetku investovaný do tuzemských akcií mírně vzrostl z 5,23% na 5,51%, zatímco podíl v zahraničních akciích poklesl z 14,85% na 9,19%. Podíl dluhopisů vzrostl z 78,44% na 82,40%. Z toho podíl majetku investovaný do tuzemských dluhopisů mírně poklesl z 23,05% na 22,84%, zatímco podíl v zahraničních dluhopisech vzrostl z 55,39% na 59,56%. Podíl majetku investovaného v směnkách mírně vzrostl z 6,92% na 6,95%. Prostředky fondu, denominované v české koruně, mírně vzrostly z 50,42% na 52,15%. Významná část prostředků v jiné než v referenční měně fondu je zajištěna, a to většinou forwardovým prodejem.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 20.09.2017

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473592
ISIN CDCP
CZ0008473352 (770000000974)
Bloomberg
JTAMPER CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Mgr. Miloslav Zábojník
Datum zahájení činnosti
11.01.2001
Vlastní kapitál celkem
1 191 836 946,49
Aktuální hodnota PL
7,0857
Změna aktuální hodnoty PL
-1,45 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
2,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc