J&T PERSPEKTIVA

speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond
speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond

ISIN SE: CZ0008473592

ISIN CDCP: CZ0008473352 (770000000974)

Min. investiční horizont: 3 roky

 

Účet pro investice do fondu, vedený v CZK u Komerční banky :

27-9424750287/0100

IBAN:  CZ27 0100 0000 2794 2475 0287,  SWIFT KOMBCZPPXXX

Charakteristika fondu

Fond je zaměřen především na akcie a dluhové cenné papíry, a to i s vyšším investorským rizikem, na instrumenty peněžního trhu, termínované vklady a další investiční příležitosti. Vybrané cenné papíry a měny zajišťuje proti riziku nepříznivého vývoje kurzu, a to zejména termínovými obchody. Ve fondu je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů aktiv, fond nemá stanovenou strategickou alokaci aktiv. Fond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních nápadech skupiny J&T, jsou schopni tolerovat a finančně unést i krátkodobé ztráty a investují s horizontem nejméně 3 roky. Investiční nástroje, které budou do fondu pořizovány, budou takové, které si je ochotna koupit sama skupina J&T.

Výkonnost fondu k datu 30.05.2017

Období %
1 měsíc 0.55 %
3 měsíce 4.35 %
6 měsíců 1.54 %
1 rok 2.94 %
od zahájení činnosti (p.a.) 11.67 %
k min. IH (p.a.) 2.43 %
Období %
2011 -0.82 %
2012 3.93 %
2013 3.36 %
2014 1.21 %
2015 2.63 %
2016 3.27 %

Vývoj aktuální hodnoty podílového listu k datu 30.05.2017

Struktura majetku k datu 24.05.2017

Struktura aktiv k datu 30.04.2017

Název Hodnota
Aktiva celkem (Ʃ) 1,199,372.37
Pokladní hotovost 0.00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami (Ʃ) 20,049.36
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání 20,049.36
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty (Ʃ) 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání 0.00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky 0.00
Dluhové cenné papíry (Ʃ) 1,003,426.72
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi 0.00
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami 1,003,426.72
Akcie, podílové listy a ostatní podíly (Ʃ) 175,093.76
Akcie 175,093.76
Podílové listy 0.00
Ostatní podíly 0.00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem 0.00
Dlouhodobý nehmotný majetek (Ʃ) 0.00
Zřizovací výdaje 0.00
Goodwill 0.00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 0.00
Dlouhodobý hmotný majetek (Ʃ) 0.00
Pozemky a budovy pro provozní činnost 0.00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0.00
Ostatní aktiva 802.53
Pohledávky z upsaného základního kapitálu 0.00
Náklady a příjmy příštích období 0.00

Cenné papíry v portfoliu s nejvyšší váhou k 30.04.2017

Cenný papír %
JTFG 5,2% 15/09/2017 16.12 %
EPH 4,2% 30/9/2018 15.06 %
CPI 5% 20/8/2025 10.03 %
TMR 9.46 %
Eurovea 4,50% 7/9/2022 7.44 %
Smenka EPI CZK 5,55 20180803 - PER 7.02 %
JOJ Media House JOJHOU 6,3% 15/8/2018 6.09 %
RMS Mezzanine 5.28 %
TMR 6% 5/2/2021 4.78 %
TMR 4,5% 17/12/2018 4.70 %
CPI 4,65% 11/12/2022 3.90 %
JTFG 3,8% 29/10/2019 3.01 %
Unicapital Energy 5,1% 28/12/2020 1.54 %
JOJ Media House 0% 7/12/2021 1.50 %
CPI Finance Slovakia 5,85% 16/4/2018 1.23 %
CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 1.17 %
Home Credit 3,75% 30/3/2020 0.78 %

Počet a objem vydaných a odkoupených podílových listů za měsíc 4.2017

Vydáno ks Vydáno objem Odkoupeno ks Odkoupeno objem
6 662 47 163,00 108 558 767 820,00

Komentář portfolio managera k datu 31.03.2017

V únoru byla prodána část akcií TMR, v dalších dnech byly nakoupeny dluhopisy CPI Finance Slovakia 5% 29/9/2022 a prodány dluhopisy JOJ Media House 6,3% 15/8/2018. Následující měsíc byla prodána část akcií BHP a nakoupeny dluhopisy Home Credit 3,75% 30/3/2020. I nadále byly v průběhu období prováděny zajišťovací měnové operace. Všechny tituly v portfoliu jsou v této chvíli drženy jako dlouhodobá investice. V závěru období byly největší pozice fondu v dluhopisech společností Czech Property Investments, a.s. (CPI), JTFG, Energetický a průmyslový holding, a.s. (EPH), JOJ MEDIA HOUSE, TMR. Souhrnný podíl těchto šesti emitentů cenných papírů činil 69,87% aktiv fondu. Hotovost fondu, vedená pouze na účtech u depozitáře na termínových vkladech, mírně vzrostla z 0,97% na 1,48%. Z toho prostředky v české koruně mírně vzrostly z 0,87% na 1,31% a v zahraniční měně mírně vzrostly z 0,11% na 0,16%. Podíl majetku investovaného v cenných papírech mírně poklesl z 99,02% na 98,52%. Podíl akcií mírně vzrostl z 19,96% na 20,08%. Z toho podíl majetku investovaný do tuzemských akcií mírně vzrostl z 4,65% na 5,23%, zatímco podíl v zahraničních akciích mírně poklesl z 15,32% na 14,85%. Fond nevlastní žádné podílové listy. Podíl dluhopisů mírně poklesl z 79,06% na 78,44%. Z toho podíl majetku investovaný do tuzemských dluhopisů mírně vzrostl z 22,33% na 23,05%, zatímco podíl v zahraničních dluhopisech mírně poklesl z 56,73% na 55,39%. Podíl majetku investovaného v směnkách mírně poklesl z 6,93% na 6,92%. Prostředky fondu, denominované v české koruně, mírně vzrostly z 49,61% na 50,42%. Významná část prostředků v jiné než v referenční měně fondu je zajištěna, a to většinou forwardovým prodejem.

Benchmark

Fond nesleduje žádný určitý index nebo ukazatel (benchmark) a ani nekopíruje žádný určitý index

Detail k datu 30.05.2017

Rizikovost fondu
střední
Min. investiční horizont (IH)
3 roky
Typ fondu
speciální fond kolektivního investování, smíšený otevřený podílový fond
ISIN SE
CZ0008473592
ISIN CDCP
CZ0008473352 (770000000974)
Bloomberg
JTAMPER CP
Správce fondu
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Depozitář fondu
Komerční banka, a.s.
Manažer fondu
Mgr. Miloslav Zábojník
Datum zahájení činnosti
11.01.2001
Vlastní kapitál celkem
1 194 533 775,88
Aktuální hodnota PL
7,0904
Změna aktuální hodnoty PL
0,05 %
Min. vstupní investice
300 CZK
Min. výše další investice
není stanovena
Max. vstupní poplatek
3,00 %
Max. výstupní poplatek
2,00 %
Poplatek za správu
2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu
Stanovení aktuální hodnoty
minimálně jednou za měsíc